Lemvig

Lemvig

Lokalafdelingen arbejder for at det skal være sikkert, nemt og sjovt at cykle i Lemvig Kommune for alle.

Afdelingen siger

 • Af Afdelingsredaktøren, 03. februar 2019
  Angående

  Generalforsamlingen

  Vær opmærksom på at arrangementet er flyttet til Biohuset på grund af reparation efter fund af skadedyr i Havnens Hus

 • Af Afdelingsredaktør, 03. februar 2019

  Generalforsamling og 10 års stiftelsesdag

  d. 19. februar 2019 kl. 19. - 22.

  I Bio-Huset Bredgade Lemvig.

  Med deltagelse af landsformand Jette Gotsche

  Indbydelse med billede af formanden kan findes her

  Aftenens program 

  • Kl. 19: Velkomst og et let traktement
  • Kl. 19,30: Generalforsamling

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse. På valg:
   Karl Bencke, Jørgen Koch, Else Wagner. (Alle tager mod genvalg).  
   Herudover består bestyrelsen af Helge Thomsen og Patrick Neill.
  6. Valg af suppleanter (vælges for 1 år)
  7. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Fremtidig virksomhed. (Sommerens program)
  10. Eventuelt.    • Kl. 20,14: Landsformanden Jette Gotsche vil fortælle om Cyklistforbundets arbejde generelt og om den netop startede kampagne ”Cykelland.nu”.
  • Ca. kl. 20,45: Kaffe, historisk tilbageblik og quiz.

  Alle er velkommen, men det er selvfølgelig kun medlemmer, der har stemmeret.

  Introduktionsmedlemskab kan tegnes på aftenen for: 150 kr.

  Tilmelding:

  Af hensyn til traktement bedes man tilmelde sig til Helge Thomsen senest fredag d. 15. februar.

  Tlf. 21 62 12 29 - helst på sms - eller mail: helge.thomsen@hygum-lemvig.dk

  Med venlig hilsen,

  Bestyrelsen

 • Af Afdelingsredaktør, 19. oktober 2018

  Efterårsmøde

  Onsdag d. 7. november har vi efterårsmøde i Bio-Huset kl. 19.

  Der vil blive serveret kaffe med brød og drøftet nyt og ellers snakket om sommerens begivenheder over bordene.

  Lokale medlemmer vil hver et kvarters tid fortælle og vise billeder om cykelture, de har været på i sommer.

  • Jens Johan Brogaard og Ester Husted har været i Syditalien.
  • Birgit Mogensen har været på tur lange Donau.
  • Helge Thomsen har været på tur ad ruten København-Berlin.

  Der kommer separat indbydelse senere, men noter datoen.

 • Af Afdelingsredaktøren, 07. juni 2018

  Juni-oplysninger

  Store Cykeldag søndag den 10. juni, 10-15.

  Start på Gjellergård kl 10. Længde ca 17 km.

  I forbindelse med arrangementer fejres 25 års jubilæum for Gjellergård, og Planetstien sidste del fra Gjellerodde til Ryletorv indvies.

  Folder om arrangementet se nedenfor

  Cykeltur rundt om Ringkøbing fjord den 4. og 5. august

  Folder om arrangementet se nedenfor

  Lemvigcyklisten - nyhedsbrev

  Nyhedsbrevet se nedenfor


  Der er for øjeblikket problemer med at uploade materiale, fx foldere og nyhedsbreve, til hjemmesiden.

  Hvis man ønsker materialet til sin rådighed, kan det rekvireres ved henvendelse til lokalafdelingen:

  lemvig@cyklistforbundet.dk

  Formand Helge Thomsen

  Tlf.: 97 83 62 29. – Mobil: 21 62 12 29 • Af Afdelingsredaktøren, 13. juni 2017

  Orienteringsfolder

  Så er der udkommet en ny orienteringsfolder med alle relevante oplysninger om lokalafdelingen

 • Af Afdelingsredaktøren, 12. juni 2017

  Cyklen 200 år

  vores facebookside er der link til en meget informativ artikel i anledning af cyklens 200 års fødselsdag.

