0

Enhedslisten, Henning Hyllested:

Se Enhedslistens svar - klik her!

  1. Enhedslistens arbejder over hele landet for mere kollektiv trafik og en udbygget og velfungerende cykelinfrastruktur. Cyklen som transportmiddel er ikke kun godt for dit helbred, men også godt som et bæredygtigt alternativ til biltrafikken. Når bilen erstattes af cyklen, er det både godt for klimaet og godt for luftkvaliteten. Derfor ønsker Enhedslisten at fremme brugen af cykler på bekostning af bilen – det gælder, hvad enten du er pendler, motionist eller bruger cyklen til at komme ud og nyde naturen. Danmarks potentiale som cykelturistdestination skal i højere grad udnyttes. Det betyder en udbygning af de rekreative cykelruter, samt udbygning af overnatningsmuligheder langs ruterne så som shelters, bålpladser, vandposter mv. Enhedslisten ønsker en ny national cykelstrategi med ambitiøse mål. Det kunne være et mål om, at hovedparten af alle rejser på under 5 km i de større byer skal være til fods eller på cykel.
  2. På grund af afstandene, der skal tilbagelægges, er det ikke alle steder i Danmark, at det lige nu giver mening af bruge cyklen som det daglige transportmiddel. Det skal ændres. Enhedslisten mener at cykelinfrastrukturen skal forbedres og udbygges i alle dele af landet. Der skal skabes løsninger, hvor cykelturen i højere grad nemt kan kombineres med turen i tog og bus. Eksempelvis med gratis medtagning af cykeller.
  3. I takt med, at der kommer flere biler på vejene, øges usikkerheden blandt cyklisterne. Denne usikkerhed bliver kun større, når ens barn selv skal tage cykelturen til og fra skole. Trygheden er ikke en uvæsentlig parameter, når forældre skal vælge, om deres barn skal tage cyklen eller køres i skole. Derfor mener Enhedslisten, at trygheden skal øges i trafikken – og det gøres ikke kun med velmenende kampagner målrettet bilisterne. Det skal gøres ved helt konkrete tiltag så som fysisk adskillelse af kiss n´ ride-anlæg fra de primære cykeladgangsveje til skoler, anlæg af cykelstier i eget tracé, flere vejbump omkring skoler og fritidsinstitutioner. I det hele taget skal der laves flere tiltag, som kan være med til at sænke bilernes hastigheder markant – og i det hele taget tiltag, som kan være med til at reducere antallet af biler på vejene.
  4. Indsatserne skal prioriteres højt – altså et 10-tal på skalaen. Men lige så vigtigt er det at snakke om, hvad der derfor ikke skal prioriteres. Her mener Enhedslisten, at privatbilismen skal nedprioriteres – det er ved fysiske anlæg, hvor Enhedslisten hellere giver plads til den mere bæredygtige trafik frem for en bilbane mere, og det er også i forhold til, hvordan vi prioriterer samfundets midler. Vi ønsker et stop for motorvejsudbygninger og ser hellere at pengene bruges til udbygning af den kollektive trafik og cykelinfrastrukturen.
  5. Enhedslisten ønsker en cykelpulje og arbejder hele tiden for, at cyklismen fylder mere, når der tales om fremtidige trafikale løsninger. I den sammenhæng ser Enhedslisten cykelpuljen som en vigtig brik, også som vægtigt incitament til, at kommunerne bygger mere og bedre cykelinfrastruktur.
  6. I 2017 var der ansøgninger for ca. 1,3 mia. kr. til den cykelpulje, som forligskredsen bag ”Bedre og Billigere kollektiv trafik” (S, DF, EL, R, SF) etablerede uden om regeringen. Dette skal ses i lyset af, at cykelpuljen var på 100 mio. kr. Selv med den gearing af midlerne – hvor kommunerne selv lægger 60% af projektmidlerne – kommer vi ikke i nærheden af at dække alle de ansøgte cykelprojekter. Enhedslisten mener, at der skal være en cykelpulje, som kan være med til at vende den uheldige udvikling vi ser i flere kommuner, hvor der er færre, der vælger cyklen, og generelt fremme cykeltransporten. En fremtidig flerårig cykelpulje skal derfor også være betragteligt større end tidligere og gerne løbe over flere år. Et mål kunne være en pulje på 200 mio. kr. årligt over 10 år. Med den kommunale medfinansiering giver det 500 mio. kr. årligt. Samlet vil det koste staten 2 mia. kr. eller 10 % af en Hærvejsmotorvej.