46
1159

Udstyrsbekendtgørelsen for cykler

Sådan skal du indrette og udstyre din cykel.

Af Cyklistforbundet
01. juli 2016

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.

I medfør af § 50, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 3. pkt., § 68, stk. 1 og 2, § 69, stk. 2, § 70, stk. 3, § 83, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, og § 118, stk. 8, 1. pkt. og stk. 9, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014 og lov nr. 384 af 27. april 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 134 a, stk. 1:

Indhold

Kapitel 1: Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om cyklers indretning og udstyr m.v.

Kapitel 2: Indretning

§ 2. En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

Stk. 2. En cykel og påhængs- eller sidevogn der er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de sikkerhedsmæssige krav, der er fastsat i nationale standarder, som gennemfører europæiske standarder, og hvis referencer er offentliggjort af Europa-Kommissionen i EU-Tidende, anses ligeledes for at opfylde stk. 1.

Stk. 3. Cykler, påhængs- eller sidevogn og udstyr til cykler, der lovligt markedsført i EU, Tyrkiet eller lovligt fremstillet i en EFTA-stat, som er kontraherende part i EØS-aftalen, kan anvendes, markedsføres og sælges i Danmark uden forudgående godkendelse af Færdselsstyrelsen, hvis de opfylder tilsvarende krav efter denne bekendtgørelse.

§ 3. En cykel må ikke være indrettet til flere end tre personer. Dog kan der derudover være plads op til og med fire børn ikke ældre end 7 år, jf. § 25.

Stk. 2. En cykel må højst have fire hjul. Påhængsvogn til cykel må højst have to hjul.

Stk. 3. Hjulene skal være forsynet med dæk eller med anden elastisk hjulbeklædning med tilsvarende egenskaber.

Kapitel 3: Tilkobling af påhængs- eller sidevogn til cykel

§ 4. Til cykel må kobles én påhængsvogn eller én sidevogn. Påhængs- eller sidevognen skal tilkobles med en forsvarlig tilkoblingsanordning.

Stk. 2. Sidevogn skal være anbragt til højre for cyklen. 

Kapitel 4: Vægt og dimensioner

§ 5. En cykel må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en større bredde end 1 m, dog må en cykel med mere end to hjul have en bredde på indtil 1,25 m. Betjeningsgreb og spejle medregnes ikke i cyklens bredde. For cykel med mere end to hjul, der er taget i brug inden den 1. januar 1998, må sporvidden mellem hjul på samme aksel dog være indtil 1,25 m, og bredden dog være indtil 1,6 m.

Stk. 2. På en tohjulet cykel må styrets bredde ikke overstige 70 cm. Betjeningsgreb og spejle medregnes ikke i styrets bredde.

Stk. 3. En cykel må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have større længde end 3,5 m.

§ 6. En påhængsvogn til cykel må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have større bredde end 1 m. Den samlede længde af cykel og påhængsvogn må i belæsset eller ubelæsset stand ikke overstige 3,5 m. Påhængsvognens totalvægt må ikke overstige 60 kg. Er påhængsvognen forsynet med påløbsbremse, må totalvægten ikke overstige 100 kg.

Stk. 2. En cykel med sidevogn må ikke have større sporvidde end 0,8 m. Ingen del af køretøjet eller dets last må ligge uden for sidevognens hjul. Den samlede længde af cykel og sidevogn må i belæsset eller ubelæsset stand ikke overstige 3,5 m. Sidevognens totalvægt må ikke overstige 60 kg.

Kapitel 5: Bremser

§ 7. En cykel skal være forsynet med mindst to uafhængige bremsesystemer, der virker på henholdsvis for- og baghjul. Hjul på samme aksel skal være afbremset af det samme bremsesystem. En cykel, der er taget i brug inden den 1. januar 1998, kan dog være forsynet med alene en fodbetjent navbremse, der virker på baghjulet, medmindre cyklen er indrettet til mere end én person, herunder indrettet med særlig siddeplads til børn, eller cyklen er tilkoblet påhængs- eller sidevogn.

Stk. 2. Bremsning af cyklen skal kunne ske på en sikker og virksom måde ved enhver hastighed og under alle belastningsforhold. Vejrlig må ikke kunne nedsætte bremsernes funktion væsentligt.

Stk. 3. Ved bremsesystem, som betjenes med pedalerne, skal fuld bremsevirkning kunne opnås ved nedtrædning af pedalen fra vandret stilling af pedalarmen.

Stk. 4. Dele i fodbetjent bremsesystem skal kunne modstå en betjeningskraft på 100 daN (100 kg). Dele i håndbetjent bremsesystem skal kunne modstå en betjeningskraft på 60 daN (60 kg).

