Nyheder

Se altid dagsaktuelle nyheder fra hovedforbundet her (åbner i nyt vindue).

Herunder ses lokale nyheder:

(19. juni 2017)

Hej Alle
 
Til jeres orientering.
Vi er nogle som er bekymrede for belysningen på cykelstien med de nye lamper, derfor denne kommunikation med kommunen.
Det er svært at bedømme på denne tid af året da det jo ikke bliver mørkt, men vi holder gryden i kog og følger udviklingen løbende.
 
Hilsen
Peter
 

Hej Peter,

 

Tak for din henvendelse.

 

Vores entreprenør er i fuld gang med at håndtere de lamper, der ikke lyser på Ballerup Byvej. Hvis det er en monteringsfejl, skulle der gerne være lys på dem meget snart. Hvis det er en fejl i lampen, kan der gå længere tid, da der er leveringstid. Men vi arbejder under alle omstændigheder så hurtigt, vi kan. 

 

Lamperne på Skovlunde Byvej/Ballerup Byvej hører under vores etape 4, som endnu ikke er færdiganlagt. Der skal fjernes wirere og master, fejl i leverancer skal udbedres og lysstyringen etableres. Jeg kan desværre ikke give en dato for, hvornår vi er helt færdige.

 

Med venlig hilsen

 

Katrine Bierberg Larsen

Projektleder IPMA, Landskabsarkitekt

Center for By, Erhverv og Miljø

Park og Vej

(17. juni 2017)

Hej Alle
 
Ang. bomme på Pederstrupstien.
 
Hilsen
Peter
  

Hej Peter

 

Tak for din mail vedr. bommene på Pederstrupstien.

 

Banedanmark har ansøgt om at få en midlertidig adgang til sidearealet til banen ved Ballerup Station i en periode på ca. to år, hvor Banedanmark skal bruge arealet til byggeplads. Ballerup Kommune har i den forbindelse givet tilladelse til, at adgangen fra Banetoften kan anvendes. Da det ikke er muligt for store køretøjer at vende på selve byggepladsen, har Ballerup Kommune ligeledes givet en midlertidig tilladelse til, at der kan etableres adgang fra byggepladsen til Baltorpvej. Denne adgang må alene anvendes til udkørsel fra byggepladsen.

 

Da det ikke har vist sig muligt at sikre tilstrækkelig oversigt fra arbejdspladsen mod cyklister/knallertkørere på Pederstrupstien, har Ballerup Kommune krævet, at der opsættes bomme på tværs af både cykelsti og fodgængerareal, samt ekstra skiltning, så hastigheden på Pederstrupstien sænkes. Bommene er således sat op af hensyn til de lette trafikanters sikkerhed, som Ballerup Kommune har vægtet højere end den gene, bommene må give trafikanterne.

 

Bommene vil til orientering blive fjernet, når Banedanmark er færdige med at anvende adgangen, hvilket forventes at ske i 2019.

 

Med venlig hilsen

 

Henriette Kjær

Center for By, Erhverv og Miljø,

Park og Vej

(13. juni 2017)

Kære Peter

 

Der arbejdes pt. på en plan for udbedring af cykelstibelægning på Skovvej (begge retninger, mod/fra Værløse). Vi forventer, at haverettet op på mange af de indmeldte belægningsskader inden udgangen af 2017.

 

Med venlig hilsen

 

Anna Driscoll

Cykelkoordinator

Center for By, Erhverv & Miljø 

(24. juni 2016)

Store Cykeldag

Som mange måske har registreret er der ikke blevet skrevet eller talt om Store Cykeldag 2016. Årsagen er ganske enkelt at Store cykeldag i Ballerup kommune er aflyst i den form den har haft de sidste mange år. Det skyldes at deltagertallet de senere år har været vigende, men pengene til arrangementet var de samme og sammenholdt med det store antal involverede gav det ingen mening at fortsætte.

Derfor har man nu valgt at afholde en Sundhedsuge i September fra den 26.- 30.

En uge med mange spændende tilbud også for cyklister og forhåbentlig med appel til mange flere borgere.

Supercykelsti Frederikssund – København. Allerede i 2012 skulle stien have været færdig, men sikkert som en udløber af finanskrisen er den blevet udskudt gang på gang. 

Tålmodigheden hos os cyklister har været ganske stor og nu ser det ud til at der endelig sker noget. 

Reglen er, at når der åbnes en motorvej så overgår ansvaret for parallelvejen til de kommuner som vejen går igennem, det er også sket her. Ballerup kommune har overtaget ansvaret for Frederikssundsvejen, dog på den betingelse at vejen er vedligeholdt tilfredsstillende.

Det har absolut ikke været tilfældet for cykelstien og det har betydet at vejdirektoratet har måttet punge ud med et beløb der dækker omkostningerne ved at bringe den i en acceptabel stand.

Som de vågne cyklister formodentlig har bemærket er der lavet en masse røde pile og streger, det skyldes sandsynligvis at et af de firmaer der skal give tilbud på arbejdet har været ude at måle op og ifølge formand for Teknik og Miljø Helle Tiedemann er udførelsen af arbejdet nært forestående. Vi krydser fingre og håber på det bedste.

 

Hold-anvej

Nu er Hold-anvej  blevet en del af supercykelstien til Albertslund især stykket mellem Bueparken og Vestbuen er blevet ændret og på trods af vores skepsis er resultat– et, set fra et cyklistsynspunkt, acceptabelt.

En dejlig bred cykelsti ingen karambolage med buspassagerer og tilsyneladende færre biler, det er en forbedring i forhold til tidligere, hvor den meget omtalte sti oprindelig var dobbeltrettet.

Skovvej /Rema 1000

Efter at Rema 1000 er blevet åbnet er der også sket noget uheldigt med cykelstien lige før indgangen, et meget uheldigt bump som virker chokerende hver gang man kommer forbi.