  Også Cyklistforbundet har her på sitet en artikel i samme anledning. Er du kommet via forsiden er det let at finde, men ellers kig her 

 • Af Afdelingsredaktør, 01. oktober 2015

  Evaluering af cykelstien Ferring Strand til Vejlby Klit

  Lemvig kommune har bedt om at Cyklistforbundet - Lemvigafdelingen bidrager til en evaluering af den nyanlagte cykelsti ved Ferring Sø.

  Vi har afsendt denne skrivelse til kommunen og har modtaget denne mail fra Vej og Park i Lemvig kommune

 • Af Afdelingsredaktør, 10. september 2015

  Udskrift af Teknik- og Miljøudvalgets åbne møde den 31. august, Lemvig kommune


  Udskrift af dagsordenspunkt 7:

                    Cykelstier langs statsvejene

                   05.01.02P20-0016

  Sagsfremstilling

  Vejdirektoratet er i øjeblikket ved at skitseprojektere 2 cykelstier langs statsvejene.

  Ellemosevej – Stausholmvej

  Projektets formål er at skabe en god cykelstiforbindelse mellem Ellemosevej i syd og den nye cykelsti, der er under anlæg nord for Stausholmvej ved Harboøre. Stien vil blive et stort aktiv for turister, som vil ud og nyde naturen, såvel som skolebørn der skal til og fra skole og fritidsinteresser, samt pendlere der skal til og fra arbejde, her især de mange medarbejdere på Cheminova. Cykelstien kan på længere sigt indgå i et samlet stinet. Ad Ellemosevej, der er en mindre vej med lidt trafik, kan der cykles på stier resten af vejen til Lemvig.

   

  Gudum – Borumvej

  Projektets formål er at skabe en god cykelstiforbindelse mellem Gudum i øst og de eksisterende cykelstier ved Borumvej. Der er en del skolebørnstrafik på strækningen. Projektets formål er at skabe en sikker forbindelse mellem Gudum (Præstegårdsvej) og Borumvej, hvorfra der i dag er dobbeltrettede cykelstier både videre mod vest langs Fabjergvej og mod nord langs Borumvej. Den dobbeltrettede sti placeres langs sydsiden, som en naturlig forlængelse af eksisterende sti vest for Borumvej.

   

  Stierne er kun i skitsefasen – hvilket indebærer, at de på sigt kan indgå i prioriteringen af cykelstier, hvis der i fremtiden afsættes midler til cykelstier langs statsvejene. Dette er ikke et udtryk for, at Vejdirektoratet er ved at igangsætte etableringen og Vejdirektoratet vil i denne fase gerne høre Lemvig Kommune, om begge stier stadig er et højt ønske for kommunen.

  Lovgrundlag

  Ingen.

  Relation til udviklingsstrategi og målsætninger

                   Udbygningen af cykelstinettet vil give større trafiksikkerhed for alle kommunens borgere og turister, der gæster vores kommune. Endvidere vil en udbygning af cykelstinettet få flere ud at cykle – til gavn for både miljø og helbred.

  Økonomiske konsekvenser

  Ingen.

  Andre konsekvenser

  Ikke vurderet.

  Sagen afgøres endeligt af

  Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Vejdirektoratet fortsætter arbejdet med anlæggelse af cykelstier langs statsvejene, da det er et stort ønske fra Lemvig Kommune.

  Beslutning:

  31/8-15: Indstillingen følges.


   

 • Af Afdelingsredaktøren, 25. juli 2015

  Nyt om indholdet på hjemmesiden

  Der er oprettet et nyt menupunkt, Inspiration, i højre spalte. Prøv at åbne det.

  Lad høre fra jer, hvis I har ideer til noget vi skal prøve at finde indslag om.


  Vi afprøver at bruge vores facebookside som det sted hvor vi lægger billeder og kommentarer til de fleste af vores arrangementer, også fordi vi kan få en umiddelbar tilbagemelding. Prøv at besøge siden.