Stk. 5. En cykel med mere end to hjul, der er udstyret med lad, kasse eller lignende, skal tillige være forsynet med parkeringsbremse på hjulene, som bærer ladet. Denne bremse skal kunne holde cyklen stationær på hældende grund og skal kunne fastholdes i bremsestilling ad rent mekanisk vej.

Kapitel 6: Lygter og reflekser

§ 8. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal en cykel være forsynet med mindst én forlygte, der afgiver hvidt eller gulligt lys, og én baglygte, der afgiver rødt lys. Lygten skal afgive lys, der er tydelig synligt på mindst 300 meters afstand og er synligt fra siderne.

Stk. 2. På en cykel med mere end to hjul skal forlygten være anbragt højst 0,5 m inden for cyklens yderste venstre punkt. Hvis cyklen højst er 1 m bred, skal den være forsynet med mindst én baglygte anbragt i cyklens midterplan eller til venstre herfor, og hvis den er mere end 1 m bred, være forsynet med mindst to baglygter anbragt højst 0,4 m inden for cyklens yderste punkter og med en indbyrdes afstand på mindst 0,6 m.

Stk. 3. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal en påhængsvogn til cykel være forsynet med mindst én baglygte anbragt i påhængsvognens midterplan eller til venstre herfor. En sidevogn til cykel skal ved kørsel i lygtetændingstiden være forsynet med mindst én baglygte, der er anbragt så tæt ved sidevognens yderste højre punkt som muligt. Baglygte på påhængs- eller sidevogn skal opfylde kravene til baglygte til cykel.

§ 9. For- og baglygte skal have en lysstyrke på mindst 4 candela målt henholdsvis lige forfra og lige bagfra, mindst 0,4 candela målt 20º til hver side og mindst 0,05 candela målt 80º til hver side.

§ 10. For en batteridrevet lygte, undtagen lygte, hvor opladningen sker under kørsel, gælder, at den skal have en brugstid på mindst 5 timer. Brugstid er tiden, som lygten kan lyse ved konstant lys og opfyldelse af kravene i § 9, inden batteriet eller batterierne skal udskiftes eller genoplades.

Stk. 2. For lygter, der kan lyse ved forskellige lysstyrker, skal mindst en af lysstyrkerne opfylde kravet til brugstiden.

Stk. 3. Brugstiden måles som tændt og slukket intervaller hver af 2 timers varighed, ved +5º celsius og med nominel batterispænding ved starttidspunktet.

§ 11. For- og baglygter på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil må ikke blænde den øvrige trafik.

Stk. 2. For- og baglygte på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil skal være fastgjort til køretøjet på en måde, der sikrer, at lygten ikke ændrer indstilling under kørslen og skal være monteret således, at lygtens kernestråler peger henholdsvis lige fremad og lige bagud. Forlygte, der er beregnet til anvendelse på ubelyst vej, skal være indstillet med et fald.

Stk. 3. En cykel med påhængsvogn behøver ikke at være forsynet med baglygte.

§ 12. Forlygte, der afgiver hvidt lys, og baglygte på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil kan afgive blinkende lys. Blinkfrekvensen skal være mindst 120 blink pr. minut.

§ 13. En tre- eller firhjulet cykel, der er konstrueret på en sådan måde, at tegngivning med en arm, jf. færdselslovens § 32, stk. 2, 4, og 5, ikke er tydeligt synlig, skal være forsynet med 2 bagudrettede røde stoplygter, og én fremadrettet og én bagudrettet gul retningsviserblinklygte i hver side.

Stk. 2. Stoplygterne skal lyse straks ved aktivering af enten forhjuls- eller baghjulsbremsen og skal have en lysstyrke, der er væsentlig større end baglygternes lysstyrke.

Stk. 3. Retningsviserblinklygterne skal have en sådan lysstyrke, at de er tydeligt synlige i sollys. Retningsviserblinklygterne skal have en blinkfrekvens mellem 60 og 120 blink pr. minut.

§ 14. En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil kan være forsynet med gule sidemarkeringslygter.

§ 15. En cykel kan være forsynet med lygter indbygget i pedaler, der fremad, bagud og til siden afgiver gult blinkende lys, når pedalerne betjenes.

§ 16. En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil må ikke være forsynet med andre lygter end de i §§ 8-15 anførte.

§ 17. En cykel skal være forsynet med mindst én hvid refleks, der er synlig forfra og mindst én rød refleks, der er synlig bagfra. En cykel med mere end to hjul skal dog være forsynet med mindst to sådanne reflekser, der er anbragt højst 0,4 m inden for cyklens yderste punkter og med en indbyrdes afstand på mindst 0,6 m.