Forklaringen er, at der på grund af den øgede trafik til forretningen bliver en del ændringer af busstoppested og cykelsti, begge dele skal flyttes og omlægges, det skal efter de oplysninger jeg har fået, ske i løbet af juni-juli måned og det må vi så afvente sker.

Allerede nu er der sket noget idet hellen overfor kirkegården er blevet smallere og eftersom de store maskiner stadig står der ser det ud til at resten af arbejdet snart går i gang.

(17. januar 2016)

Hej AlleTil jeres orientering.

Så lykkedes det at gøre det lovligt at cykle over broen.

Mail fra Ballerup Kommune (svar på henvendelse fra Peter):Hej PeterI forlængelse af vores tidligere korrespondance kan jeg fortælle, at i dag har modtaget samtykke fra Nordsjællands Politi til udskiftning af eksisterende skiltning D22, ”Gangsti”. Således er nu Nordsjællands Politi, Egedal Kommune, Københavns Vestegns Politi og Ballerup Kommune enige om at ændre afmærkningen.Således er det besluttet, at stien fremover vil blive skiltet som fællessti med D27, ”Fællessti” i stedet for de nuværende D22 i begge ender.Udskiftningen af tavler vil ske hurtigst muligt, men tavlerne skal først bestilles, og herefter skal udskiftningen koordineres med Egedal Kommune.Du kan således se frem til lovligt at kunne anvende stien på cykel inden for overskuelig fremtid.God weekend herfra!Med venlig hilsenHenriette Kjær

Center for Miljø & Teknik

(-------------)

Grønt Råd

Der var tirsdag valg til grønt råd og på tre områder var der tale om nyvalg med unge ansigter på posterne.

En helt ny og to som hidtil har været suppleanter, og en af dem bliver måske rådets nye formand idet den siddende desværre ikke genopstillede på grund af manglende tid.

Det lyder et godt for rådets fremtid. Nu er jeg det ældste medlem og måske bliver jeg også afløst af yngre ansigt når der er valg igen om to år.  

Kommunens planer for cyklisme findes her: Kommunens planer.

  

(30. september 2014)Sidste nyt om Supercykelsti og Cykelstigennemgang.

Efter at have deltaget i to møder om supercykelstier, hvor det ene har drejet sig om generation 2.0

og det andet om skiltning og reklame, to emner som godt nok var interessante, så savnede jeg svar på hvornår man slutter med snakken og går i gang med etableringen.

Det der er interessant for os er at Frederikssundsruten er i gang og at Værløseruten og Ring 4 ruten er finansierede, derudover er to ruter færdige og resten er ligeledes på tegnebrættet.

I øjeblikket er det kun Frederikssund kommune der er færdig med stien i deres område. Hvor langt Egedal kommune er ved jeg ikke og i Ballerup diskutere man stadig linjeføringen.

Det ser ud til at vi må væbne os med tålmodighed.

Til gengæld ser det ud til at renoveringen af nogle lokale cykelstier går i gang snart. Arbejdet med slidlags fornyelse er i hvert fald givet i udbud, så er spørgsmålet om de kommer i gang i år?

Vejtemperaturen må ikke være for lav når man lægger nyt asfalt på.

Der er 11 cykelstier der skal have nyt slidlag og vi har kørt ruterne igennem og været med til at prioritere rækkefølgen.

Der er 12739 meter sti med en gennemsnitsbredde på 2,5 m. i alt 31847,5 m2.

Pris 3.184.750.00. D.v.s. 100.- pr m2.

Derudover er der fundet penge i kommunekassen til renovering af Lundegårdsstien til Kildesvinget og Marbækstien.

Som det fremgår af lokalavisen ser det ud til at den dobbeltrettede cykelsti på Harrestrupvej skal forlænges.

Så alt i alt er der mange planer på bordet og pengene er der, så en opfordring til kommunen er: se nu at komme i gang.

(2. november 2013)

Alle Børn CyklerEn årlig kampagne for skolebørn med et deltagertal på 140.000 deltagere.

Ballerups skoler deltager også, og i år vandt 5.D på Rosenlundskolen en præmie på kr. 1000.-

Jeg blev bedt om at overrække prisen og det var en stor fornøjelse for både mig og Lejf Knudsen som jeg havde bedt om at deltage som fotograf. Børnenes glæde over prisen var rørende, det skulle være en overraskelse men der var et par kvikke børn der havde lugtet lunten. Det blev glæden nu ikke mindre af og inden vi gik var diskussionen om hvad pengene skulle bruges allerede i gang.

Vi håber at der kommer en omtale i Ballerup-Bladet.

(29. juni 2013)

Se kommunens takkebrev her.

(9. april 2013)

Udkast til ”Trafiksikkerhedsplan 2013-2016” i offentlig høring.

 

Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til plan for trafiksikkerhedsarbejdet i perioden 2013-2016. På baggrund af analyser af vejenes funktion, trafikmængde, uheld og  hastighedsmålinger, samt analyse af borgerhenvendelser, er der udpeget 5 indsatsområder, som der vil være fokus på de næste 4 år. Målene for trafiksikkerhedsplanen tænkes opnået via realisering af 19 projekter jf. ”Projektliste 2013-2016”.

 

Den nye trafiksikkerhedsplan adskiller sig fra den forrige ved, at projektlisten ikke udelukkende indeholder vejombygnings-projekter – men i langt højere grad handler om at borgere og trafikanter skal tage større medansvar. Kommunen ønsker at gå i dialog med grundejerforeninger omkring egenfi­nansiering af vejprojekter. Center for Miljø og Teknik ønsker at indgå tættere samarbejde med sko­lerne, om at udarbejde en trafikpolitik for skolen, hvor vi f.eks. drøfte transportmønster, p-pladser og cykelparkering, udpege sikre skoleveje og stier, hvordan får vi børnene i indskolingen til i højere grad at gå eller cykle til skole i stedet for at blive kørt i bil, f.eks. ved at etablere gå- og cykelbusser mm.

