Cyklistforbundet i Kolding

Kolding afdelingen af Cyklistforbundet blev oprettet i 1992 primært af trafikpolitiske grunde, men nu fylder arrangement af cykelture nok så meget i foreningens arbejde.

Bestyrelsen har nedsat følgende udvalg:

Forbedringsudvalget
Stiudvalget
Turudvalget

Forbedringsudvalget undersøger cykelstiernes tilstand
Stiudvalget arbejder med trafikplanlægning
Turudvalget arrangerer cykelture af forskellig art.


  Lars Thorup
Heimdalsvej 44, 6000 Kolding
Tlf. 75 53 86 60/29 70 76 46
E-mail: thorup.lars@gmail.com

Formand
  Kjeld Reese
Tøndervej 29, 6000 Kolding
Tlf. 75 53 54 57
E-mail: kjeld.reese@munkensdam.dk

Sekretær og kassererBjarne Aasø
Søegårdsvej 24, 6640 Lunderskov
E-mail: bjarneaasoe@gmail.com
             

revisor Margit Vestbjerg
revisorsuppleant Helge Blom Andersen


Vedtægter for Cyklistforbundet - 
Kolding Afdeling

§1

Cyklistforbundet - Kolding Afdeling er en lokalafdeling under Cyklistforbundet.

§2

Lokalafdelingens formål er, i overensstemmelse med Cyklistforbundets vedtægter, at virke for bedre vilkår for cyklister i Kolding kommune.

§3

Medlemmer i lokalafdelingen er de i kommunen bosatte medlemmer af Cyklistforbundet. Medlemmer i andre kommuner kan optages, jvf. landsorganisationens vedtægter § 19 stk. 2.
Lokalafdelingen opkræver ikke kontingent, men søger sine udgifter dækket af Cyklistforbundet.

§4

Generalforsamlingen er lokalafdelingens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i februar eller marts måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel enten i Cyklistforbundets medlemsblad "Cyklister", i afdelingens blad, pr. brev eller i særskilt uddelt indkaldelse. Samtidigt angives bestyrelsens forslag til dagsorden, herunder indkomne forslag.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer og evt. 1-2 suppleanter, samt 1 revisor og evt. 1 revisorsuppleant.
  6. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde.
  7. Eventuelt.

Valgperioder: bestyrelsesmedlemmer 2 år, øvrige 1 år. I ulige kalenderår vælges 2-3 i lige kalenderår 1-2 bestyrelsesmedlemmer afhængigt af bestyrelsens størrelse.

Forslag til dagsordenens punkt 4 vedrørende vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest den 15. januar for at kunne optages til beslutning. Andre forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, hvis disse ønskes udsendt.

Der optages protokol over beslutningerne. Kopi sendes til hovedbestyrelsen i Cyklistforbundet.

§5

Generalforsamlingens beslutninger er gyldige uanset de fremmødtes antal. Kun medlemmer, der har betalt kontigent, har stemmeret. Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal, og skriftligt når det forlanges. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. Ændringer i lokalafdelingens vedtægter, samt opløsning af lokalafdelingen, kræver dog totrediedeles flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede.

§6

Ved opløsning af lokalafdelingen tilfalder lokalafdelingens midler Cyklistforbundet.

§7

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 20% af lokalafdelingens medlemmer. Den bekendtgøres ligesom en ordinær generalforsamling.

§8

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen arbejder kollektivt og repræsenterer lokalafdelingen udadtil, samt over for Dansk Cyklist Forbunds hovedbestyrelse. Bestyrelsen foranlediger generalforsamlingen indkaldt.

