Lokalafdelingen

Her finder du lokalafdelingens bestyrelse, vedtægter, visioner og infofolder

 Vedtægter for Cyklistforbundet* Skanderborg Afdeling   

§ 1. Foreningens navn & adresse:

Foreningen, der er stiftet den 21. oktober 2014, er en afdeling af Cyklistforbundet
Afdelingens navn er "Cyklistforbundet, Skanderborg Afdeling.
Foreningens postadresse er: Formandens adresse. 

§ 2. Formål: 

 • at varetage cyklisternes interesser i Skanderborg.
 • at skabe større færdselssikkerhed, fremkommelighed, tryghed og komfort for cyklister i Skanderborg.  
 • at få flere til at cykle mere.  
 • at nedbringe trafikkens belastning af miljøet.  
 • at sikre, at cyklen bliver betragtet som et ligeværdigt transportmiddel.  
 • at opnå et bedre samspil mellem cyklen og andre transportmidler.  
 • at sikre, at alle mål kan nås på cykel uden omveje.  
 • at øge interessen for cyklen som et miljøvenligt og alternativt transportmiddel.  
 • at arrangere cykelture og andre aktiviteter for cyklister.

 § 3. Medlemmer: 

Enhver privatperson, som er medlem af Cyklistforbundet, og som bor i Skanderborg kommune, er medlem.
Personer, der er bosat i andre kommuner, kan også være medlemmer, såfremt de ikke er medlem af en anden afdeling, jvf. landsforeningens vedtægter § 19, stk. 2. 
Medlemsskabets kontingent betales til landsforeningen Cyklistforbundet. 

§ 4. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed inden for de i vedtægterne fastsatte grænser. 
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. 
Valgbarhed og stemmeret forudsætter at kontingentet er betalt. 
Afstemning skal ske skriftligt hvis blot ét medlem ønsker det. 
Hvert medlem har én stemme. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
Stemmeberettigede skal være fyldt 16 år. 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
Medlemmerne indkaldes skriftligt/via e-mail og/eller ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside med mindst 14
dages varsel. 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 10 % af medlemmerne skriftligt forlanger det,
og bekendtgøres med angivelse af dagsorden og afvikles i øvrigt som en ordinær generalforsamling. 
Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:    

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af suppleant
 7. Valg af formand
 8. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde
 9. Valg af revisor og revisor suppleant
 10. Fremtidig virksomhed.
 11. Eventuelt

§ 5. Bestyrelsen:

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af mindst 3 medlemmer. 
Bestyrelsen er ulønnet. 
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, og halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Valgene gælder
for 2 år. 
Generalforsamlingen vælger en formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. 
Formanden skal være fyldt 18 år. 
Generalforsamlingen vælger delegerede til Cyklistforbundets landsmøde blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved formandens foranstaltning med kasserer og sekretær. Kassereren skal være fyldt
18 år. 
Bestyrelsen holder møder efter behov, og når formanden eller mindst 1 af bestyrelsen finder det fornødent. 
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang. 
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Er en bestyrelse ikke fuldtallig, supplerer den sig i årets løb med suppleanten. 
1 suppleant vælges på den ordinære generalforsamling. 
Suppleanten vælges for 1 år. 
Hvis en suppleant træder ind i bestyrelsen i stedet for et medlem, der går af i utide, skal denne suppleant på valg på den førstkommende ordinære generalforsamling, selv om der trædes ind i et medlemskab der først udløber på en senere ordinær generalforsamling. 
Suppleanten kan deltage i bestyrelsens møder på lige fod med bestyrelsens medlemmer, dog uden stemmeret. 

§ 6. Regnskab:

Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Regnskabet revideres af 1 revisor inden generalforsamlingen og godkendes endeligt af denne. 
Revisoren vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 
Desuden vælges hvert år 1 revisorsuppleant for 1 år. 

§ 7. Tegningsregler:

Foreningen forpligter i økonomiske anliggender over for tredjemand ved underskrift af bestyrelsen. 
De daglige forretninger kan ske ved underskrift af formanden eller kassereren. 

§ 8. Det lokale arbejde:

Bestyrelsen

 • forestår i fællesskab afdelingens arbejde og kontakt til hovedforbundet.  
 • kan lade sig repræsentere i andre foreninger eller, hvor den i øvrigt anser det for hensigtsmæssigt.  
 • kan udtale sig på forbundets og afdelingens vegne i alle lokalspørgsmål.  
 • holder hovedbestyrelsen/forbundet underrettet om afdelingens aktiviteter.  
 • forpligter sig til at fastholde Cyklistforbundets linie.  
 • indberetter afvigelser eller uenighed til hovedbestyrelsens afgørelse.  
 • kan nedsætte permanente og ad hoc udvalg til varetagelse af foreningens aktiviteter. 

§ 9. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan besluttes på en generalforsamling. 
Hertil kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 
Vedtægtsændringer, som er besluttet af generalforsamlingen, skal godkendes af Cyklistforbundets hovedbestyrelse, jf. forudsætningsvis forbundets vedtægters § 17, stk. 2 

§ 10. Ophør:

Ophør af foreningen kan besluttes på en generalforsamling. Forslag om ophør af foreningen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Opløsning af foreningen kan ske, når mindst halvdelen af medlemmerne stemmer og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for. Er stemmerne ikke tilstede, skal en ny generalforsamling indkaldes inden udgangen af den følgende måned, og beslutningen tages da med det nævnte flertal, uanset omfanget aftilstedeværende stemmer. 
Ved foreningens ophør overgår eventuelle ejendele til landsforeningen Cyklistforbundet. 

§ 12. Ikrafttræden:

Ovennævnte vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 21. oktober 2014.
Vedtægterne træder i kraft ved vedtagelsen.

Vi vil – konkrete mål

Cyklistforbundet, Skanderborg afdeling, er - som nystiftet lokal forening - i gang med en formulering af konkrete mål for det lokale arbejde. Følgende liste vil derfor løbende blive opdateret i takt med at vores kendskab til lokale forhold og kommunale planer forbedres. Alle - og især bosiddende inden for de gamle Ry, Hørning og Galten kommunegrænser - er velkomne til at foreslå vigtige mål til denne liste. Bestyrelsen gennemgår forslag på bestyrelsesmøder og opdaterer efterfølgende listen.

Adelgade skal omlægges – især midtbydelen fra Mindet til Vestergade.

Vi har ikke et færdigt forslag med cykelsti i begge sider. Men en forenkling af biltrafik til de store P-områder med følgende minimering af den gennemgående biltrafik og betydelige forbedringer for cyklister er foreløbige overordnede mål. 


Der skal være cykelparkering nord for Skanderborg St.

Det er en uacceptabel mangel ved stiforbindelsen fra Skanderborg bakker til stationen at man ikke har indtænkt og udført cykelparkering i forbindelse med anlæggelsen. Der er et stort potentiale for at flytte biltrafik til pendling med cykel/tog og dermed reducere CO2-udslip ved at rette op på denne mangel.

 

Bedre forhold for cykelparkering ved Skanderborg Station (Skrives sammen med ovenstående  pkt.) 2)
Cykelparkering ved Skanderborg Station. Der er tidligere givet tilsagn fra DSB om både at gøre cykelparkeringsforholdene ved stationen bedre. Dette omfatter også etablering af et parkeringsområde ved gangtunnelens nordre ende – mod Skanderborg Bakker.
Cykelstativerne skal udformes, så det er muligt at låse sin cykel fast til stativet.


Cyklen som daglig transportmiddel skal tænkes ind i planen for Anebjerg (er måske gjort)