 

Udkastet til trafiksikkerhedsplanen er i offentlig høring fra 20. marts til 18. april 2013. Trafiksikkerhedsplanen er en digital plan som findes på kommunens hjemmesidewww.ballerup.dk/blivhoert. Planen kan printes ved at vælge linket ”PDF” i selve planen, og ved at bruge linket ”Hvad mener du”, kan du afgive dine kommentarer og forslag til planen. Du kan også send en mail til mt-vej@balk.dk.

 

Med venlig hilsen

 

Biljana Rajovic

Civilingeniør

 

Team Vej

Center for Miljø og Teknik

Dir:     4477 2333

Mob:   2522 8024

 

Ballerup Kommune

Hold-an Vej 7

DK-2750 Ballerup

www.ballerup.dk

Når I går ind på kommunens hjemmeside under ballerup.dk/blivhoert skal I gå ind på trafikplan og når I har læst teksten gå ind på analyser så finder I alle kortene.
Der er fire kort om trafikmængde, uheld, cykelrutenet og vejklassifikering.

(21. marts 2013)

Udkast til ”Trafiksikkerhedsplan 2013-2016” i offentlig høring.

 

Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til plan for trafiksikkerhedsarbejdet i perioden 2013-2016. På baggrund af analyser af vejenes funktion, trafikmængde, uheld og  hastighedsmålinger, samt analyse af borgerhenvendelser, er der udpeget 5 indsatsområder, som der vil være fokus på de næste 4 år. Målene for trafiksikkerhedsplanen tænkes opnået via realisering af 19 projekter jf. ”Projektliste 2013-2016”.

 

Den nye trafiksikkerhedsplan adskiller sig fra den forrige ved, at projektlisten ikke udelukkende indeholder vejombygnings-projekter – men i langt højere grad handler om at borgere og trafikanter skal tage større medansvar. Kommunen ønsker at gå i dialog med grundejerforeninger omkring egenfi­nansiering af vejprojekter. Center for Miljø og Teknik ønsker at indgå tættere samarbejde med sko­lerne, om at udarbejde en trafikpolitik for skolen, hvor vi f.eks. drøfte transportmønster, p-pladser og cykelparkering, udpege sikre skoleveje og stier, hvordan får vi børnene i indskolingen til i højere grad at gå eller cykle til skole i stedet for at blive kørt i bil, f.eks. ved at etablere gå- og cykelbusser mm.

 

Udkastet til trafiksikkerhedsplanen er i offentlig høring fra 20. marts til 18. april 2013. Trafiksikkerhedsplanen er en digital plan som findes på kommunens hjemmesidewww.ballerup.dk/blivhoert. Planen kan printes ved at vælge linket ”PDF” i selve planen, og ved at bruge linket ”Hvad mener du”, kan du afgive dine kommentarer og forslag til planen. Du kan også send en mail til mt-vej@balk.dk.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Biljana Rajovic

Civilingeniør

 

Team Vej

Center for Miljø og Teknik

Dir:     4477 2333

Mob:   2522 8024

 

Ballerup Kommune

Hold-an Vej 7

DK-2750 Ballerup

www.ballerup.dk

 

(21. marts 2013)

Vær med når starten går på C95 Farumruten. Klik her.

(20. marts 2013)

Referat fra fælles møde mellem §17, stk,4 råd afholdt på Tapeten 14. Marts 2013.

Klik her.

(30. januar 2013)

Frederikssundmotorvejen: Præsentation og Referat fra naboforum 170113Kære alleTak for interessen for byggeriet af Frederikssundmotorvejen og deltagelsen i naboforummet. Vedhæftet finder du referatet fra mødet og den viste præsentation, som også ligger tilgængelig på projektets hjemmeside på adressen: www.vd.dk/m12 under menupunktet ”Om projektet”.Er der spørgsmål til projektet, ønske om at komme på mailinglisten eller andet vedrørende projektet, er du velkommen til at kontakte undertegnede.Venlig hilsenANDREW CRONE-LANGKJÆR

Kommunikationsmedarbejder——————————————————————Vejdirektoratet

Guldalderen 12

2640 HedehuseneTelefon

7244 7000

Direkte

7244 3621

Se mere her: M1220 Referat af naboforum 170113.pdf, og her: M1220 Naboforum præs 170113.pdf.

(14. december 2012)

Stien under Ballerup Byvej er næsten færdig.

Så er der rygter om at der skal laves en tunnel under stationen ved posthuset for cyklister.

Jeg undersøger om der er hold i de rygter.Hilsen

Peter

(14. oktober 2012)

Sidste nyt oktober.

 

Torsdag var jeg ude at cykle med kommunens nye koordinator for klima og miljø.

Som ny medarbejder i kommunen var hun interesseret i at lære Ballerup at kende.

Vi fik kørt næsten 30 km. og fik set på hvad der allerede er blevet lavet og hvad der planer om.

Der er blevet etableret cykelstativer ved busstoppet på Jonstrupvej og stoppestedet er blevet rykket tilbage så der nu er god plads til ventende passagerer.

Måløv Å er blevet oprenset så der nu er god vandgennemstrømning.

Planen om en sti over Tørvesletten er ved at blive gennemført og arbejdet med tunnelen under Ballerup-Byvej  er fuld gang. Den vil være  færdig til jul.

Samtidig vil rep.af cykelstierne i kommunen blive prioriteret.

Det skal bemærkes at det ikke er alle cykelstier der er kommunale det kan være vejdirektoratet eller regionen der er ansvarlig.

Alt i alt ser det ikke så galt ud som man læser i Ballerup-Bladet og kommunen har fundet penge på budgettet til forbedringer.  

