Broen under broen

En bro under Randersbro bliver bygget i løbet af 2015, så man let kan komme ud mod Dronningborg i øst og den anden retning mod Langå i vest, uden at vejen bliver klippet over midt i det hele.

I slutningen af 2015 vil det  vrimle med liv og mennesker under Randers Bro - på en 129 meter tværgående betonbro, der viderefører cykelstisystemet fra vest mod øst. Miljø & Teknik i Randers Kommune afventer blot den endelige og sidste godkendelse fra kystdirektoratet.

Man kommeriteorien til at gå ture, cykle, jogge m.m. nede i vandet, idet den nye bro vil være omgivet af vand på begge sider:”Broen kommertil at ligge frit i åen. Man ligesom kører ud over kajkanten på en broforbindelse med vand på alle sider, og så dykker man godt ned under vandoverfladen, en meters penge under normal vandstand,” fortæller projektleder Stig Kjær fra Gotlieb Paludan Architects, der kalder brostykket under Randers Bro for badekarret.

Visualisering set fra øst

Januar 2015:

 • Projektet er godkendt ved myndighederne (mangler godkendelse fra Kystdirektoratet for den del af broen, der vender mod øst).
 • Broen er færdigprojekteret og klar til at sende ud i licitation.

April 2015:

 • Byggeriet går efter planen i gang.

Inden udgangen af 2015:

 • Broen indvies.

’Badekarret’, der bliver 45 meterlangt og 5 meter bredt,støbes i ét stykke direkte i havnebassinet i Randers Havn på en midlertidig byggeplads, inddæmmet afstore stålplader. Når karret er støbt, lukkes vandet ind i dokken, betonbadekaret flyder og trækkes herefter igennem Gudenåen på plads under Randers Bro.

Broen under broen kommer således til at få et frit spænd på de 45 meter, der er fra den ene side af Randers Bro til den anden. På begge sider hviler den på pæle, der er piloteret op til 30 meter ned i Fjordens/Gudenåens bund. Når den er på plads, bygges resten af broen derfra. Alt i alt bliver den 129 meter lang. Rampen bliver støbt direkte ud over vandet med svag stigning op i højden,til den rammer ind på land.

Projektleder Stig Kjær fra Gotlieb Paludan Architects kalder det en udfordrende og kompliceret byggeproces, og arkitektfirmaet har da hellerikke haft ret mange lignende anlæg at lade sig inspirere  af:”Der er ikke udført lignende underkørsler, hvor der er så lidt højde, og hvor man skal ned i vandet med konstruktionen,” forklarer han. Hvilket gør dette anlægsarbejde til et unikt projekt.

Højden under Randers Bro hars å at sige sat overliggeren for den nye gangbro. Den kunne ikke blive en centimeter højere, for så kunne den ikke komme under broen. Stiger vandstanden til over 1,60 meter over det normale (hvilket ifølge statistikker sorterer under hændelser, der forekommer hvert 20. år –
senest i 2013), vil ’badekarret’ blive fyldt og følgelig lukket, indtil et pumpesystem har tørlangt det igen.

Fakta:

 • Broens samlede længde:129 m
 • Bredde: 5 m
 • Betonmængder: 600 m3 svarende til cirka 1350 tons beton
 • Laveste del af stien under normal vandstand: 90 cm
Magnus Heunicke orienteres om stiunderføring

Overordnet skal broen skabe forbindelse fra øst til vest på tværs af Randers Bro.

Og det gør vi ved at lave en bro under Randers Bro, som forbindes med det eksisterende cykelstisystem op over Justesens Plæne til Randers Regnskov og over Den Blå Bro.

Den bliver til alle såkaldte bløde trafikanter; fodgængere samt cyklister, og den udformes tillige med lav rampehældning fra det dybeste til højeste punkt, så den er tilgængelig for køreskolebrugere.

Vej- og Trafikafdelingen ved Randers Kommune formulerer det således i projektbeskrivelse af 28. august 2014:

”Cykelbroen er en central brik i forbindelse med sikring af den øst/vestgående cykelsti, der skal skabe bedre adgang for cyklister mellem sydbyen og Randers centrum.”

Projektlederen kalder det en enkel og sikker forbindelse, hvor man undgår at skulle over Tørvebryggen og krydse gaden flere gange for at komme til og fra vandsiden. Han forventer også, at den vil skubbe til
byens cykelturisme:

”Stisystemerne bliver bundet sammen, så man let kan komme ud mod Dronningborg i øst og den anden retning mod Langå i vest, uden atvejen bliver klippet over midt i det hele.”

Måske kan den kommende nye og lettere forbindelse på tværs af Randers Bro øge andelen af Randers-borgere, der bruger cyklen som transportmiddel?

 Herunder en kronologisk oversigt over beslutningsprocessen frem mod realisering af broen under broen:

24-11 2011 

Venstre v. Jens Peter Hansen stiller forslag om udarbejdelse af ansøgning til Cykelpuljen 2012 om støtte til projektet Stiforbindelse under Randersbro

Sagsfremstilling
Venstre v. Jens Peter Hansen har i mail af 14. november 2011 anmodet om, at følgende forslag behandles i miljø- og teknikudvalget jfr. kommunestyrelseslovens § 11.

”Stiforbindelse under Randersbro.
Af Cykel- og stipolitikken for Randers kommune fremgår under indsatsområdet Trafiksikkerhed, at der bl.a. skal fokuseres på at Etablere sikrere og lettere mulighed for at krydse større veje og under indsatsområdet Sammenhæng i sti- og rutenet er en Forbedring af muligheden for at krydse centrum på cykel et af resultatmålene. Med etablering af cykelbro over Nørreåen, vil det snart være muligt at cykle langs Gudenåen hele vejen fra Langå og Stevnstrup til Randers centrum. Her mødes cyklisten pt. af besværlig fremkommelighed, såfremt endemålet er øst for centrum: Det er ikke tilladt at cykle på Tørvebryggen, og fortsættes langs Gudenåen udgør Randersbro en ikke passérbar barriere.

