0

Værd at vide om cykellegebaner

Cykellegebaner er en stærk investering for kommuner, der ønsker at styrke børns cykling - en investering, der fremmer den danske børnecykelkultur. Cyklistforbundet giver her en række anbefalinger til, hvordan I kommer godt i gang i jeres kommune.

Af Mai-Britt Aagaard Kristensen

HVAD ER EN CYKELLEGEBANE?
En cykellegebane er et helt nyt fænomen i Danmark. Visionen er at skabe en ny type byrum, hvor man kan lege på cyklen og have det sjovt sammen. På cykellegebanen lærer man alle de basale cykelmanøvrer, som skal sidde på rygraden, for at barnet også kan overskue at huske på færdselsregler osv. For før man kan blive trafiksikker, skal man være cykelsikker.

 

 

TRE VIGTIGE PRINCIPPER FOR EN GOD CYKELLEGEBANE
Der er tre vigtige grundregler for udformningen af en cykellegebane, som gør sig gældende for både børn og voksnes cykeltræning:

Én bane til alle: Hele cykellegebanen skal kunne bruges af alle i målgruppen og bør ikke aldersinddeles. Børn spejler sig i hinanden, og de lærer meget af at cykellege sammen på forskelligt niveau. De små lærer af at se på de store, og de små børn kommer til at fungere som ”forhindringer” for de større børn, som bliver nødt til at køre uden om dem. Jo mere man kan få brugerne (børn som voksne) til at myldre rundt mellem og skabe forhindringer for hinanden, des bedre cykelsikkerhed får de. 

Plads til fri leg og gode gentagelser: En cykellegebane bør ikke have en fast rute, hvor forhindringerne skal afprøves i en bestemt rækkefølge. Det bremser legen. I stedet bør den fungere som en almindelig legeplads, hvor man cykler frit rundt mellem hinanden og prøver elementerne, når og så mange gange man nu har lyst. Hjernen udvikles gennem gentagelse, og man skal lave den samme bevægelse hundredvis af gange, før den bliver automatiseret.

Dette gælder også ældre cyklister, som ikke har cyklet i lang tid. De kan godt cykle, men undersøgelser viser, at mange føler sig usikre. De har brug for at få skærpet deres sanseapparat og reflekser, og det kræver, at kroppen genlærer bevægelserne ved at lave dem igen og igen.

Alsidige udfordringer: Cykellegebanens elementer skal både udfordre og inspirere dens brugere, så de opnår cykelsikkerhed. Cykellegebanen skal byde på udfordringer af forskellig art og af forskellige sværhedsgrader, der træner: balance, rum- og retningssans, orienteringsevne, aflæsning af terræn og aflæsning af andre cyklisters adfærd.

 

DERFOR ER EN CYKELLEGEBANE MEGET MERE END EN TRAFIKLAGEPLADS
På en trafiklegeplads øver man sig i trafiksikkerhed og færdsel på en asfalteret trafikbane med autentiske miniskilte, vejstriber, hajtænder og vejkryds med lysregulering.

En cykellegebane er et sted, hvor man gennem leg kan blive cykelsikker ved at træne basale manøvrer, som at holde balancen, starte og bremse sikkert, styre med én hånd, bestemme fart og retning, se til siden og tilbage uden for meget slinger, aflæse andres adfærd – og handle derefter. Alt det skal sidde på rygraden, før barnet begynder at øve sig i trafikken.

En cykellegebane med følgende forhindringer eller oplevelser understøtter udvikling af børns cykelsikkerhed: 

 • Køre op og ned ad noget, der giver rutsjebanefornemmelse - fx en form for bump eller progressiv rampe, så der er forskellige sværhedsgrader alt efter, hvor man kører op og ned på den. 
 • Køre op og ned ad noget, der vipper eller føles ustabilt og udfordrer balancen. 
 • Køre på forskellige former for underlag - fx grus, sand, ral, græs, etc. 
 • Køre igennem og lege med et element af vand - fx en vandpyt, man kan køre igennem og bagefter lave bremsespor eller figurer på asfalten. 
 • Skulle dukke sig for at køre igennem noget - fx forstørrede “kroketbuer”, der står på kryds og tværs. 
  køre rundt om ting - fx små elementer, kegler, der sidder på en fjeder og giver efter, hvis man kører ind i dem. 
 • Køre på/forbi/gennem noget, der giver lyd, når man rører ved eller slår på det - fx en klokke på keglerne eller et klokkespil. 
 • Køre i terræn, der gør det muligt at holde høj fart og inviterer til at øve små tricks – fx sving med hældning. 
 • Køre henad noget, der bliver smallere og smallere og udfordrer balancen. 
 • Køre igennem en form for gardin - fx af vand. 
 • Køre forbi/rundt/igennem naturelementer - fx træer og buske, der dufter.  

 

SÅDAN STYRKER PÅ EN CYKELLEGEBANE BØRN UDVIKLING
Leg på cykel gør meget mere end at lære børn at cykle. Leg på cykel styrker nemlig hele barnets udvikling. Det er vigtigt, at cykellegebanen designes, så den danner de bedste rammer for brugernes udvikling:

 • Motorisk og fysisk fx lære nye motoriske færdigheder eller at efterligne andres bevægelser 
 • Personligt fx klare udfordringer eller at styrke selvværd og selvtillid 
 • Socialt fx at indgå i et socialt fællesskab eller at lytte og tolke andres signaler 
 • Sansestimulation fx mærke sin egen krop og bruge sanserne til at bevæge sig 
 • Kognitivt fx at løse problemer eller at udvikle sit sprog

 

BØRN I ALLE ALDRE KAN BRUGE EN CYKELLEGEBANE
En cykellegebane henvender sig primært til børn i alderen 2-12 år både børn, der er ved at lære at cykle, og børn, der allerede cykler godt. Mange større børn har i dag en for dårligt udviklet motorik, og de vil også kunne få gavn af cykellegebanen.

Cykellegebanen vil være et oplagt udflugtsmål for både daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver, SFO’er) , skoleklasser (indskoling og mellemtrin) og børn i selskab med venner, forældre eller bedsteforældre i fritiden.

Derudover vil cykellegebanen også være oplagt til cykelkurser til voksne med behov for cykeltræning fx i regi af Røde Kors, DGI eller ÆldreSagen. Det kan fx være mennesker fra lande uden en cykelkultur eller ældre, der ikke har cyklet længe. 

 

SÅDAN ER DE OPLAGTE AREALER TIL EN CYKELLEGEBANE
En cykellegebane består ideelt set af en flad, asfalteret multilegebane og et omgivende, kuperet terræn med masser af udfordringer, natur- og sanseoplevelser.

Se nærmere på stedets eventuelle eksisterende kvaliteter. Det kan være særlige landskabselementer som fx en sø, et åløb, et kuperet landskab eller en eksisterende bevaringsværdig beplantning, som kan indgå i cykellegebanens udformning.

En cykellegebane vil i mange tilfælde kunne etableres ved at omdanne eksisterende legepladser eller en del af en skoles sportsarealer eller parkeringsområder. Det kan også være andre byarealer, der trænger til et funktionsskift.

Hovedsagen er, at arealet er velegnet, og at der er et godt brugeropland (daginstitutioner, skoler, boligkvarter med mange børnefamilier) i umiddelbar nærhed af banen.  

 KICKSTART CYKELGLÆDEN PÅ CYKELLEGEBANERNE

Cykellegekorps

Støt op om et godt børneliv

Cykelleg_forside

20 CYKELLEGE - Download