(25. september 2012)

Hej til alle.

Her er kortet over tunnelen under Ballerup Byvej. Klik her.

Og her er byggeplanen.

Hilsen

Peter

(5. september 2012)

CykelhandlingsplanSom det fremgik af Ballerup-Bladet så har kommunen desværre udsat den nye cykelhandlingsplan på ubestemt tid.

Vi har reageret med et læserbrev og er spændte på reaktionen.

Det skal dog trods alt siges at hele cykelarbejdet ikke er gået i stå. Bl.a.tunnellen under Ballerup Byvej er sat igang og skal være færdig til jul.

Tilslutning til stisystemet bliver dog først påbegyndt i 2013.

(5. november 2011)Nyhedsbrev om trafik, Forbund og Landsmøde. Klik her.---ooo000ooo---

(19. december 2010)Nye projekter for 2011Cykelparkering ved Kildedal, Skovlunde, Malmparken og 6 busstoppesteder.

Skiltning af 18 cykelruter: I en undersøgelse fra 2008 konstaterede en gruppe studerende på Københavns universitet at der var mange stier i Ballerup men nogen af dem endte blindt.

Det er ikke helt rigtig for hvis man er stedkendt kan man altid finde en fortsættelse og det er dem der nu skal skiltes.

Til yderligere hjælp skal der opsættes 10 orienteringstavler.

På ønskesedlen står der to store projekter og det er dels rute 55 d.v.s. pendlerruten fra Frederikssund til København og en omlægning, asfaltering og belysning af rute 122 d.v.s. stien syd om Sømosen.

Den samlede investering i projekterne er ca. 10 mio. - men på trods af at der er overført penge fra 2010 er der kun ca. 6,5 mio.- at gøre godt med og derfor vil rute 55 blive prioriteret som den vigtigste da den er en del af en større plan og vil gavne flest mennesker.

Som det vil fremgå af det første afsnit sidste linje er der afsat midler til en sti der skal forbinde Lindbjergvej og Brændemosevej og det er vejdirektoratets betingelse for at etablere tunnelen under Ballerup Byvej.

Det vil sige at tunnelen kommer.For at forstå hvad det koster at lave disse ting kommer her en oversigt over priser:

Ny asfaltsti 1300.- pr meter.

Ny skiltning med henvisning: 3000,- pr. styk.

Ny skiltning kun rutenr. 1000,- pr. styk.

Belysning af cykelsti pr. 30 meter: 15,000.-

Peter Bendix

---ooo000ooo---(14. oktober 2010)

Vi er af Dansk-Cyklist-Forbund blevet opfordret til at teste de cykelruter der går igennem vores kommune. Det drejer sig primært om den nationale rute 2 men også regionalruterne 65, 67 og 69 må gerne testes, så hvis der er nogle af vores medlemmer der har kommentarer må de meget gerne sende en mail eller ringe til mig.

I forbindelse med stier kan jeg oplyse at Østerhøjstien er blevet bragt i orden så at den er til at køre på nu. Der er blevet lagt grus på og den er blevet tromlet.

Alt i alt ser det ud til at der er grund til at være optimistisk når det gælder cykelforhold.Hvad angår tunnelen / broen over Frederikssundsvej mellem Vestbuen og Måløv Parkvej kan jeg se at der er blevet afsat afmærkning der hvor den formentlig skal være.

Jeg har før været i kontakt med Vejdirektoratet som står for opgaven og vil nu forsøge at kontakte dem igen for at høre hvornår arbejdet går i gang.Formanden---ooo000ooo---

(21. januar 2010)Sidste år afleverede vi et høringsvar til Kommuneplan 2009.Nu har vi fået svar og jeg synes at vi skal orientere vores medlemmer om hvad der er foregået.Derfor sender jeg nu hele historien.Retningslinjer for lokal trafik.

6.3.3: Strækninger,der er en del af det regionale trafikstinet,skal generelt være stier i eget trace eller stier, der er tydeligt adskilt fra biltrafikken,f.eks. ved hjælp af malet stribe, en græsrabat eller en kantsten. På strækninger med direkte kontakt til biltrafikken skal der være tydelig adskillelse mellem biler og cykler, f.eks. ved brug af farvet asfalt på cyklisternes areal.

Belægningen skal være jævn og egnet til cykling.Det påhviler vejmyndigheden at sikre standarden på cykelstierne.Vores indlæg:

DCF i Ballerup er stort set tilfredse med de planer, der tilgodeser cyklisternes fremkommelighed og sikkerhed.

Vi vil dog henstille, til at de i afsnit 6.3.3. omtalte malede striber til adskillelse mellem bil- og cykeltrafik ikke gennemføres.

Det er vores erfaring , at denne metode ikke giver tilstrækkelig trafiksikkerhed, idet den ikke altid respekteres af den bilende trafikKommunens svar:

Ballerup Kommunalbestyrelse har på sit møde mandag den 21. december 2009 vedtaget kommuneplan 2009 endeligt.Beslutningen er offentliggjort ved annoncering i lokalavisen den 12. januar 2010.I forbindelse med sommerens offentlige høring om kommuneplansforslaget modtog kommunen 50 bidrag fra borgerne, interesseorganisationer og myndigheder, heriblandt dine kommentarer af 12. september 2009.Den omtalte retningslinje 6.3.3. har sammen med andre retningslinjer fra HUR,s Regionsplan haft status som landsplansdirektiv og kan som udgangspunkt ikke fraviges.I overensstemmelse med planlovens bestemmelser er retningslinjen derfor overført til Kommuneplanen, hvorefter Miljøministeriet har kunnet ophæve landsplansdirektivet.Modellen med afstribning er udført i overensstemmelse med vejreglerne.Der vil ofte være tale om løsninger, hvor man økonomiske eller tidsmæssige årsager ikke har kunnet etablere tradionelle cykelstier adskilt fra fra vognbanerne med kantsten eller græsrabatter.Det er naturligvis rigtigt, at sidstnævnte typer cykelstier indebærer en større sikkerhed for cyklisterne, men kommunen har ikke registreret uheld, som skyldes disse striber.Indsigelserne giver anledning til,at kommunen i sit netværk med andre kommuner om trafiksikkerhed vil efterspørge erfaringerne med sådanne striber.