  Det træder i stedet for indlæg i menupunktet Scrapbog som vi dog beholder indtil videre

 • Af Afdelingsformanden, 22. april 2015

  Modulvogntog

  I forbindelse med en artikel i Lemvig Folkeblad om modulvogntog, ekstra lange lastbiler som kræver ombygning af vejkryds, færdselsheller og rundkørsler, har vi fra lokalafdelingen i Lemvig skrevet til Vejdirektoratet og Lemvig kommune om Cyklistforbundets politik på dette område:

  10.11.5 Større lastbiler ikke sammen med cykeltrafik
  Større lastbiler på op til 25,25 meters længde (modulvogntog) bør generelt ikke tillades på vej med cykeltrafik. Hvis man undtagelsesvis tillader modulvogntog på vej med cykeltrafik, skal der være cykelsti og konflikter skal være reguleret, f.eks. ved niveaufri skæring eller konfliktfri signalregulering.

  I brevet skrev vi: "Vi hører meget gerne om de overvejelser Vejdirektoratet og Lemvig Kommune har gjort sig i forbindelse med sikkerhed og tryghed for cyklende trafikanter på de pågældende strækninger” 

  Se alle cyklistforbundets holdninger og politikområder

 • Af Afdelingsredaktøren, 24. marts 2015

  Om cykelhjelme

  Se tekst og video om at spænde cykelhjelmen rigtigt

 • Af , 05. marts 2015

  Cykelruter i Lemvig

  Link til cykelruter i Lemvig på turistforeningens hjemmeside

 • Af Afdelingsredaktøren, 08. oktober 2014

  Gå på opdagelse på Forbundets hjemmeside

  Prøv fx at finde denne side Goer din cykel vinterklar

 • Af Afdelingsredaktøren, 21. juli 2014

  409 Panoramarute

  Nu er der set skiltning til 409 Panoramarute. Læs mere her

  409 på Visitdenmark

  Om Panoramaruter i Vestdanmark

  Om Panoramaruter i Østdanmark

  Generelt om Panoramaruter

 • Af Afdelingsredaktøren, 06. maj 2014

  Billeder til billedgalleriet

  Vi vil gerne have aktuelle billeder på vores facebookside www.facebook.com/cyklistforbundet.lemvig

 • Af Afdelingsredaktøren, 02. april 2014
  Seneste nyhedsbrev
 • Af Afdelingsredaktøren,

  Generalforsamling 2016

  Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen. Se fanen Bestyrelsen i menupunktet Lokalafdelingen

 • Af Afdelingsredaktøren,

  To nye dokumenter

  Lemvig-Cyklisten maj 2016 medlemsorientering som erstatter nyhedsbrev, se nærmere på linket

  Indbydelse til Store Cykeldag og indvielse af Harboøre-Thyborøncykelstien, se program på linket

 • Af Afdelingsredaktøren,

  Sommerens cykelture

  Som vindenblæser Onsdagsture d. 11. maj - 14. september. Hver onsdag i perioden, se beskrivelsen

  Søndag d. 8. maj, Venø, sammen med Holstebro som har inviteret til genvisit for vores arrangement med dem sidste år

  Søndag d. 12. juni - Store Cykeldag, det årlige helt åbne arrangement i samarbejde med kommunen

  Lørdag-søndag d. 25.-26. juni, weekendtur til Mors (Mors rundt, sådan cirka) med overnatning

  Søndag d. 21. august, Kjærgårds Mølle

  Alle er velkomne, medlemmer som ikke-medlemmer

  Meddelelse om mødested og -tid, pris (et mindre beløb) mv. følger. Kalenderen bliver opdateret jævnligt og omkring 1. maj udsender afdelingen en nærmere beskrivelse til medlemmerne

 • Af Afdelingsredaktøren,

  Så er det tid for tilmelding til næste arrangement Mors Rundt

  Tilmeldingsfrist 20. juni

  Læs programmet og øvrige oplysninger om turen eller kig i aktivitetslisten

 • Af Afdelingsredaktøren,

  Dansk Cyklistforbund i Lemvig arrangerer onsdagscykelture i sommeren 2017.

  Som vinden blæser

  - Hver onsdag fra 17. maj til 20. september.

