0

Håndbogen "Rundkørsler i åbent land"

Høringssvar til Vejdirektoratet vedr. håndbogen "Rundkørsler i åbent land". Afgivet d. 24. januar 2019.

Cyklistforbundet har læst udkastet og har følgende bemærkninger:

Side 32:
Cyklistforbundet er enig i, at cykeltrafik ikke kan fungere sikkert i 2-sporede rundkørsler.
Men 2-sporede rundkørsler vil også ofte have 2-sporede til- og frafarter. Krydsning af
sådanne er kompliceret og farlig for cyklister, så et meget mere sikkert alternativ til at
pålægge cyklister vigepligt er at lave niveaufri skæring med cykeltunnel eller rundkørsler i
2 niveauer. Det bør overvejes, om det ikke skal være et krav at udforme 2-sporede rundkørsler
sådan i stedet for alene at fokusere på vigepligt. Ikke mindst fordi antallet af biler
er stort og udformning gør, at biler i 2. spor kan køre ud af rundkørslen med stor hastighed.

Side 47:
Krav til sekundærhelle som er støttepunkt for cyklister er kun en bredde på 2,5 m målt
helt ude fra den yderste kant. Opfordringen til at gøre den bredere bør gøres mere generel,
da det i praksis er meget svært at vide, hvor stort antallet af cykler med anhænger er
og vil blive. Den anførte bemærkning: ”Ellers kan disse cykeltyper enten holde på skrå i
hellen eller krydse både til- og frafart i én omgang, så der ikke standses på hellen.” er
ikke retvisende, da krydsning af flere vejbaner samtidig ikke vil være mulig i lange tider.

Side 69:
Referencer til afsnitsnumre i "Fælles grundlag og planlægning for vejkryds i åbent land",
2018 passer ikke med den udgave fra juli 2018, der findes på portalen.
Kapitelnummer 5 ser ud til at skulle være 12, så kunne numrene næsten
passe. Samme problem ses ved de andre referencer til dette dokument.

Generelt:
Der mangler tegninger af rundkørsler med cykelsti uden om, herunder udformning af
helleanlæg med vigepligt for cyklister. Det eneste sted noget er vist, er på billedet fra
Holland i appendiks A.1, og her er hellen tydeligvis mere end 2,5m bred, men afsnittet
handler ikke om cyklisters forhold.

Hvis du vil vide mere

Se håndbogen "Rundkørsler i åbent land"