På denne baggrund kan vi meddele, at kommunalbestyrelsen har ønsket at fastholde kommuneplanen.Vi takker for dit bidrag til plandebatten.Ove E. Dalgaard Lone Schok---ooo000ooo---

(20. juni 2016)

På Grønt Råds møde i aften blev det afsløret at kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært møde efter pres fra cyklistforbundet har afsat adskillige mio. til rep. og fornyet afstribning af cykelstier i kommunen.

Til gengæld er der ingen der aner hvorfor der er røde striber på cykelstien på Frederikssundsvej, heller ikke vejdirektoratet !!

Vi håber at det er supercykelstien der er i spil, pengene er der i hvert fald.

Vi håber det bedste selvom Supercykelstien skulle have færdig i 2012.

Grønt Råd

På næste møde i Grønt Råd skal vi tage stilling til hvilke emner der skal arbejdes med de næste to år. Cykelgruppen som er en af grupperne under Grønt Råd vil plædere for at vi på cyklisternes vegne skal være en af dem.

På et formøde vil vi lægge en slagplan for hvordan vi bedst får vores ønsker opfyldt og da vi bl.a. har formanden for Grønt Råd en kommunalpolitikker og formanden for Cyklistforbundet i gruppen er vi ret optimistiske.

 

(17. juni 2014)

Kære Alle 

Så er der dugfrisk omtale af den flotte cykeldag i går, så hvis du kender nogen, der var med, eller er interesseret i at læse om dagen, så send dem nedenstående link, så vi får udbredt kendskabet til Grønt Råds nye hjemmeside og skabt opmærksomhed om vores arbejde. 

http://groent-raad-ballerup.dk/grupper/cykelgruppen/cykeldagen-juni-2014.html

 

gode hilsener

 

Johannes –PR-Gruppen

 

(06. august 2013)

Hej alle 

Håber at I har haft en god sommer.

Her er en opfordring til at ansøge om op til 50.000,- hvis I har en god ide.

Pengene er beregnet på miljø, klima og andre grønne projekter.      

Hilsen Peter

Klik her.

(15. april 2013)

Kære Grønt Råd

 

Hermed en nys fabrikeret invitation til borgermøderne om Borgermillionen.

 

Send den endelig videre til jeres bagland, print den ud og hæng den op i lokalområdet, sæt den på jeres respektive hjemmesider, skriv om møderne på de sociale medier, eller spred budskabet via megafon – som det nu passer jer bedst ;-)

 

Og nævn endelig Grønt Råds pulje ved samme lejlighed.

 

Hilsener Charlotte

 

Fra: Mette Moes Nørgaard (mmno) 
Sendt: 11. april 2013 11:49
Til: Charlotte Drud Hansen (chd)
Cc: Erik Sassersen Møller (eim); Karin Langendorf (kla)
Emne: Invitation til borgermøde (borgermillionen) til Grønt Råd

 

Kære Charlotte,

 

Jeg kan forstå, at det på sidste møde i Grønt Råd blev foreslået, at vi sender invitationen til borgermøderne i forbindelse med projekt borgermillionen til Grønt Råd, der så vil videresende den til deres bagland. 

 

Derfor vil jeg høre, om jeg kan få dig til at videresende denne invitation til Grønt Råd?

 

Med venlig hilsen

 

 

Mette Moes Nørgaard

Udviklingskonsulent, Sekretariat for Udvikling og Kommunikation

 

Se her

 

Ballerup Kommune

Hold-an Vej 7

DK-2750 Ballerup

 

Dir:     4477 3202

E-mail: MMNO@balk.dk

www.ballerup.dk

(3. januar 2013)

Grønt Råds Pulje

Til alle medlemmer

Cyklistforbundet i Ballerup er som nogle måske ved repræsenteret i Grønt Råd. Rådets opgave er at være bindeled mellem Kommunen og borgere, foreninger og boligforeninger.

Grønt Råd har en årlig pulje på 50.000 kr. til miljøprojekter blandt borgere og foreninger.

Formålet med puljen er at støtte lokale grønne tiltag indenfor natur, trafik, forsyning, affald forurening, arealanvendelse m.v.

Da det har vist sig at være vanskeligt at komme af med pengene, vil vi derfor opfordre alle vores medlemmer om at overveje om ikke netop de har gode ideer til hvad de 50.000 kr. kan bruges til.

Der kræves ikke egenfinansiering og der gives ikke tilskud til kommercielle aktiviteter.

Ansøgningsfristen er 4 gange om året 4 uger før hvert møde i Grønt Råd.

Vi prøver i øjeblikket at få udfærdiget et ansøgningsskema både på kommunens hjemmeside og på papir.

Hvis man ønsker flere oplysninger kan man ringe til 2296 6735 eller sende en mail til anniogpeter@webspeed.dk

(14. december 2012)

På Grønt råds møde igår blev det oplyst på forespørgsel at stien over Tørvesletten bliver projekteret i 2013 og gennemført i 2014.

(5. september 2012)

Grønt Råd

Valget til Grønt Råd som skulle have været afholdt i oktober 2012 er blevet udsat til 2013.
Begrundelsen er at vi så følger kommunevalget og da tre medlemmer af Grønt Råd udpeges af kommunalbestyrelsen undgår man problemer med valget af kommunens repræsentanter.
Samtidig har vi så bedre tid til at finde en ny repræntant for cyklistforbundet. Jeg synes at det er vigtigt at vi deltager og får den større indflydelse det giver.

