Bestyrelsen

Bestyrelsen, generalforsamling m.m.

Bestyrelsen(fra 5.februar 2018):

Formand:  Per Jacobsen,

                Mobil: 4271 6217,

                 E-mail: perjac@youmail.dk

 

Kasserer:      Erik Windsløw,

                    Email:  erikwinds16@gmail.com

 

Næstformand:  Lars Jensen,

                       Mobil: 2287 1869

                       e-mail: ljen@webspeed.dk             

 Suppleant:        Bent Jørgensen

Revisor:            Inger Obbekjær

Suppleant:         Simon Dixon

 

Bestyrelsesmøder.

Næste møder:

Mandag den 7.oktober 2019 kl 19 i "Postkassen", Amager Landevej 71,

Referater:

Mandag den 12.august 2019 læs her

Mandag den 3.juni 2019 læs her       

Mandag den 1.april 2019 læs her

Mandag den 1.oktober 2018 læs her

Mandag den 20.august 2018  læs her

Mandag den 4.juni 2018       læs her

Mandag den 9.april 2018      læs her

Mandag den 2.februar 2018

Mandag den 2.oktober 2017   læs her

Mandag den 7.august 2017 læs her

Mandag d. 5.oktober 2015  Læs her

Mandag d. 3.august 2015    Læs her

Mandag d. 1.juni 2015          Læs her

Mandag d. 13.april 2015       Læs her

Mandag d. 10.oktober 2014  Læs her

Mandag d. 2.juni 2014           Læs her

Mandag den 12.juni 2017  læs her

Mandag den 3.april 2017   læs her

Mandag d. 3.oktober 2016 Læs her

Mandag d. 8.august 2016  Læs her

Mandag d. 6.juni 2016       læs her

Mandag d. 4.april 2016       Læs her

Søndag d. 7.april 2014          Læs her

Mandag d. 7.oktober 20  13  Læs her

Mandag d. 5.august 2013 

Mandag d. 3.juni 2013     læs her       

Mandag d. 8.april 2013  Læs her

5.november 2012:   

 

1. oktober 2012:     læs her

3.september 2012:   læs her

4.juni 2012:   læs her

7maj 2012:    aflyst

2.april 2012:   læs her

Generalforsamlinger

Generalforsamling mandag den 4.februar kl 19.

Vel mødt.  Læs indbydelse her.

 

 

 

Referater 

    4.februar 2019

    5.februar 2018

     6.februar 2017

     1.februar 2016

     2.februar 2015 

     3.februar 2014

     4.marts 2013

 

Lokalafdeling Tårnby er oprettet d. 4.november 1991.

        Vedtægter

For Dansk Cyklist Forbund

DCF-Tårnby

§1 Dansk Cyklist Forbund lokalafdeling DCF-Tårnby er en lokalafdeling under Dansk Cyklist Forbund.

§2 Afdelingens formål er, i overensstemmelse med Dansk Cyklist Forbunds vedtægter, at virke for bedre vilkår

for cyklister i Tårnby kommune.

§3 Medlemmer i afdelingen er de i kommunen bosatte medlemmer af Dansk Cyklist Forbund. Medlemmer i andre kommuner kan optages, jfr. Landsorganisationens vedtægter §19 stk 2.

§4 Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i februar eller marts måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i ”Cyklister”, ”Tårnby Cyklister” og/eller pr brev. Samtidigt angives bestyrelsens forslag til dagsorden, indkomne forslag, bestyrelsens beretning og arbejdsprogram. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab samt næste års budget.
 4. Behandling af indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til arbejdsprogram.
 5. Valg af formand (ulige år)

Valg af kasserer (lige år)

 1. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 2. Valg af delegerede til Dansk Cyklist Forbunds landsmøde.
 3. Eventuelt.

Valgperioder: Formanden og 1-2 vælges på ulige årstal. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal,, øvrige 1 år.

Forslag til dagsordenens punkt 4 skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Der optages protokol over beslutningerne. Kopi sendes til hovedbestyrelsen i Dansk Cyklist Forbund.

§5 Generalforsamlingens beslutninger er gyldige uanset de fremmødtes antal. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.

Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal, og skriftligt når det forlanges. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

Ændringer i lokalafdelingens vedtægter, samt opløsning af afdelingen, kræver dog to-trediedeles flertal blandt de fremmødte.

Ved opløsning tilfalder afdelingens midler Dansk Cyklist Forbund.

