Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i CYKLISTFORBUNDETs Viborgafdeling

Tirsdag den 19. september kl. 19.00 på Søndermølle, Vinkelvej 40 Viborg

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab og buget
  4. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger forinden)
  5. Arbejdsprogram for det kommende år
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

       Bent Jensen og Grethe Eskildsen er på valg, begge modtager genvalg, Erik Hansen modtager ikke genvalg

  1. Valg af revisorer og suppleant
  2. Valg af delegeret til CYKLISTFORBUNDETs landsmøde
  3. Eventuelt

 

 

Åbent debatmøde kl. 20.00

Alle er meget velkomne også ikke medlemmer af Cyklistforbundet

 Kaffe/te med kage

Debatmøde med en repræsentant fra mange af de politiske partier i Viborg Kommune

 

 

 

Med venlig hilsen

 bestyrelsen

Inger Larsen Ørbæk