Afdelingen

Velkommen hos  Cyklistforbundets Thisted afdeling.

Vi laver 2 ugentlige cykelture i sæsonen (april - september) samt 5-6 søndagsture i løbet af sommeren. Det kan du læse nærmere om under Aktiviteter.

Store Cykeldag afholder vi sammen med Naturstyrelsen Thy.

Vi samarbejder med turistkontor og kommunen om udarbejdelse af cykelruter og -kort, ligesom vi forsøger at få kommunen til at vedligeholde skiltningen af de nationale og regionale cykelruter.

 Steen Jensen 
 Formand

 Evan Straarup
 Næstformand    


Finn Steffensen

Vedtægter for Thisted afdelingen


§ 1.
Cyklistforbundet, Thisted afdeling er en lokalafdeling under Cyklistforbundet.

§ 2.
Afdelingens formål er, i overensstemmelse med Cyklistforbundets vedtægter, at øve indflydelse på lovgivning og administration, der vedrører cyklisternes interesser, at søge anlagt cykelstier og udført forbedringer af færdselsveje og færdselsforhold.

§ 3.
Medlemmer i afdelingen er de i Thisted kommune bosatte medlemmer af Cyklistforbundet. Medlemmer i andre kommuner kan optages jvf. landsorganisationens vedtægter §19 stk. 2.
Afdelingen opkræver ikke kontingent, men søger sine udgifter dækket af Cyklistforbundet og evt. kommunale tilskud.

§ 4.
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i februar eller marts måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af mail til afdelingens medlemmer samt bekendtgørelse på afdelingens hjemmeside. Samtidigt angives bestyrelsens forslag til dagsorden, herunder indkomne forslag.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til arbejdsprogram.
5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
6. Valg af delegerede og suppleanter blandt bestyrelsesmedlemmerne til Cyklistforbundets landsmøde. Antal i henhold til Cyklistforbundets regler.
7. Eventuelt.

Valgperioder: bestyrelsesmedlemmer 2 år, øvrige 1 år. Den første bestyrelses funktionsperiode er 2 år. Herefter afgår 2 bestyrelsesmedlemmer efter fælles overenskomst og dernæst henholdsvis 3 (ulige år) og 2 (lige år) efter anciennitet.
Forslag til dagsordenens punkt 4 vedrørende vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 15. januar for at kunne optages til beslutning. Andre forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, hvis disse ønskes udsendt, ellers senest 8 dage forud. Der optages protokol over beslutningerne.
Kopi sendes til hovedbestyrelsen i Cyklistforbundet.

§ 5.
Generalforsamlingens beslutninger er gyldige uanset de fremmødtes antal. Kun medlemmer, der har betalt kontingent har stemmeret. Stemmeberettigede skal være fyldt 16 år. Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal, og skriftligt når det forlanges. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. Ændringer i lokalafdelingens vedtægter samt opløsning af afdelingen kræver dog 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte.
Ved opløsning tilfalder afdelingens midler Cyklistforbundet.

§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 20% af afdelingens medlemmer. Den bekendtgøres ligesom en ordinær generalforsamling.

§ 7.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen arbejder kollektivt og repræsenterer afdelingen udadtil, samt over for Cyklistforbundets hovedbestyrelse.
Bestyrelsen foranlediger generalforsamlingen indkaldt.

§ 8.
Bestyrelsen kan tage initiativ til nedsættelse af arbejdsgrupper eller udvalg, ligesom medlemmer af lokalafdelingen, med bestyrelsens godkendelse, kan danne en arbejdsgruppe eller et udvalg.
Bestyrelsen kan udpege repræsentanter for afdelingen til udvalg hos andre organisationer.


Generalforsamling 2015

Referat fra Dansk Cyklist Forbund, Thisted afdelings ordinære generalforsamling tirsdag, den 24. marts 2015 kl. 19.30 i Plantagehuset, Plantagevej 18, 7700 Thisted.

Der var mødt 5 stemmeberettigede medlemmer op: 

Dagsorden:      

1. Valg af ordstyrer: Finn Steffensen blev valgt til ordstyrer. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovlig indvarslet via breve og mails udsendt fra DCF i Rømersgade.

2. Formandens beretning blev forelagt af Steen Jensen,

Den blev løbende kommenteret af de fremmødte og efterfølgende godkendt enstemmigt.

3. Regnskabet blev gennemgået og vedtaget enstemmigt.

4. Arbejdsprogram 2015 og indkomne forslag

Der blev snakket om Arbejdsprogrammet, det blev vedtaget enstemmigt.

Der var forslag til konsekvensrettelser af vedtægterne som følge af ændring af Forbundets navn fra "Dansk Cyklist Forbund" til “Cyklistforbundet”. 

Ændringerne vedtaget enstemmigt.

