Strøm på cyklen får flere til at cykle mere, viser en ny undersøgelse. Foto: Mikkel Østergaard

49

Adgang til elcykel giver nye cykelvaner

UNDERSØGELSE Danskerne cykler både flere ture og kilometer når de får adgang til elcykler. Det konkluderer en ny undersøgelse, der har sammenlignet borgernes cykelvaner før og efter de fik adgang til elcykel. Men effekten varierer efter elcyklisternes alder og holdninger, viser undersøgelsen.

Af Sonja Haustein & Mette Møller, DTU Transport
25. januar 2016

Ændringer af cykelvaner ved adgang til elcykel

Udbredelsen af elcykler stiger i mange lande – også i Danmark. Men den eksisterende viden om elcyklernes effekt på brugernes transportvaner er endnu meget begrænset og delvist modstridende. Resultater fra en ny dansk spørgeskemaundersøgelse1 viser dog, at adgang til elcykel øger omfanget af cykeltransport både med hensyn til hyppighed og kørte distancer - og at effekten varierer i de forskellige undergrupper af elcyklister.

Formålet med undersøgelsen var at sammenligne cykelvaner før og efter adgang til elcykel. I undersøgelsen identificerede vi forskellige undergrupper af elcyklister baseret på alder og holdninger. I alt indgik 427 personer i undersøgelsen - alle havde erfaring med elcykler2.

Motiver for at købe og bruge en elcykel

Deltagerne blev bl.a. spurgt om årsagerne til, at de havde benyttet en elcykel. Figur 1 viser, hvor enige eller uenige elcyklisterne var i, at forskellige motiver var relevante for dem.

Figur 1: Motivationer til at benytte en elcykel

Nogle af de vigtigste motiver var at kunne cykle mere og længere og samtidig undgå at blive for træt/svedt. Det havde dog også stor betydning, at personerne godt kunne lide at cykle og syntes, at det var sjovt at cykle på elcykel. Erstatning af en bil i husstanden med en elcykel var et forholdsvist sjældent motiv til at købe en elcykel, og manglende adgang til andre transportmidler spillede næsten ingen rolle for at køre på elcykel.

Holdninger: Ændrede cykelvaner i tre undergrupper

Baseret på faktoranalyse blev de enkelte spørgsmål i figur 1 sammenfattet til fire hovedmotivationer:

1) cykle mere/længere (ekspansion)
2) cykle hurtigere/nemmere at transportere ting/børn (optimering)
3) positiv holdning til (el)cykling
4) sjovt - og fartoplevelsen på elcykel.

De fire faktorer indgik i en clusteranalyse, og disse tre undergrupper af elcyklister blev herefter identificeret:

  • Entusiastiske elcyklister
  • Utilitaristiske elcyklister
  • Fritidscyklister

Gruppernes profiler er vist i figur 2.

Figur 2: Holdningsbaserede undergrupper af elcyklister

De entusiastiske elcyklister viste den mest positive holdning til elcykler og købte hovedsagelig en elcykel for at komme i gang med at cykle mere - eller begynde at cykle. De fleste utilitaristiske elcyklister cyklede i forvejen regelmæssigt, før de fik adgang til elcykel og brugte især elcyklen til at optimere deres allerede eksisterende cykelture – dvs. for at opnå en kortere rejsetid. I lighed med de entusiastiske elcyklister var fritids-elcyklisterne også meget glade for elcyklen, men brugte den mindre regelmæssigt end de andre grupper - og hovedsageligt til længere fritidsture.

De entusiastiske elcyklister viste den højeste stigning i cykling både mht. frekvens og turlængde, og deres positive forventninger til elcyklen blev i størst omfang opfyldt. Halvdelen af de entusiastiske elcyklister købte elcyklen som erstatning for en bil. For de utilitaristiske elcyklister var dette tilfældet for 32 % mod 23 % for fritids-elcyklisterne.

Alder: Ændrede cykelvaner blandt yngre og ældre

Da deltagerne blev inddelt i forskellige aldersgrupper3, var der signifikant forskel på cykelvanerne, før deltagerne fik adgang til elcykel – det fremgik, at de ældre cyklede mindre end de yngre. Forskellen mellem aldersgrupperne mht. cykelfrekvens var dog ikke længere signifikant, efter at deltagerne havde fået adgang til elcykel. Man kan derfor sige, at elcykel reducerer alderseffekten når det drejer sig om cykelfrekvens.

Mht. til distance blev forskellene mellem aldersgrupperne derimod større efter adgang til elcykel. Det tyder på, at yngre køber en elcykel for at cykle længere, mens ældre køber en elcykel for at cykle mere eller begynde at cykle igen. Desuden erstatter ældre lidt oftere ture til fods, mens yngre lidt hyppigere erstatter bilture.

Elcykler bidrager til øget cykling

Resultaterne af denne undersøgelse viser, at adgang til elcykel bidrager til øget cykling - selvom det delvist sker på bekostning af cykling på almindelig cykel. Som forventet fandt vi større forskelle i ændringer af cykelvaner i de holdningsbaserede undergrupper end i de forskellige aldersgrupper. Det viser, at den specifikke motivation for at benytte elcykel er mere relevant end alder for at forklare ændringer i cykelvaner.

Kampagner kan give flere elcyklister

Hvis man ønsker at fremme elcykling for at reducere omfanget af biltrafik, er det tilrådeligt at fokusere på de grupper, hvor den bilreducerende effekt er størst, dvs. på de entusiastiske elcyklister. For at tiltrække personer med en sådan profil kunne man fx lave "Test en elcykel"-kampagner på arbejdspladser.

Kampagnerne skulle ikke kun fokusere på fx sundhed og miljø, men også på aspekter som mulighed for at opleve den øgede hastighed og fornøjelse ved at cykle. Man bør dog være opmærksom på sikkerhedsmæssige aspekter og fx sikre sig, at testpersonerne får mulighed for at vænne sig til at køre på en elcykel, før de cykler i krævende trafiksituationer4.

Fremtidig forskning

Undersøgelsen var baseret på selvrapportede og retrospektive data. For at bekræfte og uddybe resultaterne, især mht. konkrete adfærds- og miljømæssige effekter, anbefales det at indsamle data før og efter adgang til elcykel, ideelt over en længere tidsperiode og via automatisk registrering af cykling - fx via brug af en app, når man cykler.  

Noter

1 Haustein & Møller, 2016

2
Data blev indsamlet af Megafon på vegne af Rådet for Sikker Trafik ved brug af to internetpaneler. 568 panelmedlemmer med internetadgang, som tidligere havde oplyst, at de havde brugt elcykel regelmæssigt, blev inviteret til at deltage. De blev kontaktet via e-mail og kunne udfylde det elektroniske spørgeskema i oktober 2014.  I alt indgik 427 (75 %) personer i undersøgelsen. 23 % svarede ikke, og 2 % af de returnerede spørgeskemaer kunne ikke bruges. Halvdelen (51 %) af deltagerne var kvinder, 8 % var 35 år eller yngre, 69 % var mellem 36 og 65 år, og 24 % var 66 år eller ældre.

3 Deltagerne blev inddelt i følgende aldersgrupper:
19-35; 36-55; 56-65; 66+

4
Haustein & Møller, 2015

Vil du vide mere

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.