Generalforsamling

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.00
i vores lokaler på Tinderhøj Skole, Fortvej 71, Rødovre.

 

Dagsorden til Generalforsamling:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4A. Vedtægtsændringsforslag

§1 Navn og hjemsted “lokal afdeling” ændres til “afdeling”

§4 Regnskabs- og formueforhold Efter nuværende afsnit indsættes 2 nye afsnit:

“Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren i forening. Kassereren varetager de løbende økonomiske forretninger.” “Ansvar overfor tredjemand: Medlemmer, bestyrelse og medhjælpere er ikke personlig ansvarlig for foreningens forpligtigelser. Kun den til enhver tid tilstedeværende foreningsformue hæfter for disse.”

§5 Generalforsamlingen i andet afsnit ændres:

“Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:” til: “Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:”

Sidst i paragraffen indsættes nyt afsnit: “Vedtægtsændringsforslag kan indgives af den samlede bestyrelse eller af mindst 25 medlemmer og skal være formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Vedtægtsændringsforslag kan indplaceres hvor som helst i dagsordenens rækkefølge. Ordlyden af vedtægtsændringsforslaget skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.”

§6 Ekstraordinær generalforsamling “10% af medlemmerne” ændres til “mindst 25 medlemmer”

§7 Valg og konstitution I sidste afsnit ændres :

“ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, senest ugedagen før generalforsamlingen, lade sig opstille”

til “ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen før generalforsamlingens start lade sig opstille.”

4B. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 14. februar 2019. Sendes til: Jens Andersen, mail: cykelroed@gmail.com, Valhøjs Allé 133 C Rødovre.

5. Fremtidigt arbejde

6. Valg 

Formand: 

Jens Andersen På valg (genopstiller)

Bestyrelse: 

Birger Madsen På valg (genopstiller)

Jens Spelmann På valg (genopstiller)

John Johnson På valg (genopstiller)

Lis Jakobsen På valg i 2020

Johan Knudsen På valg i 2020

Flemming Nielsen På valg i 2020

Suppleanter: 

Henrik Friis På valg

Susanne Sindberg På valg

Revisorer: 

Jann Larsen På valg

Inge Jørgensen På valg i 2020

Revisorsuppleant: 

Birgit Hendrichsen På valg

Landsmødedelegeret:

Jens Andersen På valg

Flemming Nielsen På valg

Landsmødesuppleanter:

Henrik Friis På valg

Susanne Sindberg På valg

7. Eventuelt

8. Godkendelse af beslutningsreferat