Stk. 2. En ethjulet påhængsvogn til cykel skal være forsynet med mindst én hvid refleks, der er synlig forfra, og mindst én rød refleks, der er synlig bagfra. Reflekserne skal være anbragt i påhængsvognens midterplan eller til venstre herfor.

Stk. 3. En tohjulet påhængsvogn til cykel skal være forsynet med mindst to hvide reflekser, der er synlige forfra, og mindst to røde reflekser, der er synlige bagfra. Reflekserne skal være anbragt så tæt ved påhængsvognens yderste punkter som muligt.

Stk. 4. Sidevogn til cykel skal være forsynet med mindst én hvid refleks, der er synlig forfra, samt mindst én rød refleks, der er synlig bagfra. Reflekserne skal være anbragt så tæt ved sidevognens yderste højre punkt som muligt.

§ 18. En cykel skal være forsynet med mindst to gule reflekser, der bevæger sig, når cyklen kører, og som er synlige bagfra.

§ 19. En cykel skal på hvert hjul være forsynet med mindst én gul refleks, der er synlig fra siderne, eller med hvide reflekterende dæk- eller fælgsider.

Stk. 2. En påhængsvogn til cykel skal på hver side være forsynet med mindst to gule reflekser, der er synlige fra siden, eller med mindst én gul refleks i hvert hjul, der er synlig fra siderne.

Stk. 3. En sidevogn til cykel skal på højre side være forsynet med mindst to gule reflekser, der er synlige fra siden, eller med mindst én gul refleks i hjulet, der er synlig fra siden.

§ 20. En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil må ikke være forsynet med trekantet refleks. Reflekser i et par skal være ens, således at de er symmetriske i forhold til cyklens, påhængs- eller sidevognens midterplan.

§ 21. En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil kan forsynes med supplerende reflekser, jf. stk. 2.

Stk. 2. Fastmonterede, fremadrettede reflekser skal være hvide, bagudrettede røde og reflekser, der vender til siden, gule. Bevægelige reflekser skal være gule.

§ 22. Refleks på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil skal være mærket efter bestemmelserne i § 33.
 

Kapitel 7: Ringeklokke og cyklistvimpler

§ 23. En cykel skal være forsynet med en klart lydende klokke, som skal være anbragt på styret. Cyklen må ikke være forsynet med andet signalapparat.

§ 24. En cykel kan være udstyret med en cyklistvimpel, der er monteret på bagagebærer eller lignende over cyklens baghjul.

Stk. 2. Vimpelstangen skal være bøjelig og være anbragt således, at ingen del af stangen når længere ud end 0,5 m til venstre og 0,15 m til højre for cyklens længdeakse. Advarselsanordningen skal være anbragt yderst til venstre på vimpelstangen og skal være forsynet med en rød refleks, der er synlig bagfra.

Kapitel 8: Transport af personer

§ 25. Der må på en cykel ikke transporteres flere personer, end den er beregnet til. Børn ikke ældre end 7 år må kun medtages på cyklen, når der er indrettet særlig siddeplads til dem.

Stk. 2. Særlige siddepladser til børn skal være tilpasset barnets vægt og højde, og der skal være afskærmning mod hjulegerne.

Stk. 3. Børn, der medtages på cykel, skal være forsvarligt fastspændt.

Stk. 4. Transport af børn må ikke hindre føreren af cyklen i at have fuldt herredømme over cyklen eller i at foretage behørig tegngivning.

Stk. 5. Føreren af cyklen skal være fyldt 15 år, når der transporteres børn på cyklen.

§ 26. En påhængs- eller sidevogn til cykel må benyttes til transport af indtil 2 personer, når der til hver person er indrettet særlig siddeplads med afskærmning mod hjulegerne. Påhængs- eller sidevognens totalvægt og dimensioner må dog ikke overstige de i § 6 nævnte.

Stk. 2. Personer, der transporteres i påhængs- eller sidevogn til cykel, skal være forsvarligt fastspændte. Dog skal personer, der cykler på en særlig påhængsvogn indrettet med håndtag, sadel og pedaler (halvcykel), ikke være fastspændte.

Stk. 3. Føreren af cyklen, hvortil der er tilkoblet en påhængsvogn eller sidevogn, og som transporterer børn, skal være fyldt 15 år.

Kapitel 9: El-cykel

§ 27. En cykel kan være forsynet med en el-hjælpemotor og må ikke være forsynet med andre motorer.

Stk. 2. En el-hjælpemotor må højst have en effekt på 250 W.

