178

Findes den gennemsnitlige cyklist?

CYKELKONFERENCEN 2013 Ser verden ens ud for alle cyklister? Er det det samme, de gør? Lever de deres liv på samme måde? Er der forskel på, hvordan de oplever det at cykler? I Bikeability-projektet har vi undersøgt, om cyklister i Københavnsområdet er forskellige, og om det er muligt at opdele dem i grupper med særlige egenskaber.

Af Hans Skov Petersen, Institut for Geovidenskaber og Naturforvaltning, Københavns Universitet, m.fl.

Hvad har vi undersøgt?

Ved at dele flyveblade ud til cyklister 14 steder i Københavnsområdet gennemførte vi en web-baseret spørgeskemaundersøgelse om formål og hyppighed for deres brug af cykelen indenfor den sidste uge. Formålene med cykling fremgår af figur 1. For hver aktivitet skulle det angives hvor ofte cyklen blev brugt: Fra 0 til 7 dage om ugen. På den baggrund blev cyklisterne opdelt i fem statistisk adskilte typer.

Og hvad er de så for nogen, de cyklister?

’De aktive professionelle’ bruge cyklen meget til arbejde, til indkøb og i fritiden. Både som træning og som transport. De er i gennemsnit 41 år. 74% af dem har mellemlange eller højere uddannelser og de har relativt høje indkomster. Der er en klar tendens til at de har børn under 16.

’De inaktive professionelle’  cykler lige så meget til arbejde som ’De aktive professionelle’. Men så heller ikke til så meget andet. Dog en smule i forbindelse med indkøb, men en hel del mindre. De har en gennemsnitsalder på 43 år. 77% har mellemlange eller højere uddannelser. Derudover er de den type der har den højeste andel af folk med erhvervsuddannelser (10%). De har høje indkomster og er den type hvor de fleste bor i hus eller rækkehus (36%). Ligesom ’De aktive professionelle’ har de en klar tendens til at have børn. De angiver at have cyklet de korteste afstande som ’den længste tur’ indenfor den seneste uge.

’De uddannelsessøgende’ cykler meget til skole/udannelse, på indkøb og i forbindelse med fritidsinteresser og som træning. De er den yngste gruppe (31 år i gennemsnit) og har ikke børn. De angiver primært at være under uddannelse (65%). 7% angiver at være arbejdsløse. De ligger i den lave ende hvad indkomst angår.

’De selektive’ cykler relative lidt. Uanset formålet. Hvad angår fritiden og indkøb ligner de ’De inaktive professionelle’. De ligger noget højere i forhold til cykling til skole, men slet ikke på niveau med ’De uddannelsessøgende’. De er 36 år i gennemsnit, er under uddannelse (41%) eller er arbejdsløse (5%), og ligge lavt indkomstmæssigt. Sammen med ’De inaktive professionelle’ er det denne type der cykler de korteste ture.

’De ihærdige’ bruger cyklen nærmest alle dage i ugen til mange forskellige formål. Cyklen bliver ikke brugt til at bringe børn hver dag (men ikke mindre end de øvrige typer). De ihærdige cykler lidt sjældnere til skole/uddannelse end ’De udannelsessøgende’, men mere end de øvrige typer. Det er denne type der cykler længst i hverdagen.

Der er ikke nogen voldsom forskel på kønsfordelingen mellem typerne. Dog er der en svag tendens til at ’De inaktive professionelle’ omfatter flere mænd end de øvrige typer og at ’De ihærdige’ højere grad er kvinder.

Der er ikke markant statistisk forskel på ret mange af typernes motivationer for at cykle. Dog er der en mindre tendens til at de to professionelle cyklisttyper cykler fordi det er billigt, medens ’De uddannelsessøgende’ og ’De ihærdige’ har netop prisen som motivation. For ’De inaktive professionelle’ er der (pudsigt nok) en overvægt af at de er motiveret af behovet for motion, medes ’De uddannelsessøgende’ og ’De ihærdige’ ligger under de resterende i cykling motiveret af motion. Der er en svagere – og dog statistisk betydende – tendens til at ’De inaktive professionelle’ ligger under de øvrige i forhold til at vælge cyklen af hensyn til miljøet, hvor ’De ihærdige’ tilsvarende ligger over.

Hvad betyder noget og hvad er cyklisterne tilfredse med?

I undersøgelsen spurgte vi ind til hvor stor betydning forskellige forhold havde for cyklisterne. Tilsvarende spurgte vi hvor tilfredse de var med forholdene der hvor de cykler hyppigst. Forskellene mellem cyklisttypernes syn på hvad der betyder mest for dem der hvor de cykler er ikke meget markante. Dog udtrykker ’De uddannelsessøgen’ et klart højere behov for at kunne køre hurtigt end de øvrige. ’De selektive’ lægger mindre vægt på at kunne undgå forurening og på at busstoppestederne har en ’helle’ så der er færre konflikter mellem passagerer og cyklister.

Ser man på tilfredsheden med omgivelserne er ’De inaktive’ mere tilfreds en de øvrige med mængden af cykelstier, medens ’De ihærdige’ mindre tilfredse. ’De inaktive professionelle’, ’De uddannelsessøgende’ og ’De selektive’ er mere tilfredse med at der er parkerede biler langs cykelstien, medens ’De ihærdige’ er mindre tilfredse end de øvrige. ’De aktive professionelle’ og ’De ihærdige’ var mindre tilfredse med antallet af sideveje (hvor man skal passe på andre trafikanter) end de øvrige.  ’De uddannelsessøgende’ var gennemgående tilfredse med forureningsgraden langs der rute medens ’De ihærdige’ var mindre tilfredse.

Hvad gør cyklisterne trygge og hvad oplever de som utrygt?

Der er ikke stor forskel på de forskellige typer oplevelse af tryghed/utryghed. Den eneste tryghedsgivende ting der var forskel mellem cyklisttyperne var ‘At have cykelhjelm på’. ‘De inaktive professionelle’ og ‘ De selektive’ – de typer der cykler mindst - udtrykte at de følte sig mere trygge med cykelhjelm, hvorimod ‘De uddannelsessøgende’ og ‘De ihærdige’ udtrykte i mindre grad en de øvrige at de følte tryghed ved at cykle med hjelm. ’De inaktive professionelle’ føler en højere grad af utryghed ved at køre i gade med tung trafik end de øvrige.

Forfattere: Hans Skov-Petersen (hsp@life.ku.dk), Henrik Meilby, Jette Bredahl Jacobsen, Suzanne Elisabeth Vedel. Alle Københavns Universitet.

Bikeability projektet er støttet af det Strategiske Forskningsråd.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.