Peter Bendix

(14. oktober 2011)
Hej

Nyt fra Grønt Råd: Kommunen har planer om - som forsøg - at teste et LED-markeringslys på stien over Harrestrup ådal mellem Marbækvej og Harrestrupvej.
Det er et kompromis mellem kommunens ønske om at undgå lysforurening og brugerne om mere tryghed på stien når det er mørkt.
LED-Mark er en solcellebrik som limes direkte på asfalten og markerer stiens forløb i mørke.
Den skulle også være vejrbestandig og da projektet skal evalueres i maj 2012 sættes arbejdet i gang snarest.

Peter

---ooo000ooo---

(19. december 2010)


På Grønt Råds møde den 14. december fremlagde jeg som formand for cykelgruppen kommunens planer for investeringer i cykelhandlingsplan både gennemførte projekter og kommende projekter.
Ud af et budget på knap 650,000.- blev der brugt godt 575,000.-.
Af driftsmidlerne på 1,000,000.- er der blevet brugt lidt mere end det halve.
Beløbene dækker bl.a. cykelsti på Ågerupvej, parkeringsanlæg på Måløv station, uddeling af cykelhjelme og aktiviteter som Velocity, cykelambassaden og cykeltræning for etniske grupper.
Desuden er der blevet brugt 364,000.- på cykelparkering på Ballerup station.
Af udsatte projekter som kun venter på kommunalbestyrelsens godkendelse er der et af vores ønske, nemlig skiltning af udvalgte ruter, cykelrutekort og projektering af tilslutning til vejdirektoratets tunnel under Ballerup Byvej.


Peter Bendix

---ooo000ooo---
(14. oktober 2010)


Tirsdag den 12. oktober holdtes det første møde i det nye grønne råd og et af punkterne var valg af formand. Da jeg har været formand i to år var det tid til et formandsskifte, og vi var så heldige at der var en af de nyvalgte unge medlemmer der havde lyst til at påtage sig opgaven, der blev ved valget til grønt råd næsten tale om et generationsskifte idet tre af de nyvalgte medlemmer var det jeg vil kalde "unge mennesker".
Da jeg i 2008 blev valgt for 4 år, er jeg stadigvæk medlem af rådet og kan nu koncentrere mig om det der oprindelig var formålet, nemlig at repræsentere Dansk-Cyklist-Forbund .
I den forbindelse kan jeg oplyse at Ballerup kommune på trods af besparelser har afsat 2 mio. til cykelformål i 2011 og 1,5 mio pr. år de næste tre år.
Hvordan pengene skal bruges får vi en ide om når jeg har været til møde med forvaltningen efter den 28.oktober.
På grund af de forpligtelser kommunen har indgået med Green Cities og vores nabokommuner om Miljø og Klima, er udgifterne til grønne aktiviteter heldigvis ikke blevet beskåret.

Formanden
---ooo000ooo---
(20. november 2009)

Grønt Råd

Der er i øjeblikket 4 planer i spil i kommunen som alle vil få betydning for de miljøbevidste borgere i Ballerup.
Planerne er:
Klimaplan for reduktion af Co2 udledning i Ballerup.
Forslag til affaldsplan 2010-2012 Mål og indsatsområder.
Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. 2010-2016
Forslag til handleplan 2010 for Grøn Plan.

Dernæst er der en publikation: Miljøet i din kommune, Grønt Regnskab for Ballerup Kommune 2008-2009.

Alle kan findes på kommunens hjemmeside Ballerup.dk.

Som en del af Ballerups deltagelse i Green Cyties skal der med jævne mellemrum foretages revision og det sker den 1. dec. 2009.

Jeg har ikke kendskab til alle punkter men såvidt jeg kan se er vi på niveau eller foran på flere af dem.


Det var alt for nu men jeg tænker at det må interessere vores medlemmer hvad der sker på miljøområdet i kommunen.


Hilsen

Peter

---ooo000ooo---
(25. juni 2009)

I grønt råds møde blev vi orienteret om status for cykelhandlingsplanen og i har alle fået den på mail.

Som i kan se er der stadig fokus på cyklister og jeg skal i den forbindelse gøre jer opmærksom på at teknisk forvaltning er meget hurtige til at reagere på henvendelser fra os så hvis i bemærker noget som skal repareres så henvend jer til forvaltningen helst med nøjagtig angivelse af problemets art og stedangivelse.

Der blev også orienteret om planer for Harrestrup Ådals fremtid, i oplægget står der Fritidsmuligheder, natur, miljø og golf.
Især det sidste vakte en del debat idet der ud af 150 hektar skal bruges 60 hektar til golfbane, stemningen blandt deltagerne var imod ,selv en repræsentant for golffolket mente ikke at det var nødvendigt at bruge så meget til en golfbane.

Der fremkom mange andre bedre forslag til anvendelse af Ådalen til fordel for den brede befolkning.

Der bliver indkaldt til borgermøde sandsynligvis den 3. september.

---ooo000ooo---

(22. juni 2009)

Kommunen har netop udsendt sin Cykelhandlingsplan. Se den her (åbner i nyt vindue, PPT, 5,3 mb).

---ooo000ooo---
(8. december 2008)

Der var møde i grønt råd den27. november. Jeg var blevet opfordret til at stille op til formandsvalget og med det kærlige pres jeg blev udsat for havde jeg svært ved at sige nej, så nu er jeg altså formand for grønt råd de næste to år.
Peter

---ooo000ooo---

(04. november 2008)

Den 7. oktober var der valg til Grønt Råd hvor jeg blev genvalgt som repræsentant for Dansk-Cyklist-Forbund for de næste 4 år.