Stk. 3. En el-hjælpemotor må kun afgive effekt ved hastigheder på 25 km/t eller derunder.

Stk. 4. En el-hjælpemotor må kun afgive effekt, når cyklens pedaler eller lignende samtidigt betjenes.

Stk. 5. En el-cykel kan dog være indrettet med en elektrisk gå-funktion, således at cyklens el-hjælpemotor kan afgive effekt ved hastigheder på 6 km/t eller derunder, selvom pedaler eller lignede ikke samtidigt betjenes, når en elektrisk kontakt, f.eks. trykknap eller drejehåndtag monteret på styret, påvirkes manuelt af føreren. El-hjælpemotorens effektafgivelse skal automatisk ophøre, når påvirkningen af den elektriske kontakt på styret ophører.

Kapitel 10: Cykelløb

§ 28. Under løb i henhold til færdselslovens § 37, stk. 1, behøver en cykel ikke at være forsynet med lygter, jf. §§ 8-15, reflekser, jf. §§ 17-22, samt klokke, jf. § 23.

Kapitel 11: Salg og markedsføring af lygter, reflekser og el-cykler m.v.

§ 29. Dele til brug for cykel og påhængs- og sidevogn hertil må kun markedsføres og sælges, hvis delene opfylder kravene i § 3, §§ 5-7, § 24 og § 26.

§ 30. El-cykler må kun markedsføres og sælges under betegnelsen »El-cykel«, hvis el-cyklen opfylder kravene i § 27.

§ 31. Lygter og reflekser til brug for cykel og påhængs- og sidevogn hertil må endvidere kun markedsføres og sælges, hvis lygterne, reflekserne og markedsføringen opfylder kravene i §§ 8-10 og §§ 32-33.

§ 32. Batteridrevet for- og baglygte, undtagen lygte, hvor opladningen sker under kørsel, skal på lygten eller på dens salgsindpakning være tydeligt mærket med »Brugstid« eller »Run-time« efterfulgt af timeantallet og »timer« eller »hours«. For lygter, der kan lyse ved forskellige lysstyrker, skal brugstiden oplyses for hver lysstyrke. Ved markedsføring f.eks. i annoncer, brochurer eller på internettet af en sådan lygte skal brugstiden oplyses tydeligt.

§ 33. Hvid fremadrettet, rød bagudrettet og gul refleks, der vender til siden, skal være godkendt i henhold til ECE-regulativ nr. 3 og »E«-mærket i klasse IA eller IVA eller godkendt i henhold til EF-direktiv nr. 76/757/EØF og »e«-mærket i klasse IA eller IVA.

Stk. 2. Hvide reflekterende dæk- eller fælgsider skal være godkendt i henhold til ECE-regulativ nr. 88 og »E«-mærket eller godkendt og mærket i henhold til nationale standarder eller regler i et andet EU-land eller EØS-land.

Stk. 3. Gul bevægelig, bagudrettet refleks skal være godkendt i henhold til ECE-regulativ nr. 3 og »E«-mærket i klasse I, IA eller IVA, godkendt i henhold til EF-direktiv nr. 76/757/EØF og »e«-mærket i klasse I, IA, eller IVA eller godkendt og mærket i henhold til nationale standarder eller regler i et andet EU-land eller EØS-land.

Kapitel 12: Elektrisk drevne en-akslede køretøjer

§ 34. Elektrisk drevne en-akslede køretøjer klassificeres som cykel, og skal opfylde kravene herfor, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Elektrisk drevne en-akslede køretøjer skal uagtet § 7, kun være udstyret med et bremsesystem, der kan bringe køretøjet til standsning svarende til en cykel med baghjulsbremse.

Stk. 3. Elektrisk drevne en-akslede køretøjer skal ikke være udstyret med bevægelige gule reflekser, der er synlige bagfra. Sidevendte reflekser i hjulene kan være hvide.

§ 35. Elektrisk drevne en-akslede køretøjer må højst have en topfart på 20 km/t og skal være udstyret med et styr.

Stk. 2. Minimums- og maksimumvægten for brug af et elektrisk dreven en-akslet køretøj, angivet af fabrikant eller dennes repræsentant, skal til enhver tid overholdes.

§ 36. Føreren af et elektrisk dreven en-akslet køretøj skal være fyldt 16 år.

Stk. 2. Der må ikke transporteres andre personer på det elektrisk drevne en-akslede køretøjer end føreren.

§ 37. Det er ikke tilladt at koble påhængs- eller sidevogn til et elektrisk dreven en-akslet køretøj.