  - Cykelturene starter og slutter ved ”Mathildes Kaj” på havnen i Lemvig.

  - Starttidspunkt: kl. 9,30.

  - Turenes varighed er ca. 2 timer og længden er ca. 15-25 km.

  - Turene er åbne for alle, de er gratis, man skal kun møde op for at kunne deltage.

   

  Med venlig hilsen,

  Cyklistforbundet i Lemvig.

 • Af Afdelingsredaktøren,

  Som vinden blæser 2017 - rettelse

  Onsdagscykling fra Mathilte Kaj, Som Vinden Blæser, starter på onsdag den 10. maj

 • Af Afdelingsredaktøren,

  Efterårsudgaven af Lemvig-Cyklisten ligger klar her på hjemmesiden under nyhedsbreve

  Generalforsamling 2018
  Generalforsamlingen er fastsat til onsdag d. 14. marts 2018 kl. 19
  i Havnens Hus i Lemvig

 • Af Afdelingsredaktøren,

  Aftencykelture i august 2017

  Tirsdag d. 8/8 kl. 19.00 

  Start ved Mathiltekajen, og vi cykler til Råbjerghøj. Turens længde er ca. 20 km


  Tirsdag d. 15/8 kl. 19.00 

  Start ved Mathiltekajen, og turen går til Fabjerg Kirke. Turens længde ca. 18 km


  Tirsdag d. 22/8 kl. 19.00

  Start ved Ramme Dige, og cykler til Bovbjerg Fyr. Turens længde ca. 15 km


  Alle er velkomne, der er ingen tilmelding, bare mød op - vi håber på godt vejr, og at rigtig mange vil deltage i én eller flere af cykelturene

  Arr. Cyklistforbundet, Lemvig afdeling

 • Af Afdelingsredaktøren,

  Medlemsorientering

  Ny udgave af medlemsorienteringen Lemvig-Cyklisten maj 2017

  Heri kan du bl.a. læse om

  Lokalafdelingens deltagelse i dyrskuet 27. og 28. maj

  Orientering om cykelarrangementer. Her skal opmærksomheden henledes på

  * Weekendtur rundt om Thisted bredning den 8.-9. juli og

  * Mølleturen som har en fejl i annonceringen. Den foregår den 27. august

  Desuden gøres opmærksom på at referatet af sidste bestyrelsesmøde i maj er lagt op på hjemmesiden

 • Af afdelingsredaktøren,

  Indbydelse til søndagscykeltur

  Mølletur den 25. august 2017

  Find indbydelsen her

 • Af Afdelingsredaktøren,

  Om generalforsamlingen

  I torsdags, den 16. marts, afholdt afdelingen generalforsamling

  Referatet af mødet 

  Hjemmesidens oplysninger om bestyrelsen er opdateret, kig med 

  Næste bestyrelsesmøde er den 19. april.

 • Af Afdelingsredaktøren,

  Husk

  Store Cykeldag på  søndag - folder

 • Af Afdelingsredaktøren,
  Indvielse af rickshaw-cykler i forbindelse med start af projekt 'Cykling uden alder i Lemvig'
 • Af Afdelingskommentar,

  Forårsmøde onsdag den 8. april

  Poul Erik Jensen kommer til Lemvigafdelingens forårsmøde og fortæller om sin tur

  PÅ CYKEL TIL JERUSALEM

   

  Kan man cykle fra Harboøre til Jerusalem - endda med en afstikker på Caminoen i det nordlige Spanien - en rejse på rundt regnet 9.000 km?

   

  Svaret på det spørgsmål kan du få onsdag den 8. april kl. 19.30 af Poul Eril Jensen, Harboøre, som satte sig dette mål. Selv tilføjer han: "Hvis man ikke udfordrer tanken, får man ikke svaret". Det bliver, som Poul Erik siger: "en rejse i naturens verden, på sjælevandringens sti, en rejse i kunstens skaberfelt og i ærbødighedens forankring".

  Bestyrelsesmødet flyttes til den 14. april

 • Af ,

  Generalforsamling 2015

  Generalforsamlingen blev gennemført i går aftes, den 19. marts.