---ooo000ooo---

(04. september 2008)

Der er valg til Grønt Råd tirsdag den 7. oktober.
Da jeg har været repræsentant for Dansk Cyklist Forbund i Rådet i 2 år er jeg lige som alle andre på valg.
Jeg genopstiller fordi der i øjeblikket er en Cykelhandlingsplan til vedtagelse i kommunalbestyrelsen og den bedste mulighed for at præge udviklingen er gennem Grønt Råd så jeg håber at så mange som muligt vil deltage i valget og støtte mit kandidatur.

---ooo000ooo---

(03. marts 2008)

Vi har som repræsentanter for Dansk Cyklist Forbund været dybt involveret og i allerhøjeste grad medvirkende til at der nu er blevet oprettet de 2 første lokale cykelruter i Ballerup. Skiltning og anbringelse af borde og bænke på strategiske steder er ved at blive gennemført og indvielsen vil foregå på Store Cykeldag søndag den 8.juni.

Som konsekvens af at vi skal være den sundeste kommune i 2010 bliver der også bedre tider for os cyklister.

Der er afsat ca. 8 mill. til reparation af stier og afstribning. Desuden er der nye cykelruter på vej med god skiltning. Der er afsat penge til tyve bord- og bænkesæt i de grønne områder, så man kan nyde sin medbragte mad og kaffe i de rekreative områder her i kommunen.

---ooo000ooo---

Henvisning til Ballerup Kommunes hjemmeside vedrørende Grønt Råd:
Ballerup Kommune - Grønt råd
(åbner i ny side).

(20. februar 2017)

Foreningernes Dag

Også i år deltager vi i foreningernes dag. Det sker den 22. april fra 1017.  

  

Kom og se hvad vi kan tilbyde, og få en tur i en cykelrickshaw.  

 

Flyvestation Værløse

Der har været møde om udviklingen af flyvestationen.  

 

Man har planer om at udvikle området til den “Mobile bæredygtige forstad” i en miljøvenlig retning både boliger og trafik, men det store område bliver også udviklet til fordel for friluftslivet.  

 

Cyklister, rulleskøjter, rulleski og skatere får alle deres perfekte legeplads, uden at komme i karambolage med hinanden, samtidig bibeholder man naturligvis de store grønne områder.

Stationsforpladsen

I marts-april måned begynder arbejdet med den nye stationsforplads.  

 

Et meget spændende projekt, men i byggefasen betyder det nogle gener også for cyklister, bl.a. bliver adgangen fra Lindealle ændret.  

 

Fremover foregår det ved at man kører ad Rolighedsvej stien under Hold-anvej og ud ved fiskehandleren.  

 

Der bliver naturligvis skiltet, vi har prøvekørt ruten og der er ingen problemer.  

 

Til gengæld får vi en hyggelig åben plads med træer, bænke, cykelstativer og formodentlig en cafe, hvor man kan slå sig ned medens man venter på bussen.

Supercykelstier

I løbet af maj  måned er det planen at de tre supercykelstier der berører Ballerup skal indvies.

 

Der mangler skiltning og fodhvilere, men ellers mener man at de er klare til brug.

 

Jeg vil indrømme at der er sket forbedringer, især belægningen er blevet bedre, men efter min personlige mening findes der kun en supercykelsti i vores nærområde, og det er Farumruten. Alle de andre er kompromisser og en af dem Frederikssundsruten er blevet decideret dårligere med flere og flere nye trafiklys.

 

Når jeg skal til København har jeg fundet min egen supercykelsti mellem Ballerup og Husum, næsten ingen trafik og kun to trafiklys, distancen er den samme.

(31. august 2016)

Kære deltager i Projekt Cykeljakken,

Tiden løber, og det er nu 3 år siden vi gennemførte Projekt Cykeljakken med dig som deltager. Vi håber du har det godt, cykler og stadig har nytte af cykeljakken – eller måske har købt en ny pangfarvet jakke. Vi kan fortælle, at siden vi sidst skrev til dig og fortalte om den gode effekt af cykeljakken, har både TrygFonden og vi ”markedsført” resultaterne i både ind- og udland. Interessen har været stor, og vi er sikre på, at projektet har været med til at øge cyklisters opmærksomhed overfor vigtigheden af egen synlighed – til gavn for trafiksikkerheden.

Når vi skriver til dig igen, er det fordi vi er i gang med et nyt forskningsprojekt om svage trafikanters sikkerhed, og også her har vi brug for frivillige.

Undersøgelser viser, at ca. 95 % af alle ulykker med cykler ikke registreres af politiet. Dette store mørketal betyder, at myndighederne ikke ved nok om svage trafikanters sikkerhed: de ikke kender det reelle tal, de ved ikke, hvor ulykkerne sker, eller hvordan de sker. 

I dette projekt vil vi forsøge at gøre noget ved dette ved at få de svage trafikanter til selv at fortælle om deres ulykker. Det vil vi gøre ved at bede en forsøgsgruppe om at fortælle om deres ulykker som fodgænger, cyklist eller knallertkører igennem knap et år. Som i Projekt Cykeljakken vil vi hver måned sende et spørgeskema til deltagerne.

For at teste denne metode har vi brug for rigtig mange deltagere. Vi håber derfor du vil være med i projektet. 

Undersøgelsen varer fra 1. september 2016 til 1. juni 2017 og er en del af et større europæisk forskningsprojekt - http://www.indev-project.eu

Deltagere, som besvarer alle månedlige spørgeskemaer til og med juni 2017, er med i lodtrækningen om et gavekort til en middag for 2 personer.

Du skal være mindst 18 år for at kunne deltage i undersøgelsen.

Du kan finde mere information of undersøgelsen på www.safevru.aau.dk

Hvis du har en Android smartphone, kan du deltage ved at installere vores app SafeVRU, som du finder på Google Play.