§9

Bestyrelsen kan tage initiativ til nedsættelse af arbejdsgrupper eller udvalg, ligesom medlemmmer af lokalafdelingen med bestyrelsens godkendelse kan danne en arbejdsgruppe eller et udvalg. Bestyrelsen kan udpege repræsentanter for lokalafdelingen til udvalg hos andre organisationer.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, mandag d. 16. marts 1992
Ændret på generalforsamlingerne onsdag d. 11. marts 2009 og onsdag d. 11. marts 2015 

Forbedringsudvalget

Forbedringsudvalget, som undersøger cykelstiernes tilstand, består 2013-14 af

Kjeld Reese 75 53 54 57 kjeld.reese@munkensdam.dk
 
 

Stiudvalget

Stiudvalget udarbejdede en stiplan for Kolding kommune i 1994. I forbindelse med udarbejdelsen af Kolding Kommunes Trafikplan 2005-2014 var stiudvalget inddraget i udarbejdelsen af den stiplan, der indgår i trafikplanen.
Stiudvalget mødes desuden med Teknisk Forvaltning ca. 2 gange om året, hvor både nye stier og tilstanden for de eksisterende stier drøftes.

Stiudvalget består i 2013-14 af

Kjeld Reese
Lars Thorup
75 53 54 57
75 53 86 60
kjeld.reese@munkensdam.dk
thorup.lars@gmail.com

Hvis du har kommentarer, ønsker m.m. vedrørende nye cykelstier, cykelstinettet som sådan eller lignende, så send os en mail.

 

Turudvalget

Turudvalget arrangerer i årets løb cykelture i Koldings omegn samt ture med tog/bustransport til andre udgangspunkter for ture.

Turudvalget består 2015-16 af

Annelise Risager
Tove Knudsen
Marie Møller
Else Marie Reinsborg
H. P. Larsen
Peter Mogensen

75 53 87 02
75 52 62 11
75 56 53 75
75 53 36 70
20 48 41 01
27 26 81 66

Peter Mogensen er tovholder for turudvalget.

Generalforsamling i Cyklistforbundet 15. marts 2018

1. Valg af ordstyrer

Bjarne Aasø blev valgt til ordstyrer. Bjarne takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Kolding som cykelby 

Gorm Baagø Andersen, trafikplanlægger hos Kolding Kommune, orienterede om kommunens initiativer på cykelområdet og svarede på spørgsmål fra generalforsamlingen.

3. Formandens beretning og udvalgenes beretninger

Lars Thorup aflagde formandsberetningen:

Ved sidste generalforsamling i 2017 blev jeg genvalgt til bestyrelsen. Det lykkedes ikke at få den anden post i bestyrelsen besat efter, at H.P. Larsen efter mange års indsats takkede af. Han har gjort et stort arbejde for vores afdeling som arrangør af utallige cykelture, organisator af Vi Cykler til Arbejde og meget andet.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som før med Lars som formand, Kjeld som kasserer og sekretær.

Først skal berettes om Vi cykler til arbejde kampagnen. Det er en kampagne, som har mere end 20 år på bagen, og som navnet siger, gerne skulle få flere til at cykle til arbejde ved at danne cykelhold på arbejdspladsen. Trænede cyklister skulle gerne få hvervet andre til at bruge cyklen til hverdag.

Vi har alle årene gjort særlig PR ved at dele rundstykker og hvervefoldere ud ved krydset mellem Haderslevvej, Sydbanegade, Tøndervej – også kaldet ”Kvickly krydset”. Det andet kryds, Skovvangen – Ndr. Ringvej, er også valgt med omhu. Der er cykelsti ved tre af krydsets fire veje.

     I de sidste par år er Kolding Kommune også blevet aktiv deltager i kampagnen, og stod blandt andet for uddeling ved uddeling ved krydset Jernbanegade, Buen -  hvor biblioteket tidligere lå, og ved Haderslevvej/Sydbanegade. Det viste sig desværre, at vores og kommunens uddeling kom til at krydse hinanden lidt for tæt. Det kneb med at få afsat alle poserne i Skovvangskrydset, da en del af de cyklende allerede havde fået hvervemateriale ved et af de andre kryds.  Det tilstræber vi at undgå ved en større spredning i år.