Anlæggelse af en sti og cykelforbindelse under Randersbro vil i høj grad forbedre muligheden for at krydse centrum på cykel, og vil tillige give en sikker mulighed for krydsning af større vej.
Frihøjden under Randersbro er ikke tilstrækkelig til, at der uden videre kan laves en underføring. Der er behov for at nedsænke stien under normalt vandspejl. Ved at konstruere denne nedsænkede sti i et gennemsigtig materiale, vil stien give en unik naturoplevelse ved at man kan kigge ”ind” i den forbistrømmende Gudenå.
...

På baggrund af ovenstående og på vegne af Venstre indstiller Jens Peter Hansen til Miljø- og teknikudvalget

 • at forvaltningen – gerne i samarbejde med Kultur og Fritid - udarbejder en ansøgning til Cykelpuljen 2012 om støtte til projektet Stiforbindelse under Randersbro,
 • at ansøgningen forelægges udvalget til godkendelse inden indsendelse,
 • at en eventuel kommunal egenfinansiering primært tages fra naturforvaltningsprojekter.”

29-03-2012

Ansøgning til cykelpuljen om projekt "Randers Cykelby, fase 3"

Sagsfremstilling
På miljø- og teknikudvalgets møde den 24. november 2011 blev det med baggrund i et beslutningsforslag fra Jens Peter Hansen (V) besluttet at udarbejde en ansøgning til cykelpuljen 2012 om støtte til en stiforbindelse under Randersbro.

Første forslag til ansøgning indeholder udelukkende en stiforbindelse under Randersbro samt etablering af en cykelsti på sydsiden af Tørvebryggen til at supplere den eksisterende sti langs åen. Det skal bemærkes, at forvaltningen med erfaringer fra tidligere støttede projekter ser en risiko for, at ansøgninger, der kun indeholder anlægsprojekter, ikke vil kunne opnå støtte fra cykelpuljen. Der er derfor udarbejdet et alternativt og mere bredt forslag til ansøgning. Forvaltningen vil stadig undersøge mulighederne for at søge tilskud andre steder.

Andet forslag til ansøgning indeholder ud over en stiforbindelse under Randersbro en række målrettede kampagner og anlæg af øvrige stier. Dette er samme projektform som i de foregående succesfulde ansøgninger til Randers Cykelby fase 1 og fase 2. ..... se bilag på sagen

17-09-2012

Forslag til igangværende budgetforhandlingerne på Randers rådhus fra DCF ved Anders Nielsen

Ad Stiunderføringen under Randersbro
Cykelstien rute 29 fra Silkeborg til Randers slutter umotiveret ved Randers Bro, hvor cyklister skal trække over i fodgænger felt. IDCF foreslår at der laves en cyklist underføring under Randers bro med armeret glas ud mod Gudenå Flod, så turister og andet godt folk kan opleve livet i Gudenå’s flodvand.. Vi foreslår at der afsættes 14 millioner til dette

14-03-2013

Ansøgning til cykelpuljen 2013

Sagsfremstilling
På miljø- og teknikudvalgets møde den 24. november 2011 blev det med baggrund i et beslutningsforslag fra Jens Peter Hansen (V) besluttet at udarbejde en ansøgning til cykelpuljen 2012 om støtte til en stiforbindelse under Randersbro. Projektet opnåede ikke støtte fra cykelpuljen i 2012, men kommunen er blevet opfordret til at ansøge om projektet igen. Dog gerne med en opdeling af projektet, således at kommunen udarbejder to ansøgninger; en om stiforbindelsen under Randersbro og en med cykelby-projektet (inkl. stiforbindelsen).

Første forslag til ansøgning indeholder udelukkende en stiforbindelse under Randersbro samt etablering af en cykelsti på sydsiden af Tørvebryggen til at supplere den eksisterende sti langs åen.

Andet forslag til ansøgning indeholder foruden stiforbindelsen under Randersbro en række målrettede kampagner og anlæg af stier. Denne har samme projektform som i de foregående succesfulde ansøgninger til Randers Cykelby fase 1 og fase 2.  .... diverse bilag på dagsordenpunktet.

13-07-2013

Fra: Lars Moustgaard [cykelpuljen@vd.dk]
Til: Birgit Berggrein [bibe@randers.dk] 
Sendt dato: 13-07-2013 21:42
Modtaget Dato: 13-07-2013 21:42
Vedrørende: Cykelpuljen 2013
Vedhæftninger: Tilskudsvilkår.pdf, Tilsagn Randers.pdf, Accept Randers Kommune.docx

Randers Kommune
Hermed fremsendes tilsagn vedr. ansøgning til Cykelpuljen 2013.
Aktiviteter der er omfattet af tilskuddet, må ikke være påbegyndt, før Vejdirektoratet har modtaget acceptskrivelsen
Venlig hilsen
LARS MOUSTGAARD
Fuldmægtig

 

20-02-2014

Proces for ideudvikling af løsningsforslag til stiunderføring ved Randersbro

Stiunderføringen ved Randersbro er en del af projektet Randers Cykelby 3 - Sydbyen på to hjul. Der er tale om et spændende projekt, der rummer mange udfordringer og muligheder. Forvaltningen har bedt et arkitektfirma være sparringspartner i den indledende ideudviklingsfase. Det foreslås, at ideudviklingen forelægges udvalget inden endelig stillingtagen til hvilken løsning, der vælges.