Foto: Aalborg Cykelby

0

Aalborg har fokus på samarbejde og forsøg

BEST PRACTICE Det kræver ekstraordinære indsatser at fastholde og udvikle cykelområdet. I Aalborg spiller samarbejde, der inkluderer forsøg og evaluering, en central rolle for at bringe Aalborg frem blandt landets førende cykelkommuner. Senest har to projekter med Aalborg Universitet givet værdifulde input til den fortsatte udvikling.

Af Brian Høj, Aalborg Kommune
27. januar 2017

Aalborg Kommune har i de seneste år sat stort fokus på at gøre livet lettere for kommunens cyklister, og siden 2009 er der investeret mere end 150 mio. kr. i nye cykeltiltag. Forklaringen er enkel; Byudvikling og cykelfremme går hånd i hånd og flugter Byrådets vision om ”The Liveable City”. Cyklen udgør en del af svaret på nogle af samfundets udfordringer; trængsel, forurening og sundhed.

I de seneste år er der sat øget fokus på samarbejde, forsøg og evaluering, som afsæt for en fortsat udvikling. Der er samtidig etableret en udviklingspulje, der understøtter en mere eksperimenterende tilgang og varetages af Aalborg Cykelby, der er organiseret på tværs af mobilitet, byplan og det grønne.

Men udviklingen sker ikke kun in-house eller med konsulenters hjælp. Aalborg Universitet er på mange måder en vigtig aktør i Aalborgs udvikling. Det gælder også på cykelområdet, hvor Aalborg Cykelby og Aalborg Universitet har stor gavn af hinanden. Samarbejde med universitetet er bl.a. brugt til at afprøve nye cykeltiltag, men i ligeså høj grad til at dokumentere effekter. Og særligt vigtigt, så styrker italesættelse af nye cykeltiltag som ”forsøg”, der involverer universitetet, dialogen med myndigheder og gør dem lettere at afprøve i marken. Grundige evalueringer, som kommunen sjældent har ressourcer til at udføre, tjener som et centralt dialogværktøj for den fortsatte udvikling. Universitetet har således både bidraget med ideer, viden og ressourcer. Aalborg Cykelby sikrer med hjælp fra udviklingspuljen universitetet mulighed for at afprøve forsøgene 1:1.

Et par konkrete eksempler fra i år er forsøg med fodhvilere og cykling for rødt i T-kryds, der i begge tilfælde er udført i samarbejde med afgangsstuderende. Forsøget med fodhvilerne belyste de trafiksikkerhedsmæssige- og adfærdsmæssige effekter og ikke mindst cyklisternes holdning til det nye tiltag. Forsøg med kørsel for rødt i udvalgte T-kryds blev igangsat med henblik på at blive klogere på de trafiksikkerheds- og adfærdsmæssige konsekvenser – selvfølgelig med et håb om at gøre det lettere at udrulle andre steder. Tiltaget er billigt og enkelt, og sender et stærkt signal til trafikanterne om at cyklisterne er prioriteret.

Begge projekter er udført som en videobaseret før- og efterundersøgelse af konflikter mellem bløde trafikanter. Især undersøgelsen af T-kryds er interessant. Ganske få konfliktstudier har tidligere beskæftiget sig med konflikter alene mellem bløde trafikanter, og der er ikke udviklet metoder, der er målrettet denne problemstilling. I projektet blev der derfor afprøvet en alternativ metode til at udpege alvorlige konflikter.

Undersøgelsen omfatter 4 signalregulerede T-kryds i Aalborg, hvor cyklister i før-perioden har stoppligt ved ankomst for rødt lys og i efterperioden er undtaget signalgivningen ved fremkørsel i overliggerne. Der blev udpeget en række potentielt alvorlige konflikter, som er efterbehandlet ved et tidsbaseret mål for alvorlige konflikter med 227 timers videooptagelser, hvor der samlet er optalt 43.557 bløde trafikanter; et Delphi-studie, hvor 30 (!) nationale og internationale fagfolk har vurderet, hvor alvorlige konflikterne er.

Konklusionen er klar, der kan ikke påvises sikkerhedsmæssige problemstillinger mellem bløde trafikanter, når cyklister undtages signal i T-kryds. Der er således ikke registreret signifikant større risiko for konflikter efter, at cyklister er blevet undtaget signal, selvom antallet af rødkørsler er steget markant. I de fire T-kryds er der observeret en signifikant stigning i antallet af rødkørsler på 30 % i efterperioden, hvor konfliktrisikoen i modsætning hertil er faldet fra 3,2 til 1,9 (alvorlige konflikter pr. 100 samtidige ankomster).

Det er samtidig særligt interessant, at der er registreret en signifikant effekt på de ligeudkørende cyklisters hastighed, når disse undtages signal ved fremkørsel i overliggeren. Cyklisternes
gennemsnitshastighed i konfliktsituationer er således faldet fra 20,4 til 16,7 km/t i efterperioden. Samtidig begår cyklisterne færre vigepligtsovertrædelser. Det tyder således på, at cyklisterne er mere opmærksomme og i højere grad tilpasser deres kørsel til de krydsende trafikanter.

Hvad angår forsøget med fodhvilerne konkluderede de to afgangsstuderende, at cyklistgelænderet har betydning for placeringen af den første cyklist, idet flere cyklister placerer sig bag ved stopstregen og overholder vigepligten. Derudover fungerer det som et servicemæssigt tiltag, da næsten halvdelen af cyklisterne har anvendt cyklistgelænderet. Der er ingen statistisk signifikant forskel i andelen af rødkørsler, og dermed kan det ikke konkluderes, at cyklistgelænderet har indflydelse på rødkørsler. Modsat har cyklisterne generelt udtrykt stor tilfredshed med forsøget, som mange ser som en komfortforbedring med en stærk signalværdi.

De hidtidige erfaringer med samarbejder er særdeles gode, og i Aalborg Cykelby oplever vi stor interesse for at indgå samarbejder såvel internt som eksternt. Aalborg Cykelby forventer derfor at øge omfanget af samarbejder, ikke mindst med Aalborg Universitet. Både i forhold til fagområder som mobilitet, sundhed og byplan, men også i forhold til det kreative miljø på Arkitektur- og Design ser vi et stor potentiale for at udvikle utraditionelle og nye tiltag, der kan understøtte målene om at fremme cyklismen og understøtte ”The Liveable City”.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.