§6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 20% af afdelingens medlemmer. Den bekendtgøres ligesom en ordinær generalforsamling.

§7 Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, amtskontakt samt formænd for de udvalg, som nedsættes for at opfylde arbejdsprogrammet. Bestyrelsen arbejder kollektivt og repræsenterer afdelingen udadtil, samt over for Dansk Cyklist Forbunds hovedbestyrelse.

Bestyrelsen foranlediger generalforsamlingen  indkaldt.

§8 Bestyrelsen kan tage initiativ til nedsættelse af arbejdsgrupper eller udvalg, ligesom medlemmer af lokalafdelingen, med bestyrelsens godkendelse, kan danne en arbejdsgruppe eller et udvalg.

Bestyrelsen kan udpege repræsentanter for afdelingen til udvalg hos andre organisationer.

Vedtaget på stiftende generalforsamling mandag den 4.november 1991 og ændret på ordinær generalforsamling onsdag den 23.marts 1994.

 

Christel Lundal                                  Lisa Larsen                               Bent Vestermark

                          Bjarne Thorsen                      Jens Jørgen Kristensen

Forretningsorden.

 

§1. Formål:

Forretningsordenen uddyber visse dele af vedtægterne.

Forretningsordenen er regelsæt for bestyrelsens daglige arbejde mellem 2 generalforsamlinger.

§2. Konstituering:

 1. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, amtskontakt og evt. sekretær.
 2. 2. Umiddelbart efter generalforsamlingen indkalder formanden bestyrelsen samt aktive til konstituerende møde. Under ledelse af formanden (eller dirigenten, hvis en sådan er valgt) foretages afstemning om de i paragraf 2 stk. 1 nævnte poster i bestyrelsen, idet det forinden er konstateret, om de foreslåede er villige til valg. Valgene afgøres ved simpelt flertal. Er der stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.
 3. Efter konstituerende møde formeres udvalgene, og disse konstituerer sig med udvalgsformand.

§3. Forretningsudvalg:

Der nedsættes ikke noget forretningsudvalg, men indgående post behandles af formanden (eller lokalafdelingens kontakt) og besvares og/eller videregives eventuelt til behandling i et af udvalgene eller andre medlemmer af bestyrelsen.

§4. Udvalg:

I de enkelte udvalg sidder mindst 1 medlem af bestyrelsen. Dette medlem er ansvarlig for kontakten mellem udvalget og bestyrelsen. Udvalgene har – under forudsætning af, at generalforsamlingen godkender dem – følgende opgaver:

1. Trafik- og Miljøudvalget (TMU) har som opgave at behandle trafikpolitiske spørgsmål. Udvalget har kontakten med  myndigheder i kommunen og amtet. Udvalget har desuden ansvaret for udførelsen af de trafikpolitiske opgaver, bestyrelsen overdrager udvalget – i overensstemmelse med arbejdsprogrammet. Udvalget varetager desuden kontakten med medlemmerne i trafikspørgsmål. Dette pr. brev, i lokalbladet eller ved afholdelse af temamøder.

2. Turudvalget (TUR) har som opgave at sikre planlægning og afvikling af de cykelture, som medlemmerne udtrykker ønsker om. Udvalget bør i vinterhalvåret afholde temamøde, hvor medlemmernes ønsker bearbejdes. Udvalget sikrer turledere til de enkelte cykelture, og udvalget sørger for udarbejdelse af materiale til offentliggørelse af turene.

3. Bladudvalget (BLAD) har som opgave at redigere, trykke og udsende afdelingens blad – gerne sammen med Cyklister. Bladet bør altid indeholde oversigt over afdelingens bestyrelse og udvalg samt oversigt over afdelingens kommende aktiviteter – herunder bestyrelsesmøder.

4. PR/Kampagneudvalget (PR/KAMP) har som opgave at planlægge og gennemføre landsdækkende og lokale kampagner – overdraget af bestyrelsen. Udvalget kan også selv foreslå kampagner, som skal godkendes af bestyrelsen. Desuden har udvalget til opgave at informere offentligheden om aktiviteter i lokalafdelingen, i form af informationsmateriale til f.eks. biblioteker og pressemeddelelser til lokale aviser og lokalradioer i Tårnby og Dragør, samt evt. lokalt TV.

5. Udover de nævnte udvalg kan bestyrelsen nedsætte andre udvalg, når dette skønnes nødvendigt, eller en kreds af medlemmer på et bestyrelsesmøde har fremsat ønske herom. Disse andre udvalg skal godkendes af bestyrelsen, som afstikker retningslinier for udvalgenes kompetence og ansvar.

