Foto: Cyklistforbundet / Mikkel Østergaard

2
425

Vedtægter

Vedtægter for Cyklistforbundet.

Navn og formål

§ 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet.
   1. Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund.

§ 2. Cyklistforbundets formål er:

1. At skabe større færdselssikkerhed, fremkommelighed, tryghed, komfort og oplevelsesrigdom for cyklister i hverdagen og fritiden.

2. At få flere til at cykle mere.

3. At fremme cyklisme til gavn for folkesundhed, natur og miljø.

4. At nedbringe trafikkens belastning af miljøet.

5. At sikre, at cyklen bliver betragtet som et ligeværdigt transportmiddel.

6. At opnå et bedre samspil mellem cyklen og andre transportmidler.

7. At sikre, at alle mål kan nås på cykel uden omveje.

Medlemskab

§ 3. Der optages medlemmer fra hele landet. Æresmedlemmer kan udnævnes, når forslag herom vedtages af den samlede hovedbestyrelse.

Stk. 2. Medlemskab træder ud af kraft, når kontingent ikke er betalt til den fastsatte frist. Udmeldelse kan ske når som helst ved henvendelse til sekretariatet. Hel eller delvis tilbagebetaling af kontingent ved udmeldelse kan ikke finde sted.

Stk. 3. Kontingent kan betales for enkeltpersoner eller som husstandskontingent for et antal personer, der bor på samme adresse.

Stk. 4. Husstandskontingentet er større end kontingentet for enkeltpersoner.

Stk. 5. Enkeltpersoner, der i kontingentåret opnår en alder af mindst 65 år eller i hele kontingentåret har en alder mindre end 26 år, er berettigede til at betale et reduceret kontingent.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan berettige andre end de i stk. 5 nævnte til at betale reduceret kontingent.

Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan fastsætte retningslinier og kontingent for selskabers og andre juridiske personers optagelse som medlem (firmamedlemskab).

Landsmødet

§ 4. Landsmødet er forbundets øverste myndighed i alle anliggender, dog jf. § 26, stk. 2.

Stk. 2. Landsmødet består af et antal delegerede valgt for 1 år af afdelingernes generalforsamlinger. Der kan vælges suppleanter for de delegerede.

Stk. 3. Afdelingerne vælger delegerede efter deres medlemstal pr. 1. januar. For de første påbegyndte 1.000 medlemmer vælges 2 delegerede. For hver følgende påbegyndte 500 medlemmer vælges 1 delegeret. Hvis afdelingen stiftes efter 1. januar, sker valget af delegerede på den stiftende generalforsamling.

Stk. 4. Hver associeret forening vælger én gæst uden stemmeret i henhold til den associerede forenings vedtægter.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen deltager med samme rettigheder som de delegerede.

Stk. 6. Landsmødet er åbent for alle medlemmer. Det kan dog besluttes, at taleretten for ikke‑delegerede begrænses.

Stk. 7. Alle medlemmer er valgbare til forbundets hverv.

Stk. 8. Revisorerne deltager med taleret på landsmødet.

Stk. 9. De af Hovedbestyrelsen udpegede repræsentanter deltager som delegerede på Landsmødet. Der kan ikke vælges suppleant for de delegerede repræsentanter.

Stk. 10. Forbundet afholder rejse‑ og opholdsudgifter for de delegerede, hovedbestyrelsens medlemmer og revisorer.

§ 5. Ordinært landsmøde afholdes hvert år i oktober-november måned. De delegerede indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel. Landsmødet annonceres derudover i medlemsbladet "Cyklister" og/eller i dagspresse med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden, beretning, regnskab, forslag til budget, forslag til arbejdsprogram og eventuelle indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.

§ 6. Ethvert landsmøde er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte, når indkaldelse og dagsorden, jf. § 5, er bekendtgjort på lovlig måde.

§ 7. Dagsorden for det ordinære landsmøde skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning

4. Regnskab og kommende års budget

5. Fremlæggelse og behandling af hovedbestyrelsens forslag til arbejdsprogram

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af hovedbestyrelse og suppleanter. Som hovedbestyrelsesmedlemmer vælges kandidaterne med de højeste stemmetal, mens de to følgende i rækkefølgen bliver suppleanter (1-2). Hvis ikke alle suppleantposterne ved dette valg er blevet besat, efterlyses kandidater, og der foretages valg. De derved indvalgte suppleanter indplaceres i rækkefølge efter de før valgte.

8. Valg af landsformand. Efter valg af hovedbestyrelse vælges landsformanden blandt hovedbestyrelsesmedlemmerne.

9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. Som revisorer vælges kandidaterne med de højeste stemmetal, mens de (højst 2) følgende i rækkefølgen bliver suppleanter (1-2). Hvis ikke alle suppleantposterne ved dette valg er blevet besat, efterlyses kandidater og der foretages valg. De derved indvalgte suppleanter indplaceres i rækkefølge efter de før valgte.

