Aeldre cyklisters sikkerhed

Foto: Mikkel Hass

56

Ældre cyklisters sikkerhed i trafikken

UNDERSØGELSE Cyklistforbundet har indsamlet den tilgængelige viden om ældre cyklisters sikkerhed og præferencer i trafikken, men samtidig fundet, at viden på området er sparsom. Vi har gjort den viden vi har fundet tilgængelig i et notat, og beskriver den i en afkortet udgave her i artiklen.

Af Annette Meng, Cyklistforbundet
23. februar 2015

Ældre cyklister kommer mere alvorligt til skade i uheld

Ældre mennesker er generelt mere skrøbelige, og kommer derfor lettere alvorligt til skade, eller bliver dræbt, i forbindelse med et uheld, end yngre mennesker.  For eksempel, er ældre cyklister mere sårbare overfor bilers hastighed, når de bliver kørt ned. I en undersøgelse blev det vurderet, at de hovedskader som en ældre cyklist pådrager sig ved et sammenstød med en bil, der kører 40 km/t, svarer til de hovedskader, som en midaldrende cyklist pådrager sig ved et sammenstød med en bil, der kører 55 km/t.

Skrøbelighedsbias og overvurdering af ældres uheldsrisiko

Ældre cyklister er ofte overrepræsenterede i uheldsstatistikkerne. I den forbindelse er det dog vigtigt at være opmærksom på, at uheld med kun små skader ofte ikke bliver registrerede, da politiet ikke bliver involveret. Da ældre cyklisters uheld oftere end yngres uheld fører til alvorlig skade eller død, vil en større andel af ældres uheld blive registreret, og det vil i kraft af dette se ud som om, at de er implicerede i flere uheld end midaldrende cyklister. Dette kalder man skrøbelighedsbias. Derfor er det svært at beregne præcist hvor meget større, hvis overhovedet, risikoen er, for at ældre bliver impliceret i et uheld. Vi har ikke kunnet finde beregninger af størrelsen af dette skrøbelighedsbias for ældre cyklister, noget der ellers er blevet beregnet for ældre bilister.

Typer af uheld, hvori ældre cyklister er overrepræsenterede

Undersøgelser baseret på skadestuedata peger på eneuheld som de hyppigste, mens undersøgelser baseret på politirapporter (typisk for uheldsdata) peger på sammenstød med biler som de hyppigste. Årsagen til at politirapporterne viser flere sammenstød med biler end skadestuerapporterne er, at denne type uheld oftere rapporteres til politiet, blandt andet fordi der kan være et skyldsspørgsmål, der skal afklares i forbindelse med forsikring eller retssag.

Ud over eneuheld er det følgende typer af uheld som undersøgelserne peger på:
• Uheld hvor cyklisten ikke har overholdt sin vigepligt
• Venstresvingsuheld
• Uheld hvor cyklisten er blevet ramt af en bil bagfra

I notatet (se link nederst) er mulige årsager til, at ældre er impliceret i denne type uheld, beskrevet.

Brugen af el-cykler øger muligvis risikoen for uheld blandt ældre
Viden fra Holland peger i retning af, at brugen af el-cykler er forbundet med øget risiko for ældre cyklister. Der er blevet rapporteret flere fald i forbindelse med af og påstigning end med konventionelle cykler. Andre hollandske resultater peger i retning af, at kun ældre (75+) og ikke yngre har øget risiko på el-cykler. Endelig er 6 ud af de 7 cyklistuheld med el-cykler, der er beskrevet i en rapport fra Vejdirektoratet, med cyklister i alderen 81-88 år. Disse resultater antyder, at ældre har øget risiko, når de kører på el-cykler. Men igen er det vigtigt at tage højde for deres øgede skrøbelighed, og at et større antal ældre kører på el-cykler.
Der er flere mulige forklaringer på, hvorfor el-cyklen måske er forbundet med øget risiko for ældre cyklister. Pedal automatik, el-cyklens højere og anderledes vægtfordeling, samt el-cyklens højere hastighed kombineret med større kognitiv belastning er nogle af disse. De er beskrevet mere udførligt i notatet (se link nederst).

Ældre cyklisters tryghed i trafikken
Vi har fundet én dansk undersøgelse, der har undersøgt ældre cyklisters (70+) tryghed og præferencer i trafikken. Den er baseret på 350 cyklister bosiddende i Kalundborg eller Holbæk.

Skaber tryghed i trafikken for ældre cyklister
- Cykelsti
- God belysning
- Lysregulerede vejkryds
- Jævn belægning
- Lav trafikvolumen

Skaber utryghed i trafikken for ældre cyklister
- Ingen cykelsti
- Parkerede biler
- Mange biler på vejen
- Biler der kører med høj hastighed

Har du mere viden?
Vi er overraskede over hvor lidt viden, især fra Danmark, vi har kunnet finde. Vi undrer os over, om denne viden er indsamlet men blot ikke gjort offentlig tilgængelig, eller om der virkelig mangler så meget viden på området. Vi vil derfor opfordre alle, der sidder inde med viden om ældre cyklister, om at indsende artikler til Cykelviden.dk og derved dele denne viden.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.