  Karl Bencke ønskede at fratræde som formand, men han blev genvalgt til bestyrelsen.

  På efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde valgtes Helge Thomsen som formand

  Se bestyrelsen efter konstituering under fanebladet Bestyrelsen

  Se de nye vedtægter under fanebladet Vedtægter

  Foreningens tidligere navn vil kunne fremgå af forskelligt materiale indtil nye versioner eller genudgivelser forligger, fx i introduktionsfolderen.

  Referat af generalforsamlingen følger
 • Af Afdelingsredaktøren,

  Limfjordsruten, national cykelrute 12

  DCF-Lemvig vil i denne sommer tjekke den nationale cykelrute 12, Limfjordsruten.

  Første del er blevet tjekket og formanden har sendt nedenstående til vejafdelingen i Lemvig Kommune.

  I forbindelse med et kvalitetstjek af Limfjordsruten under LAG-projektet Udvikling af cykelturismen i Limfjordsområdet i samarbejde med Turistinformationen var jeg i går på cykeltur mellem Lemvig og Humlum.

  På nedturen af Østerbjerg bemærkede jeg flere huller i vejbelægningen. Da man som cyklist kommer op i stor fart på nedkørslen, kan disse huller være livsfarlige. Jeg skynder mig derfor at gøre jer opmærksom på dem. Som statsvej er det vel nok Vejdirektoratets ansvar, men så kan I jo lade det gå videre.

  Der var flere andre ting på ruten som trænger til forbedring og som jeg indberetter til Turistinformationen. I august skulle der foreligge en samlet rapport, og den vil I jo nok få at se.

  Kvalitetstjekket af Limfjordsruten omfatter skiltning, belægning og evt. forslag til ændringer af ruten og øvrige forbedringer.

  Cyklistforbundet vil senere i denne sommer undersøge Limfjordsruten fra Thyborøn til Lemvig.

  Se kalenderen for tjekket af næste del af ruten


  Vejafdelingen kan ikke vide alt om vejenes og cykelstiernes tilstand, så hvis man ellers som cyklist oplever farlige huller eller fx mangel på afmærkning, kan man fortælle lokalafdelingen om det, og vi vil bringe det videre (man kan jo også selv rette henvendelse til kommunen).

 • Af Afdelingsredaktøren,

  Bestyrelsesmøde

  Næste bestyrelsesmøde den 17. august 2016.

 • Af Afdelingsredaktøren,

  Nyt navn til relevant ministerium

  Naturstyrelsen er nu blevet en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Links i menupunktet Inspiration er blevet opdateret og der er kommet et par nye til, fx Guide til den danske natur

  Gå til menupunktet

 • Af Afdelingsredaktøren,

  Nissum Fjord rundt og Skjern enge øst

  Se indbydelse til 2-dages tur den  27.-28. juni Nissum fjord rundt

  Se indbydelse til dagstur den 8. august Skjern enge øst
 • Af ,

  Nyhedsbrev

  November 2014

  Tidligere

 • Af Afdelingsredaktøren,

  Vejdirektoratets cykelstiprojekter

  Se beskrivelse af cykelstien som er projekteret mellem Harboøre og Thyborøn på Vejdirektoratets hjemmeside

 • Af Afdelingsredaktøren,

  Billeder fra Nissum Fjord rundt

  Se billeder fra seneste arrangement, Nissum Fjord rundt, på vores facebookside

 • Af Lokalredaktøren,

  Ferring Sø

  Vestkyststien bliver flyttet

  Vejdirektoratet - som er den instans der har myndigheden over linjeføringen af de nationale cykelruter - har nu godkendt en ansøgning fra Lemvig Kommune om at Vestkyststien flyttes vest om Ferring Sø.

  Den nye cykel- og gangsti på tangen mellem Ferring og Vejlby Klit blev etableret af Lemvig Kommune og indviet ved en velbesøgt festlighed midt på stien i sommer. 

