Foreningen

Formand

Jens Andersen
Valhøjs Allé 133 C
2610 Rødovre
4058 2115
cykelroed@gmail.com


Kasserer

Birger Madsen
Voldumvej 43 st.tv.
2610 Rødovre
3641 3818
birger2610@gmail.com


 

Flemming Nielsen
Nyvej 4 B
2620 Albertslund
4364 4903
flemming.k.r.nielsen@mail.dk


 

Johan Knudsen
Roskildevej 58A, 5.3.
2000 Frederiksberg F
2446 3766

skoleknudsen@gmail.com

 

Lis Jakobsen
Axelhøj 21
2610 Rødovre
2847 6622

ljroedovre@gmail.com


  Jens Spelmann 
Vingekrogen 12
2730 Herlev
2117 6003
jensspelmann@gmail.com

  John Johnson
Nøregårdsvej 307
2610 Rødovre
3117 4036
jaj1740@yahoo.dk

Suppleant, 2.

Susanne Sindberg
Voldumvej 13, 2.mf.
2610 Rødovre
3670 0254
4071 7701
5816 0600
sas@tystofte.dk


Suppleant, 1.

Henrik Friis
Rødtjørnevej 15 b
2720 Vanløse
2086 6572
henrik.friis@clematide.dk


Landsmøde-delegerede

Jens Andersen
Flemming Nielsen


Landsmøde-delegerede,
suppleanter
Henrik Friis
Susanne Sindberg

Bestyrelsesmøde afholdes i vores lokaler på Tinderhøj.

Bestyrelsesmøderne er åbne, så alle interesserede er velkomne.

Dagsordenen for bestyrelsesmøder indeholder som minimum:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde

2. Post modtaget

3. Post sendt

4. Økonomi

5. Udvalg

Værkstedsudvalg
Turudvalg
Trafikudvalg

6. Diverse

Næste møde

7. Eventuelt

Foreningens revision:

Jann Larsen
Juelsmindevej 2 A
2610 Rødovre
36 41 06 13

Inge Jørgensen
Vindestræde 14
2820 Gentofte
39 76 33 36

Suppleant:
Jens Bjerrum

1

Navn og Hjemsted

Cyklistforbundet i Rødovre er en lokal afdeling af Cyklistforbundet med hjemsted i Rødovre.

2

Formål

Formålet for Cyklistforbundet i Rødovre er, i overensstemmelse med Cyklistforbundets vedtægter:

- at varetage cyklisternes interesser.

- at øve indflydelse på planlægning og beslutninger, der vedrører cyklisternes forhold.

- at søge størst mulig færdselssikkerhed for cyklister.

- at fremme oplysningsarbejdet for cyklismen.

            - at skabe kontakt mellem Rødovres cyklister bl.a. ved fællesarrangementer.

3

Medlemmer

Medlemmer af Cyklistforbundet i Rødovre er de i Rødovre Kommune bosatte medlemmer af Cyklistforbundet.

Øvrige medlemmer af Cyklistforbundet kan indmeldes, såfremt de ikke er medlemmer af en anden afdeling.

4

Regnskabs- og formueforhold

Regnskabsåret er kalenderåret.

Foreningens midler opbevares i bank eller ved kassereren.

5

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den øverste myndighed for Cyklistforbundet i Rødovre, dog med de begrænsninger der sættes af Cyklistforbundet.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal, indkaldes med mindst 3 ugers varsel i medlemsbladet for Cyklistforbundet og/eller ved anden skriftlig indkaldelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødet. Beslutningerne træffes ved et simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning kan forlanges af mindst 20% af forsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fremtidigt arbejde

6. Valg:

a. Valg til bestyrelse

b. Valg af revisorer

c. Valg af delegerede til Landsmødet

7. Eventuelt

8. Godkendelse af beslutningsreferat

Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

6

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 10% af medlemmerne.

Varsel og bekendtgørelse iøvrigt som ved en ordinær generalforsamling.

7

Valg og Konstitution

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og skal bestå af mindst 4 og højst 7 medlemmer.

Endvidere vælges indtil 2 suppleanter.

Bestyrelsesvalg:

Ulige år:

Valg af formand og op til 3 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.

Lige år:

Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.

Hvert år:

Valg af to suppleanter for en etårig periode.

Valg af revisorer:

Ulige år:

Valg af en revisor for en toårig periode.

Lige år:

Valg af en revisor for en toårig periode.

Hvert år:

Valg af en suppleant for en etårig periode.

På generalforsamlingen vælges delegerede til landsmødet i Cyklistforbundet, i overensstemmelse med dettes vedtægter.

Alle fremmødte og myndige medlemmer af Cyklistforbundet i Rødovre er valgbare, dog kan fraværende myndige medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, senest ugedagen før generalforsamlingen, lade sig opstille.

8

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen iht. dennes dagsorden og paragraffen Valg og Konstitution.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med

Folkeoplysningsloven og Rødovre Kommunes retningslinier.

Den samlede bestyrelse skal underskrive det årlige regnskab.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen varetager Cyklistforbundet i Rødovres interesser i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen er ulønnet.

9

Udvalg og Arbejdsgrupper

Medlemmer af Cyklistforbundet i Rødovre kan med bestyrelsens godkendelse danne arbejdsgrupper, ligesom bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.

10

Opløsning af Afdelingen

Opløsning af Cyklistforbundet i Rødovre kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor forslaget er på dagsordenen.

Afdelingens eventuelle ejendele tilfalder da Cyklistforbundet.

Således vedtaget på generalforsamling d. 25. februar 2016.

Der afholdes årligt generalforsamling med denne dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremtidigt arbejde
6. Valg:

a. Valg til bestyrelsen.
b. Valg af revisorer
c. Valg af delegerede til Landsmødet
7. Eventuelt
8. Godkendelse af beslutningsreferat

Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.