Forslag om ændring af formen for indkaldelse til generalforsamling. Fremover kan indkaldelse ske pr. mail til medlemmerne og ved bekendtgørelse på hjemmesiden. Forslaget vedtaget enstemmigt.

5. Valg til bestyrelsen: 

På valg var:

Steen Jensen, blev genvalgt

Lars Moss Hansen og Kirsten Marager ønskede ikke genvalg 

Nu består bestyrelsen kun af  2 medlemmer

6. Valg af 2 suppleanter:  Der var ikke kandidater til  suppleant posterne.

7. Valg af revisor: Kirstine Keiding (genvalg). 

8. Valg af revisorsuppleant: Der var ingen kandidater til posten.

9. Delegerede til Landsmødet:  Steen Jensen  og  Evan Straarup.

10. Eventuelt: 

Steen sagde tak til Lars og Kirsten for deres arbejde igennem årene

Referent: Kirsten Generalforsamling 2013

 

Referat fra Dansk Cyklist Forbund, Thisted afdelings ordinære generalforsamling tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00 i Plantagehuset, Plantagevej 18, 7700 Thisted.

Der var mødt 12 stemmeberettigede medlemmer op + 2 uden stemmeret.

 1. Valg af ordstyrer: Finn Steffensen blev valgt til ordstyrer. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovlig indvarslet via brev udsendt fra DCF i Rømersgade.
 2. Formandens beretning blev forelagt af Steen Jensen. Den blev løbende kommenteret af de fremmødte og efterfølgende godkendt.
    3. Regnskabet blev gennemgået og vedtaget

    4. Arbejdsprogram og indkomne forslag

        Der var ingen indkomne forslag

        Der blev snakket om Arbejdsprogrammet 

 1. Valg til bestyrelsen: Steen Jensen, Kirsten Marager og Lars Moss Hansen for en periode af 2 år.
 2. Valg af 2 suppleanter: Søren Sørensen blev valgt. Der var ikke kandidater til 2. suppleant posten.
 3. Valg af revisor: Kirstine Keiding (genvalg).
 4. Valg af revisorsuppleant: Anny Pedersen blev valgt. Den tidligere revisorsuppleant Egon Hansen er afgået ved døden.
 5. Delegerede til Landsmødet: Kirsten Marager og Steen Jensen – suppleant: Finn Steffensen.
 6. Eventuelt.

Michael Levisen Nielsen som er cykelturisme-medarbejder i Nordjylland med base i Nationalpark Thy fortalte om "Powered by Cycling: Panorama" der arbejder på at udvikle cykelturismen i kystområderne langs den nationale cykelrute 1 (Vestkystruten) fra Tønder til Skagen (560 km) og langs rute 9 den danske del af Gedser til København (240 km).

Udover at tiltrække turister til cykelferie på de to lange ruter, vil Powered by Cycling: Panorama bruge ruterne som invitation til cykling over for de ca. 1,5 millioner feriehus- og campinggæster, der årligt holder ferie langs øst- og vestkysten. Powered by Cycling Panorama etablerer 17 sløjferuter af overkommelig længde. Sløjferuterne vil typisk gå fra kystruterne og de nærliggende feriehusområder og ind til mindre byer, attraktioner og særlige naturoplevelser, for på den måde at opfylde feriefolkets ønsker om aktiviteter og oplevelser.

Han fortalte om, hvad det specielt vil betyde for Thisted kommune.

Derudover fortalte han om et forslag til en 24 timers cykeltur, dette forslag vil vi arbejde videre med.

 

Referent: Kirsten

 

 

 

Generalforsamlingen i 2012

 

Referat fra Dansk Cyklist Forbund, Thisted afdelings ordinære generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2012 kl. 19.00 i Plantagehuset, Plantagevej 18, 7700 Thisted.

Der var mødt 7 stemmeberettigede medlemmer op.

 1. Valg af ordstyrer: Finn Steffensen blev valgt til ordstyrer. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovlig indvarslet via brev udsendt fra DCF i Rømersgade
 2. Formandens beretning blev forelagt af Steen Jensen, den blev løbende kommenteret af de fremmødte og efterfølgende godkendt.
 3. Regnskabet blev gennemgået og vedtaget.
 4. Arbejdsprogram og indkomne forslag.: Arbejdsprogrammet blev gennemgået et punkt blev tilføjet: Foredragsaftener. Arbejdsprogrammet blev vedtaget. Der var ingen indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelsen: Finn Steffensen og Evan Straarup for en periode af 2 år.
 6. Valg af 2 suppleanter: Lars Moss Hansen blev valgt. Der var ikke kandidater til 2. suppleant posten.
 7. Valg af revisor: Kristine Keiding (genvalg).
 8. Valg af revisorsuppleant: Egon Hansen (genvalg).
 9. Delegerede til Landsmødet: Kirsten Marager og Steen Jensen – suppleant: Finn Steffensen.
 10. Eventuelt. Intet.

Referent: Kirsten