  Cyklistforbundet i Lemvig glæder sig over godkendelsen: "Det er en klar forbedring af den nationale cykelrute nr. 1", mener formanden, Helge Thomsen. "Tusindvis af cykelturister op og ned ad Vestkyststien vil få en anderledes intens oplevelse af naturområdet ved Ferring Sø, og det vil også være en gevinst for dem der bare vil gå eller cykle mellem Ferring og Vejlby." 

  Den sydlige del af den nye sti forløber på den gamle redningsvej oppe på klitten, mens den nordlige del er anlagt nede på engarealerne, tættere på søen. Overgangen mellem de to dele af stien er blevet kritiseret for at være for stejl, men den valgte udformning har ifølge kommunen været en betingelse fra Naturstyrelsens side for at tillade indgrebet. 

  Efter at godkendelsen nu er i hus, vil Lemvig Kommune hurtigst muligt gå i gang med at den nye linjeføring bliver gjort synlig i landskabet med opsætning af de kendte små blå skilte med cykelsymbol og et 1-tal på rød bund. Samtidig vil ruteskiltene på den hidtidige rute ad småveje over Strande blive fjernet.

 • Af Lemvigafdelingen,

  Som vinden blæser

  Ugentlige cykelture onsdage

  Onsdagscyklingen 2016 med udgangspunkt fra Mathilte kaj starter den 11. maj og fortsætter sommeren over til 14. september

  I efterårs-, vinter- og forårsperioderne er mødestedet busholdepladsen ved Heldumvej/Falkevej. Der har været cyklet flere gange i løbet af vinteren, og vi er i gang selv om det er koldt endnu.

  Hver onsdag kl. 9,30, ca. 20 km. Vi er hjemme igen til middag. Tag gerne en kop kaffe eller anden forfriskning med. Alle er velkommen.

  Gå til menupunktet Scrapbogen eller kvikknappen med Glimt fra afdelingens aktiviteter

  eller besøg vores facebookside

 • Af Afdelingsredaktøren,

  Onsdagscykling

  Denne onsdags cykelrute - se flere ruter her

  Vi cyklede ud til Helge til formiddagskaffe: se billedet

   

 • Af Afdelingsredaktøren,

  Som vinden blæser sommeren 2016 er fastlagt

  Cyklistforbundet i Lemvig arrangerer cykelture i
  sommeren 2016.

  - Hver onsdag fra 11. maj til 14. september.

  - Cykelturene starter og slutter ved ”Mathildes Kaj” på havnen i Lemvig.

  - Starttidspunkt: kl. 9,30.

  - Turenes varighed er ca. 2 timer og længden er ca. 15-20 km.

  - Turene er åbne for alle, de er gratis, man skal kun møde op for at kunne deltage.

   


 • Af Afdelingsredaktøren,

  Præmieoverrækkelse på Cyklens dag på havnen i Lemvig d. 20. Juni kl. 12.

  Vi Cykler på arbejde 2015. Formandens ord til deltagerne.

  Vi cykler til arbejde er en kampagne, som Cyklistforbundet kører over hele landet hvert år i maj måned.

  Der er i år cyklet 9,5 mio. Km. Det svarer til 237 gange rundt om Jorden.

  Over 7.000 cykelhold med 72.000 kollegaer har deltaget.
  Det er 1.000 flere deltagere end sidste år.

  Der er forbrændt kalorier svarende til 0,5 mio. flødeskumskager.

  Klimaet er sparet for 142 ton CO2. Det svarer til vægten af 28,5 elefanter.

  Her i Lemvig har 9 hold deltaget - med sammenlagt 79 deltagere - og der er kørt næsten 10.000 km.

  En flot præstation, som vi i cyklistforbundet sætter stor pris på.
  Og som de 2 cykelhandlere Fri Bike Shop og Cykel-Mads vil honorere med hver et gavekort.

  En 1. Præmie på 2000 kr. fra Cykel-Mads.
  Og en 2. Præmie på 1000 kr. fra Fri Bike Shop.

  Vinderne vil vi nu finde ved lodtrækning.
 • Af Afdelingsredaktøren,

  Nyt om årsmødet 2015

  Se linket