6. Udvalgene søger hvert år i december måned bestyrelsen om bevillinger til udvalgenes aktiviteter, som beskrevet i udvalgenes forslag til arbejdsprogram. Det er udvalgsformændenes ansvar at overholde de af bestyrelsen godkendte rammebeløb. Yderligere bevillinger skal godkendes af bestyrelsen.

7. Det er vigtigt at fastslå, at de enkelte udvalg ikke skal gennemføre udvalgets aktiviteter alene. F.eks. vil det formodentlig være nødvendigt at skaffe assisterende turledere og der vil formodentlig kræves hjælpere ved gennemførelse af større kampagner.

De enkelte udvalg supplerer sig selv i påkommende tilfælde – midlertidigt eller permanent.

 

§5. Kompetence:

 1. Henvendelse til myndigheder skal godkendes af bestyrelsen. Skriftlige henvendelser underskrives af udvalgsformand og bestyrelsesformand.
 2. 2. Referater fra bestyrelsesmøder såvel som ind- og udgående post (bortset fra post til og fra hovedforbundet) fremsendes til Landsorganisationsudvalget (LOU). Dette er formandens (eller afdelingskontaktens) ansvar.
 3. Bestilling af mødelokale hos Tårnby Kommune foretages af formand eller kasserer – med mindst 14 dages varsel.

 

§6. Bestyrelsesmøder:

 1. Der afholdes mindst 6 bestyrelsesmøder pr. kalenderår. Disse bestyrelsesmøder er offentlige. Medlemmer udover bestyrelsen har taleret men ikke stemmeret. På hvert møde vælges dirigent og referent. Mindst 3 dage efter bestyrelsesmødet udsender formanden forslag til dagsorden bilagt sager til afgørelse. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent og referent,
  2. Nyt fra bestyrelsen,
  3. Nyt fra udvalgene,
  4. Kommende aktiviteter.

Der tages beslutningsreferat fra hvert møde. Det påhviler referenten at udsende refeerat   hurtigst muligt.

 

§7. Ændring af forretningsorden:

Ændringer til forretningsordenen vedtages af bestyrelsen efter at forslag herom er optaget på dagsordenen.

 

§8. Tidsfrister og ansvar:

1. Frist for forslag til generalforsamlingen meddeles i                                                                           blad nr. 2                          Bestyrelsen

2. På valg: hvem, genvalg                                                                                                                             blad nr. 1                          Bestyrelsen

3. Generalforsamling indkaldes

                                            - i Cyklister                                                                                                            blad nr. 1                          Bestyrelsen

                                            - i Tårnby Cyklister                                                                                             blad nr. 1                          Bestyrelsen

4. Beretning:
                                            - beretning pr. udvalg fra sidste ordinære generalfors.                              31.december                    Udvalgene

                                            - beretning sammenstillet til offentliggørelse i                                                                                        blad nr. 1                          Bestyrelsen

5. Arbejdsprogram:

                                            - forslag til arbejdsprogram for kommende periode                                     31.december                    Udvalgene

                                            - arb.prg. sammenstilles til offentliggørelse i                                                blad nr. 1                          Bestyrelsen

6. Budget:

                                            - forslag til budget for nyt regnskabsår (kalenderår)                                  31.december                    Udvalgene

                                            - budget sammenstilles                                                                                                                                   Februar                             Kasserer

7. Regnskab:

                                            - revideret regnskab klar                                                                                    Februar                             Kasserer

8. Skriftligt materiale til generalforsamlingen:

                                            - beretning:                                                                                                                                                        Bestyrelsen

                                            - regnskab                                                                                                                                                           Bestyrelsen

                                            - forslag til arbejdsprogram                                                                                                                           Bestyrelsen

                                            - forslag til budget                                                                                                                                           Bestyrelsen

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 11.april 1994, revideret på bestyrelsesmøde marts 1995,

Revideret af formanden april 2007.

Bestyrelsens arbejdsprogram, vedtaget på generalforsamling i 2012:

 

Arbejdsprogram 2012 - 13

 

På generalforsamlingen i marts vedtoges følgende arbejdsprogram:

 

-          deltagelse i VCTA-kampagnen igen,

-          opdatering af Aktivhåndbogen,

-          opdatering af vores hjemmeside,

-          udsendelse af Tårnby Cyklister 2 gange.