Kapitel 13: Straf

§ 38. Overtrædelse af § 2, stk. 1 og 3, §§ 3-10, § 11, stk. 1 og 2, § 12, 2. pkt., § 13, §§ 16-20, § 21, stk. 2, §§ 22-23, § 24, stk. 2, §§ 25-27, § 29-33, § 34, stk. 1, og §§ 35-37 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. færdselslovens § 118, stk. 10.

Kapitel 14: Ikrafttræden

§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 316 af 20. maj 1999 om cyklers indretning og udstyr m.v. ophæves.

§ 40. Baglygte, der er erhvervet inden den 1. november 2012, kan fortsat anvendes, forudsat den opfylder kravene i § 8, stk. 1.

§ 41. Lygter, der er erhvervet før ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse, må fortsat markedsføres og sælges.

Stk. 2. Kravet om oplysning om cykellygters brugstid ved forskellige lysstyrker jf. § 32, 2. pkt., gælder ikke for de lygter, der er erhvervet med henblik på salg og markedsføring inden ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse.

Trafik- og byggestyrelsen, den 28. juni 2016

Carsten Falk Hansen

Læs mere

 

Skriv en kommentar

Skriv på afdelingens side

Opret en profil - det tager 30 sekunder

46 kommentarer

 • Af Halin 17. maj 2012
  Hvad med cykelhjelm er det vigtig
 • Af allan cyklistforbundet  21. maj 2012
  @ halin. I Danmark er der ingen regler om brug af cykelhjelm. Du må altså selv afgøre om du mener det er nødvendig at bruge cykelhjelm. Cyklistforbundet anbefaler at man bruger cykelhjelm, men samtidig er vi meget imod at der indføres hjelmtvang i Danmark. Vi frygter at hjelmtvang vil få mange nuværende cyklister til at stå af cyklen og så vil den ønskede sikkerhedsgevinst gå tabt i livsstilsygdomme og flere biler på vejene.
 • Af Lars beck 10. juni 2012
  I skal opdatere bekændtgørelsen om cyklers indretning"...........eller indet mindste oplyse ommden kommende ændring
 • Af Line Hviid, Webredaktør, Cyklistforbundet 13. juni 2012
  @Lars Mener du ændringen omkring diodelygter (eller 'dinglelygter', som vi gerne kalder dem): http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt/Nyheder/Daarlige-dinglelygter-skal-fjernes
 • Af Urban Jürgensen 16. juli 2012
  Efter 300 km på jyske veje spekulerer jeg på om det er lovligt at fremföre racercykler uden cykelklokke. Det er i alle tilfælde livsfarligt når man bliver overhalet af en sådan uden nogen advarsel.
 • Af Peter Skovbo 29. august 2012
  Det er skrevet før. Kunne I ikke slå et slag for. AT ALLE CYKLER DER FØRES UD PÅ OFFENTLIG VEJ/CYKELSTI SKAL MONTERES MED EN RINGEKLOKKE. Naturligvis også bruges. Det kan ikke være den smule vindmodstand, der er årsagen til at en del racercykler ikke er monteret med en sådan.
 • Af Priest 3. oktober 2012
  Er det lovligt at lave cykler selv?
  Tænker på at lave en cykel der består af en lænestol og en sofa til to personer. Lænestolen er foran og sofaen bagved. Gælder det som en påhængs- eller sidevogn? Alle tre personer skal cykle samtidigt.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 3. oktober 2012
  @Pries,
  Gå bare i gang, blot du overholder reglerne fra udstyrsbekendtgørelsen kap 2 om vægt og dimensioner samt reglerne om sikkerhed. Jeg fortsår ikke rigtigt dit spørgsmål om påhængsvogn/sidevogn, når alle personer skal være aktive.
 • Af Erik Hvidtfeldt 19. oktober 2012
  Sidder og læser om de nye lygteregler og finder lovteksten på forbundets side, http://www.cyklistforbundet.dk/Alt-om-cykling/Love-og-regler/Udstyrsbekendgoerelsen. Fint :-) troede jeg. Men teksten er den gamle, så for dem der ønsker at læse den faktiske formulering, er der desværre ingen hjælp at hente her.