10. Eventuelt

11. Evaluering af landsmødet

§ 8. Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 6 uger før det annoncerede landsmødetidspunkt, hvorpå de snarest offentliggøres.

§ 9. Landsmødets afgørelse træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de delegerede og hovedbestyrelsen. Afgørelser træffes skriftligt, når dirigenten eller mindst 1/3 af de deltagende delegerede forlanger dette.

Stk. 2. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves skriftlig afstemning, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3. Stemmeretten udøves personligt, og hver person kan kun afgive én stemme.

Stk. 4. Beslutning kan kun træffes i sager, der er optaget på dagsordenen.

Stk. 5. Det påhviler dirigenten at påse, at forbundets vedtægter og øvrige gældende retsregler overholdes.

Stk. 6. Det påhviler referenten at anføre alle landsmødets beslutninger og eventuelle stemmetal i referatet.

Ekstraordinært landsmøde

§ 10. Ekstraordinært landsmøde skal afholdes, når hovedbestyrel­sen, mindst 1/3 af de delegerede eller mindst 300 medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 11. Ekstraordinært landsmøde skal afholdes senest 1 ½ måned efter kravets frem­sættelse. Det indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til de delegerede. Samtidig med indkaldelsen udsendes dagsorden samt oplæg fra initiativtagerne til mødet.

Hovedbestyrelsen

§ 12. Hovedbestyrelsen består af otte medlemmer valgt på landsmødet. Dersom et hoved- bestyrelsesmedlem afgår for resten af sin funktionstid eller midlertidigt under varetagelse af et ansættelsesforhold i forbundet, jf. stk. 3, indtræder de valgte suppleanter i tur og orden efter opnået stemmetal.

Stk. 2. Efter valg til hovedbestyrelsen vælges landsformanden blandt hovedbestyrelsesmed­lemmerne. Landsformanden vælges for 1 år. Dersom landsformanden afgår i sin funktionstid, kan et af hovedbestyrelsens øvrige medlemmer konstitueres for den resterende del af landsfor­mandens funktionstid. Kan flertal herfor ikke opnås, indkaldes til ekstraordinært landsmøde med landsformandsvalg som dagsordenspunkt, jf. § 10.

Stk. 3. Halvdelen af hovedbestyrelsen afgår på hvert års ordinære landsmøde. Valg af et hovedbestyrelsesmedlem kan højst gælde for to år. Et hovedbestyrelsesmedlem skal fratræde sit hverv, for så vidt og i det tidsrum pågældende varetager et ansættelsesforhold i forbundet.

Stk. 4. Suppleanter vælges for 1 år. Hvis en suppleant træder ind i hovedbestyrelsen i stedet for et medlem, der går af inden sin valgperiodes udløb, skal det pågældende nye medlem på valg på det følgende ordinære landsmøde, hvis funktionstiden varer ud over dette.

Stk. 5. Såfremt der vælges flere end fire medlemmer til hovedbestyrelsen, vil de fire kandidater, der får flest stemmer, blive valgt for to år, de øvrige for et år.

Stk. 6. Ved stemmelighed i afgørende situationer foretages der omvalg mellem de personer, der har dette stemmetal.

Stk. 7. For kandidater der opstiller til hovedbestyrelsen for første gang, gælder det, at tilstedeværelse på landsmødet er påkrævet.

§ 13. Hovedbestyrelsen varetager forbundets arbejde efter landsmødet i overensstemmelse med retningslinier vedtaget af dette.

Stk. 2. Forbundet tegnes af landsformanden, subsidiært næstformanden i forbindelse med 2 hovedbestyrelsesmedlemmer.

§ 14. Hovedbestyrelsen konstituerer sig ved den nyvalgte landsformands foranstaltning umiddelbart efter hvert års landsmøde med næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter de årlige kontingentsatser.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed udgør landsformandens eller ‑ i dennes fravær ‑ næstformandens stemme udslaget.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen kan kun træffe beslutninger ved åbne afstemninger.

Stk. 6. Det påhviler sekretæren at påse, at mødereferater og bilag hertil opbevares systematisk og på betryggende måde.

§ 15. Hovedbestyrelsen er ulønnet og kan antage den lønnede medhjælp, den anser for fornøden.

§ 16. Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at indsætte en præsi­dent. Men det kræves, at den pågældende har stor social anseelse, og at præsidenten ved sin tilknytning til forbundet kan skabe størst mulig interesse for dette.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at iværksætte og forestå tildelingen af en pris under titlen "Peter Elmings Initiativpris". Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinjer for pristildelingen.

