Generalforsamling onsdag den 28-2-2018

Inden generalforsamlingen, dvs. fra kl. 19:00, vil der være politisk debat med indlæg fra medlemmer af det nyvalgte byråd over emnet

Cykling som værktøj til at reducere trængsel og øge sundheden blandt borgerne
- konkrete bud på initiativer i kommende byrådsperiode

Kom og deltag i debatten.

Selve generalforsamlingen vil starte ca. 20:30

Generalforsamlingen, der starter kl. 20:30, afvikles efter følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere  

2. Bestyrelsens beretning ved fmd. Jens Peter Hansen

3. Regnskab ved kasserer Flemming Nielsen

4. Indkomne forslag  

5. Valg af 

    a) Bestyrelse - på valg er Jørgen Vork Andersen og Flemming Nielsen – begge er villige til genvalg.

Endvidere finder bestyrelsen det hensigtsmæssigt, om antal bestyrelsesmedlemmer øges, hvorfor

der er god mulighed for at komme med i bestyrelsesarbejdet. 

   b) Suppleant – nuværende medlem af bestyrelsen Keld Thomsen forventer at fraflytte kommunen.

   c) Revisor og revisorsuppleant. 

   d) delegerede til Cyklistforbundets landsmøde 27.- 28. oktober 2018.  

6. Fremtidig virksomhed  

7. Eventuelt