  Det springende punkt for lovligheden af de eksisterende gode lygter er om de er omfattet af mærkningskravet eller om det kun gælder salg af nye lygter.
 • Af Erik Hvidtfeldt 19. oktober 2012
  Har fundet bekendtgørelse (nr. 114 af 31.01.2012) på Retsinformation.dk. Bortset fra de fine regler for lysstyrke og synlighed samt krav om opfyldelse af gyldig mærkning, så dispenseres der for baglygten, men ikke forlygten, købt før 1. nov. 2012, blot den overholder hidtidige regler for synlighed. Sært at forlygen SKAL være ny !!
  Ingen af vores husstands ellers fine batteri og induktionslyget har godkendelsesmærker og alle forlygter SKAl derfor skiftes. Og så kan man jo lige så godt også skifte baglygten. Den følger jo ofte med i sættet.
 • Af Line Hviid, Webredaktør, Cyklistforbundet 22. oktober 2012
  @Erik Vi opdaterer ikke siden med reglerne, før de rent faktisk træder i kraft, men du har ret i, at det ville være rart at kunne finde de nye regler, så nu har jeg lagt et link på :o)

  Med hensyn til om lygterne skal være nye eller ej, er jeg ikke helt sikker på, at din læsning af reglerne er helt rigtigt, så jeg får lige en af husets eksperter til at se på det.
 • Af allan carstensen cyklistforbundet 22. oktober 2012
  @erik
  Jeg kan godt forstå at du får den opfattelse at forlygten SKAL være ny, men det er ikke sådan reglerne skal eller vil blive forvaltet. Baglygten er specifikt nævnt fordi det er den hvor reglerne til lysmængden er skærpet. og så fastslår de nye regler at du gerne må bruge en gammel baglygte, men så skal den lyse lige så meget som de nye. Men jeg er enig i at det havde været mere elegant at skrive: Alle gamle lygter må bruges, bare de opfylder de nye krav
 • Af Jens Hemmel 2. november 2012
  Et spørgsmål: jeg har lige købt en sprit ny budcykel, men forhandleren har ikke monteret de lovpligtige reflekser. Er det et krav at en nykøbt cykel bliver leveret komplet med reflekser, eller er det ganske enkelt mit eget ansvar?
 • Af allan carstensen cyklistforbundet  5. november 2012
  @ jens Hemmel
  Det er din egen pligt at sørge for at cyklen er lovlig. Men mon ikke cykelhandleren lige smider reflekser på når du gør opmærksom på problemet. Det er i hvert tilfælde dårlig service hvis han ikke gør.
 • Af Jens 28. maj 2013
  Jeg kan se at de fleste motionscyklister (tour de France, wanna bees), står til en klækkelig bøde, hvis ordensmagten ellers gider. Reglerne omkring udstyr overholder de ikke, og pladcering på vejbane overholdes heller ikke.
 • Af Alexander Eeg Jensen 9. juni 2013
  Som jeg læser afsnittet om reflekser, skal en cykel være udstyret med mindst 6(!?) reflekser - kan det være rigtigt!?
 • Af Rikke Ravn, Cyklistforbundet 10. juni 2013
  @Alexander: Ja, det er rigtigt nok - der skal monteres et anseeligt antal reflekser, før cyklen er lovlig: Foran, bagpå, i hvert hjul og i begge pedaler. Reflekserne er vigtige, fordi det ofte er dem, bilisten ser før lygterne. Rød foran og hvid bagpå hjælper bilisten med at aflæse, hvilken retning, du kører i. De gule i pedalerne, der bevæger sig, hjælper med at aflæse, at det er en cyklist, bilisten ser. Og reflekserne i hjulene giver synlighed fra siden.
 • Af Rikke Ravn, Cyklistforbundet 17. juni 2013
  @Alexander: Hov, det gik vist for stærkt med at svare. Jeg mener naturligvis: hvid refleks foran og rød refleks bagpå. Ellers vil bilisterne blive svært forvirrede - beklager!
 • Af Hanne 18. juni 2013
  Hej