    Vi har uddelt 500 poser, og det er, hvad vi kan overskue økonomisk og bemandingsmæssigt. Hver morgencyklist får et rundstykke, smør, en lille smørekniv af træ samt naturligvis et tilmeldingsskema til VCTA-kampagnen og andet PR-materiale. Hertil kommer ca. 400, som kommunen stod for.

    Det er en rigtig god måde at komme i gang med kampagnen, og det giver goodwill. De fleste bliver positivt overraskede, andre nærmest forventer at modtage den årlige morgenhilsen, ja jeg tror, der er cyklister, som har fået en pose hvert år. Det også et arrangement, der især tidligere har giver god pr. Vi har gennem årene fået markant medieomtale i både dagblade, ugeaviser, radio og tv og prøver naturligvis at vække mediernes bevågenhed så godt som muligt.

    Det er ikke lykkedes mig at finde de præcise tal for VCTA i 2017, men mere generelt kan jeg fortælle, at deltagertallet de sidste fem år har svinget mellem 65 -110.000, da det var højest. Der plejer at være godt 100 hold med mere end 900 deltagere fra Kolding. Vi plejer at stå for ca. 1,5 % af alle hold. Vi kan også glæde os over, at der er betydeligt flere tilmeldte i Kolding end i de byer, vi størrelsesmæssigt kan sammenligne os med. Lige bortset fra Esbjerg, men det er jo også en by uden bakker!

    Til sammenligning var næsten halvdelen af deltagerne fra hovedstadsområdet. Det siger en hel del om, hvilken rolle cyklen spiller i den københavnske trafik sammenlignet med Kolding. Der er ingen grund til at forfalde til provinsmindreværd, og det vil være utopi at forestille sig, at vi nogensinde kommer op på at 40 % af persontransporten foregår pr. cykel, som den gør i København. Men som forening kan vi håbe på, at de forbedringer, der løbende sker, vil fremme brugen af cyklen.

Staten yder støtte til cyklister i form af tilskud ved at dække 40 % af omkostningerne til blandt andet flere cykel­stier, bedre cykelparkering, sikring af skolevejene, nye cykelruter og cykelbyer. Det er dog ikke alle projekter, der får statstilskud. Puljen er på 100 mio. kr. årligt.

    Vi har allerede hørt Gorm fortælle om, hvad kommunen har foretaget og planlægger og kan glæde os over, at mange af de forbedringer, der har været i støbeskeen, nu er realiseret. Det bliver konstant bedre at være cyklist i Kolding.

     En del af disse initiativer kan man se i cykelplanen, som jeg igen i år gerne vil henvise til, da den giver et fint overblik. Den indeholder mange gode initiativer i Kolding og de øvrige byer i kommunen. Der er også omfattende planer om stier langs en del forbindelsesveje, og der er også tænkt på cykelparkering og andre forhold, der kan gøre det bedre at være cyklist. Planen er tilgængelig via dette link:

Cykelplan Kolding 2012-25

     Vi kan også glæde os over, at nogle skilte vi har efterlyst i mange år, nu ser ud til at blive en realitet. Det drejer sig om skiltning af de bedste sti- og vejforbindelser for cyklister, når man skal på kryds og tværs gennem kommunen.

     Mange stier temmelig nedslidte, ja mange steder skriger de nærmest på ny asfalt. Den del af arbejdet vil jeg overlade til Kjeld at rapportere om.

     Kommunen har desuden fremlagt en mobilitetsplan for perioden 2015 – 27. Planen rummer adskillige gode forslag, der tilgodeser cyklisternes behov og som kan ses i forlængelse af Cykelplanen.

