173

Regler for aflønning og refusion

For aktive medlemmer i Cyklistforbundet i forbindelse med opgaver/rejser for Forbundet.

Formular til  Refusionsbilag i forbindelse med rejser og udlæg

1. Aflønning

a) Arbejde udført af aktive medlemmer i Forbundet er som hovedregel ulønnet.

b) Som aktiv regnes ethvert medlem, der udfører arbejde i Forbundets bestyrelser, udvalg, lokalafdelinger eller lignende og/eller er optaget på Forbundets aktivliste.

c) Aktive medlemmer modtager normalt ikke honorar for artikler m.v. til brug i Forbundets regi. Som hovedregel har Forbundet alle rettigheder til et sådant materiale. Der kan dog træffes aftale om rettigheder ved større udgivelser.

d) Hovedbestyrelsen kan undtagelsesvis efter ansøgning herom bevilge aktive godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ved f.eks. nødvendig mødevirksomhed for Forbundet, som finder sted i den aktives arbejdstid.

e) Landsformanden kan i nødvendigt omfang få udbetalt godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møder i Forbunds-sammenhæng.

2. Refusioner med karakter af udlæg

a) I forbindelse med opgaver for Forbundet, der falder udenfor afdelingsregi, kan aktive få refunderet udgifter til materialer, forsendelse, telefonsamtaler og lignende.

b) Ved refusion skal dokumentation i form af originale bilag vedlægges. Ved refusion af telefonudgifter skal der foreligge et udskrift af telefonsamtaler (kopi) med afmærkning af de samtaler, der ønskes refusion for. Til bilagene skal være vedlagt oplysninger om formål/opgave, tidspunkt, i hvilket regi udgiften er afholdt (udvalgets navn, HB o.l.). Endvidere skal oplyses navn og adresse, bankoplysninger bestående af registreringnummer (4 cifre) og kontonummer (10 cifre).

3. Rejse og mødeaktiviteter

a) I forbindelse med rejser for Forbundet, der falder udenfor afdelingsregi, kan aktive få refunderet udgifter til persontransport/rejser. Transport foretages på den for Forbundet billigste måde. Såfremt eget transportmiddel anvendes følges staten regler og laveste satser for KM-penge (2015-satser er 2,05 kr i bil og 0,52 på cykel.). Såfremt cykelmedtagning i offentligt transportmiddel er hensigtsmæssigt refunderes også udgiften hertil.

b) Ved betalt overnatning anvendes fortrinsvis vandrehjem eller anden overnatning på et prismæssigt tilsvarende niveau.

c) Ved rejser i udlandet, som er godkendt af HB, ydes diæter i henhold til statens regler.

d) Ved vedtægtsbestemte møder i Forbundets regi samt heldagsmøder dækkes udgifter til beskedent traktement/bespisning.

e) Ved refusion skal dokumentation i form af originale bilag vedlægges. Dette gælder også for billetter udstedt af Forbundet. Til bilagene skal være vedlagt oplysninger om formål/opgave, tidspunkt, i hvilket regi udgiften er afholdt (udvalgsnavn, HB o.l.). Endvidere skal oplyses navn og adresse, Registreringnummer (4 cifre) og kontonummer (7-10 cifre). 

For alle refusioner gælder at dette skal ske senest 20 dage efter afholdelse af udgiften. Aflæggelse af regnskab for ti-turskort og eventuel indbetaling af privat forbrug skal ske senest 20 dage efter brug af sidste klip.