  Hvor kan man henvende sig om folk der træner til cykelløb, og som ikke har klokke på cyklen? Når man kører på cykelstier og alm. veje råber de for at komme forbi, det er både uhøfligt og ubehageligt. Og så cykler de ofte på vejen og ikke på cykelstien, det er meget farligt både for dem og for andre trafikanter.
 • Af Line Hviid, Cyklistforbundet 19. juni 2013
  @Hanne Prøv Dansk Cykel Union.
 • Af Søren Hansen 9. juli 2013
  Reglerne gælder naturligvis også for racercykler, men det falder mig svært at se hvad gavn reflekser gør på en cykel, der kun anvendes i dagslys i månederne april til oktober.
  Hvordan et højt "bagfra" (anvendes af de fleste motionscyklister) eller et pift, der kan høres på 50 m's afstand er mindre effektivt end den klokke, de fleste almindelige cykler er monteret med, falder mig også svært at forstå.
  Klokken giver ikke meget vindmodstand, men forhindrer fuld udnyttelse af styret og kan gøre skade på cyklisten ved styrt.
 • Af Mads 11. august 2013
  Den der $7 stk. Kan man da ikke citat (Stk. 3. En cykel skal være forsynet med mindst to gule reflekser, der bevæger sig, når cyklen kører, og som er synlige bagfra.) det enste der bevæger sig er hjulene men hvis man sætter dem der kan man ikke se dem bagfra.
 • Af Rikke Ravn, Cyklistforbundet 12. august 2013
  @Mads: Jo, den er nu god nok. De bevægelige reflekser, som kan ses bagfra, er de gule reflekser, der sidder i pedalerne.
 • Af Peter Jensen 13. august 2013
  I cyklister (Sommer 2013, 78.årgang) har i en artikel om "De grønne flyttemænd".
  Jeg har længe ønsket at kunne fragte noget "ordentlig gods" ved hjælp af min cykkel, men i følge lovgivningen har man ikke måtte have noget (mindre end 100 Kg) med på en traler. Nu ser jeg at de grønne flyttemænd godt kan fragte mere.
  Findes der flere sæt regler ?
  Jeg ville gerne kunne tilkoble f.eks. en lille personbils traler.
  Jeg kan også se at f.eks postbude har fået store tunge elcykler, der nemt tager mere end 100 Kg. med.
  Og hvad med de "cykel taxi" der er meget populære i turistområder.
  Har de også "sær regler" ?
 • Af Stella Larsen 29. august 2013
  Jeg har et spørgsmål med hensyn til lygter. Skal en cykelist der kører på en landevej uden en cykelsti, i tyk tåge ikke have tændte lygter så vedkommende kan ses før en evt bilist er ved at ramme dem???

  Grunden til jeg spørger er at jeg i går måtte undvige 2 cyklister uden lys på i en tåge der var så tyk at man dårligt kunne se 10 meter frem for sig og det var for mig som bilist bestemt ikke rart at der pludseligt dukkede en op ud af det "blå", selv om jeg kørte mindre end det tilladte af netop samme grund.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 4. september 2013
  @Stella
  Det er således, at cykler ikke skal være udstyret med lygter, men at de --i lygtetændigstiden--skal benytte lygter, og at disse lygter skal opfylde visse regler.
  Da din situation, efter det du skriver, var i løbet af dagen, skal cyklisterne ikke have lys på,
 • Af Thomas 16. september 2013
  @Flemming Funch: Du skal da vist læse op på reglerne...

  Lygtetændingstiden er defineret som tiden fra solnedgang til solopgang samt i situationer med nedsat sigtbarhed - fx tæt tåge eller regn!
 • Af Carsten Christensen 25. november 2013
  I weekenden så jeg i et tv spot en reklame for noget lys udstyr man kan sætte på sin cykel som skulle give fede effekter i mørket. Ifølge paragraf 6 stk 12 er det vel ikke tilladt?
 • Af flemming Funch, cyklistforbundet 27. november 2013
  @Carsten Christensen
  Du har helt ret. Ikke andet lysende gøjl på cyklen end de lovmæssige. -Men det kunne da være spændende, at se nogle nye pedaler, som opfylder kravet i §6 stk. 11
 • Af Frank Jensen 23. december 2013
  I kap. 8 stk. 2 " En el-hjælpemotor må kun afgive effekt, når cyklens pedaler eller lignende samtidigt betjenes" Formuleringen giver vel mulighed for at mont. et gashåndtag og en knap til aktivering af gashåndtaget. Eller læser jeg det forkert.
 • Af Marc 6. januar 2014
  Jeg har lige købt en ladcykel, som kan transportere op til fire 8-årige børn. I den forbindelse har jeg prøvet at finkæmme færdselsloven for regler omkring seler til børnene. Idet jeg hverken har købt bænke eller seler (ekstraudstyr :-)) til ladcyklen, ville jeg finde ud af om det overhovedet er lovligt at transportere børn i den? Er der nogen som kan svare på det?
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 8. januar 2014
  @Marc
  Du har et problem, hvis du skal bruge den til 4 børn, som alle er fyldt 8 år. Du må iht bekendtgørelsen transportere transportere 2 personer som er fyldt 8 (eller for den sags skyld voksne), og hvor vognen skal være beregnet hertil, hvilket vil sige sæde mm. Der ud over må du transportere 2 børn under 8 år, hvor der skal være sæde, seler etc jvf §10 stk 1-4. Du vil således have et problem, for du må ikke transportere 4 personer, som er 8 år og der over. En cykel, der er indrettet dertil, er således en 2+2+fører
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 8. januar 2014
  @Frank Jensen
  Et direkte gashåndtag må du ikke montere, idet kraftoverføringen fra el-motoren skal være proportionel med den kraft, som du benytter på pedalerne. -Til gengæld ser vi meget ofte på de dyre cykler en fantastisk god gearing, som næsten gør det ud for et gashåndtag.
 • Af René 9. januar 2014
  Med henblik på baglygten er jeg helt med på at der skal være min. 300 meters rækkevidde. Men på en ældre cykel model kan den kun monteres i enten venstre eller højre side af baghjulets stel, og ikke direkte bagpå (Der sidder dog en refleks).