Hvis du ikke har en Android smartphone, kan du i stedet tilmelde dig via vores webbaserede spørgeskema, som du finder her: https://vru.create.aau.dk/questionnaires/new-participant/74

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte os ved at skrive en mail til SafeVRU@aau.dk

 

Venlig hilsen

Tanja Kidholm Osmann Madsen & Harry Lahrmann

<image001.png>

Tanja Kidholm Osmann Madsen
Ph.d.-studerende  Trafikforskningsgruppen - Institut for Byggeri og Anlæg

Email: tkom@civil.aau.dk
Aalborg Universitet | Sofiendalsvej 11 | 9200 Aalborg SV |

 

Harry Lahrmann
Lektor  Trafikforskningsgruppen – Institut for Byggeri og Anlæg

Email: hsl@civil.aau.dk
Aalborg Universitet | Sofiendalsvej 11, lokale 142 | 9200 Aalborg SV 

(24. juni 2016)

Cykling uden Alder

Nu er der blevet uddannet adskillige piloter til at betjene Rickshawene og de vil snart blive synlige på veje og stier til glæde plejehjemsbeboerne.

Når I ser dem, tag hensyn til dem, de fylder lidt mere og er ikke så lette at styre som en almindelig cykel.

Hvis I så også smiler og vinker til dem vil I gøre mange mennesker glade.

For øvrigt er der stadig plads til flere piloter især nogle der har tid til at køre om dagen hvor behovet er størst.

Cykelhjelme og sikkerhed.

Et gammelt slogan siger ”Det er hul i hovedet at køre uden hjelm”. Der er i dag ingen undskyldning af økonomisk art for ikke at køre med cykelhjelm.

Der findes hjelme til priser fra 99.- til langt over 2000.- det er kun et spørgsmål om pengepung der afgør hvad man vælger.

Der er dog en ting man skal tage højde for og det er sikkerheden, mange af de billige hjelme er CE mærkede, men det er kun en fri– villig ordning hvor fabrikanten selv bestemmer hvor stor en sikkerhed der er indbygget i hjelmen. Hjelme der er mærkede med: Snell, Ansi, Astem, Konsumentværket eller Tüv er testede af uafhængige institutioner for sikkerhed og holdbarhed.

Til gengæld skal alle hjelme uanset godkendelse udskiftes hvis man har været involveret i et uheld selvom der ikke er synlige tegn på skader.

Så det der med, at jeg kører altid forsigtig, gælder ikke i vore dages trafik. Så husk hjelmen, det går stærkt i dag på cykelstierne og der trængsel på dem.

 

(18. marts 2016) 

Opslag: frivillige til cykelkursus søges, se mere her.  

(15. marts 2016)

Skal du amskaffe dig en elcykel, anbefales du at læse denne artikel. Klik her.

(9. februar 2016)

Cykling uden Alder

På fredag bliver de tre Rickshaws vi har, afleveret til kommunens plejehjem: Rosenhaven kl. 10.00,

Kirstinehaven kl. 13.00 og Sønderhaven kl. 14.00.

Alle steder bliver der en lille festlighed med taler, og samtidig er plejehjemmene vært for lidt forfriskninger, så hvis man har lyst til at overvære eventen så duk endelig op.   

(11. juni 2013)

Hej Alle
 
Der var 450 deltagere til Store Cykeldag i søndags.
Fordelt på ruter var der 192 på 6 km ruten, 114 på 16 km ruten, og 25 på 25 km ruten.
Mountainruten havde 7 deltagere.
Resterende var os som guider og Folkene fra Klima.
 
Hilsen Peter

(21. november 2012)

Hej allesammen

Godt nyt.
Som i kan se bliver der adgang til flyvestationen fra på søndag.
Se vedhæftede program.


Hilsen
Peter

Vi åbner 300 ha af Flyvestationen for gående og cyklister på søndag kl 10.00.
 
Jeg vedllægger programmet for åbningsdagen. Det ville glæde mig hvis du ville sprede det glade budskab.
På åbningsdagen er det kun åbningen i nord der bliver åbnet, som vist i programmet.
Men dagen efter dvs mandag den 26. november åbnes der ialt 7 adgangsåbninger.
 Det er lykkedes os at få en ekstra adgang ud mod vest mod Knardrupvej. Jeg vil dog skynde mig at sige at den ikke er for cyklister for den går igenem et ret så fugtigt område.
 
Men er cyklisterne villige til at trække cyklen nogle hundrede meter f.eks i Måløv Bypark så er der nu åbnet helt nye muligheder for nogle prægtige ture.
 
Håber du vil møde frem til åbningen
 
med venlig hilsen
 
Steen Prytz Jensen
 
formand for åbningsgruppen

(5. november 2012)

Hej Allesammen

Her er et kort over Albertslundruten og de forbedringer der er blevet lavet for cyklister. Albertslundruten.

Mange hilsner
Peter

(14. oktober 2012)

Cykelcaféen

 

Der har været interesse for flere ture så nu kører vi hver mandag.

Tilslutningen er stadig god og vi ser nye ansigter næsten hver gang.

Cyklistforbundet har ydermere fået flere medlemmer så det er en ekstrabonus.

De tre første mandage har vi gjort holdt mange steder hvor der var noget spændende at fortælle,

men nu hvor temperaturen falder vil holde færre pauser og cykle mere for at holde varmen.

Vi vil alligevel anbefale at man klæder sig varmt på der kan jo komme ufrivillige pauser og vi skulle gerne kunne komme igennem vinteren uden sygdom.

For en sikkerheds skyld skal det pointeres at uanset vejret vil der være en fra cyklistforbundet tilstede.

Hvad derefter sker tager vi i fællesskab stilling til.

Der bliver muligvis i vinterens tale om små foredrag om interessante emner indenfor klima,miljø og cykling.