Afdelinger

§ 17. Afdelinger kan oprettes i kommuner, hvor der ikke i forvejen findes en afdeling. Forslag herom indsendes til hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Afdelinger oprettes på en stiftende generalforsam­ling. Vedtægterne for afdelingen skal godkendes af hovedbe­styrelsen og må ikke stride mod Cyklistforbundets vedtægter.

§ 18. Afdelingerne varetager lokale spørgsmål i afdelingens kommuner i overens­stemmelse med Cyklistforbundets politik. Derudover kan afdelingerne deltage i Cyklistforbundets øvrige virksomhed.

§ 19. Afdelingens medlemmer er forbundets medlemmer bosat i den pågældende afdelings kommune, medmindre medlemmet ønsker at være tilknyttet en anden afdeling. Intet medlem kan være optaget i mere end en afdeling.

§ 20. Ønske om oprettelse af en afdeling, der dækker flere kommuner, skal forelægges hovedbestyrelsen. I afdelinger, der dækker flere kommuner, kan et flertal på et medlemsmøde, indkaldt blandt samtlige medlemmer i en kommune, oprette en selvstændig afdeling, jf. § 17.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan godkende oprettelse af temaafdelinger, der ikke er geografisk bundet, men som udspringer af medlemmernes særlige interesse for et nærmere afgrænset tema inden for Cyklistforbundets formål.

Delegerede

§ 21. Hvert år i januar meddeler hovedbestyrelsen afdelingerne, hvor mange delegerede til landsmødet, der kan vælges af hver afdeling, jf. § 4, stk. 2.

Repræsentanter

§ 22. I kommuner, hvor der endnu ikke er oprettet afdelinger, er hovedbestyrelsen bemyndiget til at udpege repræsentanter til at bistå sig med varetagelse af forbundets interesser.

Associerede foreninger

§ 23. Hovedbestyrelsen kan godkende, at foreninger, hvis virksomhed ligger i naturlig forlængelse af Cyklistforbundets virksomhed, bliver tilknyttet Cyklistforbundet som associerede foreninger. Vedtægterne for associerede foreninger må ikke stride imod Cyklistforbundets vedtægter og skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Den associerede forenings medlemmer skal samtidigt være medlemmer af Cyklistforbundet.

Stk. 3. Associerede foreninger kan opkræve eget kontingent og er selvstændigt økonomisk ansvarlige. Opkrævning af dette kontingent kan, hvor det er praktisk muligt, udføres af Cyklistforbundet.

Opløsning

§ 24. Spørgsmål om forbundets opløsning skal forelægges samtlige medlemmer til skriftlig afgørelse.

Stk. 2. Opløses forbundet, tilfalder dets ejendele og midler velgørende formål i forbindelse med færdselssikkerhed i overensstemmelse med forbundets formålsparagraf.

Regnskabsår

§ 25. Forbundets regnskabsår er kalenderåret.

Ikrafttrædelse

§ 26. Forbundets tidligere vedtægter er bortfaldne ved ikrafttrædelse af nærværende vedtægter.

Stk. 2. Livsvarigt medlemskab, der er tegnet inden 24. marts 1977 i henhold til de da gældende vedtægter, er uanset bestemmelserne i stk. 1 fortsat gældende.

Vedtaget på Cyklistforundets landsmøde den 24.- 26. oktober 2014 i Middelfart.

Download vedtægterne her [PDF - 80kb]

 

Skriv en kommentar

Skriv på afdelingens side

Opret en profil - det tager 30 sekunder

2 kommentarer

  • Af Jørgen Elkjær, medlem 718491 7. juni 2013
    Jeg vil gerne meldes ud af Cyklistforbundet; jeg bor i København
    Motivet er, at den vedholdende modstand mod "Havnetunnelen" efter mit skøn er mod Forbundets §1. Desuden forsømmes derved væsentlige emner som: 1) Huller i cykelstierne, som ikke findes tilsvarende i bilenes baner 2) tydelig afmærkning af cykelruter, 3) arbejde for fordragelighed mellem "racer-pendlere" og " bedstemor-pendlere"
  • Af Claus Steffen Hansen 10. juni 2013
    Jeg vil foreslå, at du BLIVER i Cyklistforbundet! Kun på den måde får du indflydelse på, hvad vi vil arbejde med. Mød op til din lokale afdelings møder og få dem til at arbejde for færre huller i cykelstierne, som jeg tror alle afdelinger arbejder hårdt for, og påvirk dem til at arbejde for mere fordragelighed og diskuter f.eks. modstand mod de projekter, som du ikke går ind for. Jeg tror, at alle vore afdelinger er til at tale med, når emnet hedder: ".. at skabe større færdselssikkerhed, fremkommelighed, tryghed, komfort og oplevelsesrigdom for cyklister i hverdagen og fritiden."