Det er et ret digert værk som ligger frit tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

https://www.kolding.dk/images/dokumenter/Politik/Politikker_visioner_og_strategier/Kolding_Mobilitetsplan_Vedtaget.pdf

Traditionen tro er vi nu nået til punktet, hvor medlemstallet i afdelingen omtales, og jeg kan berette, at der aktuelt er 132 medlemmer fra Kolding og omegn. Men en ting er temmelig sikkert. Medlemmernes aldersprofil vokser støt for hvert år, eller sagt på en anden måde – vi mangler medlemmer fra de yngre årgange. Det er ikke kun et Kolding fænomen, men gælder også på landsplan. Hvis vi ikke langsomt skal sygne hen og lokalafdelingen forsvinde, er der behov for medlemmer og især aktive medlemmer fra de yngre aldersklasser. Det må nødvendigvis blive et indsatsområde for bestyrelsen i det kommende år, og vi vil derfor også gerne drøfte mulige initiativer her i aften, når de mere formelle punkter er overstået.

Mht. kommende arrangementer er det værd at bemærke:

  • Vi gentager VCTA kampagnen
  • CykelTuristUgen i juli i Frederiksværk

Stiudvalget

Kjeld Reese fortalte om udvalgets arbejde. Kjeld og Lars har været til de sædvanlige møder med cyklemedarbejdere fra By- og udviklingsforvaltningen, hvor de er blevet orienteret om færdige cykelstier samt planer for kommende cykelstier. Som Lars omtalte i formandsberetningen, sker der mere på området i disse år end i mange tidligere år.

På initiativ af Gorm Baagøe har der været afholdt et første møde i Cykelforum, som er et organ bestående af alle interessenter i cyklismen: Cyklistforbundet, diverse cykelklubber, en cykelhandler m.m. I Cykelforum kan man på tværs af alle interesseområder diskutere forholdene for cyklister. Forhåbentlig kan Cykelforummet blive en baggrundsgruppe for Cyklistforbundets politiske arbejde.

 

Forbedringsudvalget

Kjeld fortalte om udvalgets arbejde. I 2017 færdiggjorde Kjeld den tilbagevendende undersøgelse af cykelstiernes tilstand i den gamle Kolding Kommune. Rapporten kan downloades her:

http://www.cyklistforbundet.dk/~/media/Files/Afdelinger/Kolding/Cykelstier/Cykelstirapport_2016.ashx Han forventer i 2018 at undersøge cykelstierne i Vamdrup, Lunderskov, Christiansfeld og Vester Nebel.

Erfaringerne er, at mange mindre huller ikke er blevet repareret siden sidst. Det er mest mindre og større strækninger, der har fået helt ny belægning, så der vil fremover blive fokuseret på sådanne strækninger, som der ønskes ny belægning til. Vi vil så forsøge at prioritere strækningerne.

Dette er i overensstemmelse med forvaltningens ønsker. Vi har sammen med KBC været til møder med den ansvarlige for asfaltudlægningen, og vi vil fremover blive indbudt til sådanne møder, hvor vi kan forelægge vores ønsker.  Der er kommet flere midler til asfalt, så der er håb om, at cykelstiernes tilstand kan blive forbedret de kommende år.

Andre huller og lignende vil blive indrettet ved hjælp af kommunens app: Giv et praj.

Turudvalget

Turudvalget har ikke været aktivt siden sidst.

Formandens beretning og udvalgenes beretninger blev godkendt.

4. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kjeld orienterede om regnskabet. Det er efterhånden et beskedent regnskab, afdelingen har. Udover udgifter til VCTA, som blev betalt af kampagnen, har der kun været udgifter til generalforsamlingen og til gebyr til banken. Kassebeholdningen er så stor, at der heller ikke i 2018 er søgt om midler fra hovedforbundet.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag indkommet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Kjeld Reese og Bjarne Aasø blev valgt til bestyrelsen.
Poul Bent Valther Kristensen blev valgt til suppleant til bestyrelsen.

Margit Vestbjerg blev valgt til revisor.

Helge Blom Andersen blev valgt til revisorsuppleant.

7. Valg af delegeret til Cyklistforbundets landsmøde 2018

Det blev overladt til bestyrelsen at udpege en delegeret til landsmødet.

8. Eventuelt

Her blev der opfordret til at styrke samarbejdet med de andre cyklistforeninger, dels i Cykelforum, men også direkte, fx med KBC

Referent: Kjeld