  Spørgsmålet er om det er tilladt at have den til at sidde i venstre side, der er uden problemer mulighed for at se baglygten fra 5m. afstand fra begge sider, men hvis man ser direkte fra siden (1m Højre side) er det ikke muligt grundet en regnskærm.
 • Af kjeld n 13. januar 2014
  hvis man køber en cykel ved en forhandler er det så en lov om at der er en klokke på cyklen når de sælger den ? eller er det noget man selv skal sørge for da det er lovpligt at cyklen er udstyret med en klokke ?
  mange tak på forhånd
 • Af Christina Britz / Cyklistforbundet 14. januar 2014
  @Kjeld N - det er din egen pligt at sørge for, at cyklen er lovligt udstyret med klokke, reflekser osv.
 • Af Eve 15. januar 2014
  @René
  Tak for din henvendelse.

  Følgende fremgår af udtyrsbekendtgørelsens § 6, stk. 2:

  "Stk. 2. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal en cykel være forsynet med mindst én baglygte, der afgiver rødt lys bagud tydeligt synligt i mindst 300 meters afstand uden at virke blændende, og som er synlig fra siderne. En cykel med mere end to hjul skal, såfremt den højst er 1 m bred, være forsynet med mindst én baglygte anbragt i cyklens midterplan eller til venstre herfor, og, såfremt den er mere end 1 m bred, være forsynet med mindst to baglygter anbragt højst 0,4 m inden for cyklens yderste punkter og med en indbyrdes afstand på mindst 0,6 m."

  Der er ifølge ordlyden, således ikke noget krav om hvilken side lygten skal være placeret på, så længe den lyser tydeligt og synligt fra begge sider.

 • Af Onkel 23. januar 2014
  Shit, jeg er kriminel. Min cykel har 5 hjul og er halvanden meter bred! Jeg bruger enda båthorn!
 • Af Brian,  28. juli 2014
  Er det muligt at få en dispentation for § 4 så jeg kan cykle med min kajak ?
 • Hej Brian, det skal du nok tale med politiet om - hvis det er muligt, er det i hvert fald dem, der skal give dig dispensation. God fornøjelse :) /Christina
 • Af Brian,  29. juli 2014
  Ok, det prøver jeg. Kunne jo være i viste om det var muligt eller ej ;)
  Men tak for svaret :)
 • Af Andreas Larsen,  25. august 2014
  Vil en mooncar til voksne med 4 hjul der opfylder alle krav til udstyrsbekendtgørelsen for cykler, gå ind under definitionen af en cykel? Jeg har svært ved at gennemskue om den må benyttes under kravene for cykler, og i så fald at der påsættes en elmotor, fra en elcykel, der stadig overholder kravene for elcykler med mere end 2 hjul, vil den så stadig kunne defineres som en cykel. Bl.a. må eleltriske løbehjul ikke føres på offenlig cykelsti, hvilket er med til at skabe en gråzone for mooncars.

  Håber i kan hjælpe :-)
 • Af Inger Larsen Ørbæk,  13. april 2016
  Er der krav om lås på en cykel -synes ikke jeg kan finde noget i udstyrsbekendtgørelsen.
 • Hej Inger, ja, cykellås er et krav. Men det står i Færdselslovens paragraf 7 - ikke i Udstyrsbekendtgørelsen, så det er jo lidt forvirrende. Ordlyden i paragraf 7, stk. 7 er denne: "Cykel, der henstilles, skal holdes aflåst, medmindre henstillingen er ganske kortvarig". Læs mere her: http://www.cyklistforbundet.dk/Alt-om-cykling/Love-og-regler/Faerdselsloven
  mvh Christina
 • Af Kasper Hausted, hverdagscyklist 28. september 2016
  Er det lovligt at have lys på sine cykelhjul, ved ventilen?
  Som det her https://cdn.coolstuff.com/autogen/preset/aspectThumb/1200x900/273cb46d38d6e5a15945156c3bf605f6.jpg
 • Hej Kasper, du må gerne have ekstra reflekser i hjulene, men kun som supplement til de lovpligtige reflekser på cyklen. Mvh Christina