Strækningen efter trafiksaneringen. Foto: Svendborg Kommune

121

Trafiksanering ved gymnasium øger tryghed og fremkommelighed

BEST PRACTISE Ved Svendborg Gymnasium er der lavet cykelsti og trafiksanering. Det har skabt bedre fremkommelighed og øget trygheden for cyklister og gående på langs og på tværs af A.P. Møllersvej.

Af Bente Hansen, Miljø og teknik, Svendborg Kommune.
22. marts 2013

Problemer i morgenmyldretiden

Den primære problemstilling på A. P. Møllers Vej har været strækningen på 200 m forbi gymnasiet. Særligt morgenmyldretiden har stillet store krav til trafikanternes evne til at overskue trafikken. Afsætning af elever, krydsende fodgængere og cyklister har skabt et virvar af trafikanter.

Derudover er der generelt blevet kørt for stærkt på strækningen, hvilket især har gjort cyklisterne utrygge. Der er stedfæstet otte uheld på strækningen de seneste fem år, og der er yderligere registreret tolv uheld, som dog ikke er stedfæstet. 

Mål om bedre fremkommelighed og øget tryghed

Svendborg Kommune søgte og fik i 2010 penge via Cykelpuljen til at anlægge cykelsti og lave strækningssanering ved Svendborg Gymnasium. Projektet er indeholdt i trafiksikkerhedsplanen 2009, hvor flere borgere har udpeget stedet som farligt og utrygt at færdes. Formålet med projektet har været at opnå:

  • Bedre fremkommelighed 
  • Større tryghed 
  • Forbedret trafiksikkerhed for cyklister og bløde trafikanter

Det samlede projekt har kostet ca. 2,1 mio. kr. ekskl. moms.

Forbedringerne af infrastrukturen

Der er etableret cykelstier i begge sider af A.P. Møllersvej på en 170 m strækning. For cyklister, der kommer fra syd til gymnasiet, er der etableret venstresvingsbane og midterhelle på A.P. Møllersvej. Det giver mulighed for at foretage krydsning i to tempi. Delehellen er samtidig en hastighedsdæmpende foranstaltning sammen med en overkørbar midterhelle i hele strækningens længde.

Der er etableret store buslommer i begge vejsider for de mange busser, som transporterer eleverne. Ligesom der er etableret afsætningspladser i begge vejsider for de elever, der bliver kørt til skole. For at styre, hvor buspassagererne og de elever, der bliver kørt i skole, krydser A.P. Møllersvej, er der etableret en hævet flade, som er et naturligt krydsningspunkt. Kørebanerne er udført så smalle som muligt for at virke hastighedsdæmpende.

Brydevej, som ligger overfor gymnasiets indgang, er blevet lukket for biltrafik ved A.P. Møllersvej for at forbedre de trafikale forhold. Projektet blev trafiksikkerhedsrevideret trin 3. Da der var forskellige løsningsforslag på samme problematik, valgte kommunen at få udarbejdet en trafiksikkerhedsrevision på trin 4. Der var kun enkelte små forhold, som kommunen efterfølgende har tilrettet.

Strækningen efter trafiksaneringen. Foto: Svendborg Kommune

Borgerinddragelse

Gymnasiet har været inddraget i projektet før, under og efter gennemførelsen. Borgerne på Brydevej er blevet orienteret om vejlukning ved brev foruden annoncering i ugeavis. Der var ganske få negative reaktioner i forbindelse med orienteringen af borgerne. De fleste, der bor på vejen, har været glade for at den blev lukket.

Bedre fremkommelighed og øget tryghed

Resultatet af cykelsti og strækningssaneringen har skabt bedre fremkommelighed og større tryghed for cyklister og bløde trafikanter på langs og tværs af A. P Møllersvej. Gymnasiets rektor har udtrykt begejstring for projektet: Det har virkelig været en forbedring. Farten er sænket. Der er fine overgange. Stort set alle eleverne respekterer dem. Det har efter rektorens vurdering skabt større tryghed end tidligere.

Der er også lavet en mindre spørgeskemaundersøgelse før og efter gennemførelse af projektet. I forundersøgelsen var der 14 respondenter. I efterundersøgelsen var der 24 respondenter. 72 % af de spurgte cyklister er meget eller noget tryg efter cykelsti og strækningssanering mod 21 % før. 54 % synes, at vejen er særdeles og meget god at cykle på efter mod 0 % før. 58 % er meget eller noget tilfreds efter mod 23 % før.

Trafiksikkerheden forventes også at være blevet bedre, men uheld kan først evalueres 3 år fra færdiggørelsen. Det er i efteråret 2015.