142

Svendborg: Trafiksanering af havneområde øger cyklisters tryghed

BEST PRACTISE Et vellykket anlæg af cykelsti i eget tracé ved trafikfarligt havneområde har givet mere cykeltrafik og mindre biltrafik. Cyklisterne er blevet mere trygge.

Af Bente Hansen, Miljø og Teknik, Svendborg Kommune
21. maj 2013

Faldende cykeltrafik på havnevej

I 1998 blev den højklassede cykelrute Svendborg-Thurø indviet. Trafitec evaluerede Svendborg Sikker Cykelby i 2006. Evalueringen viste, at projektet blev en succes med markante forbedringer i cyklisters sikkerhed, tryghed og tilfredshed. 

Men på strækningen på Østre Havnevej, hvor der blev anlagt enkeltrettede cykelbaner, faldt cykeltrafikken med hele 70 %. Cyklisterne fravalgte Østre Havnevej til fordel for Østre Kajgade.

Et trafikfarlige havneområde

Østre Kajgade er havnefront i Svendborg Havn. Der bliver lastet og losset korn og lign. på skibe. Blandingen af havnetrafik og cykeltrafik er trafiksikkerhedsmæssigt uheldig. 

Ved at etablere en dobbeltrettet sti på Østre Havnevej bliver cykelvejen kortere. Og cyklisterne fra Thurøsiden skal ikke længere krydse Østre Havnevej for at fortsætte ad den enkeltrettede sti ind mod Svendborg.

Anlæg af cykelsti i eget tracé

Cykelstien er anlagt mellem havnearealet og vejarealet på Østre Havnevej. På den måde er der blevet en synlig afgrænsning af det offentlige vejareal og grænsen for havnens administrationsområde. 

Selve cykelstien fremstår som et hovedsageligt hævet ikkeoverkørbart areal afgrænset mod havneområdet af steler, gennemskåret af de eksisterende adgangsveje til havnen. 

Cykelbanen i nordsiden imellem rundkørslen og den eksisterende cykelsti, der sluttede ud for Østre Havnevej nr. 23 er blevet ombygget til cykelsti for at tilgodese de cyklister, som kommer fra Christiansminde-nord.

Hensyn til havnetrafikken

Det egentlige vejareal på Østre Havnevej er strammet op. Herved er der blevet et større område mellem D.L.G.´s bygninger og cykelstien. Dette areal er afgrænset til cykelstien med steler. 

Fremadrettet vil det kunne benyttes til opmarchområde for korntransporterne, så der undgås en uhensigtsmæssig ophobning af lastbiler på Østre Havnevejs vejareal. Specielt ved høsttid kan det til tider være ret så generende.

På nordsiden af Østre Havnevej bliver der mulighed for at etablere parkeringsareal til de lastbiler, der venter på at kunne hente/bringe deres last til havnen. 

Østre Havnevej ligger i bymæssig bebyggelse, hvor den generelle hastighedsbegrænsning på 50 km/t er gældende. På den østligste del af strækningen gælder en lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Denne er blevet opretholdt.

Borgerinddragelse

I forbindelse med projektet er der afholdt møder, hvor Miljø og Teknik, D.L.G. og Svendborg Havn har deltaget. D.G.L. havde som udgangspunkt en opfattelse af, at etablering af en cykelsti ikke var til gavn for D.L.G´s virksomhed som producent af foder og distribution af korn. 

Derudover fandt man en cykelsti farlig på grund af mange højresvingende lastbiler til virksomheden. Efter tilretning og gennemgang af projektet med virksomheden, var der ikke yderligere bemærkninger.

Øget cykling og fald i biltrafik

Der er gennemført trafiktællinger før og efter gennemførelsen af vejanlægget. Tællingerne er blevet gennemført på forskelligt tidspunkt af året. Førmålingerne er lavet i august 2011.

Eftermålingen er foretaget i juni 2012. Tællinger viser, at:

  • Der er sket et fald i biltrafikken på ca. 1.000 biler i døgnet.
  • Der er sket en stigning i antal af cyklister på ca. 25 %.

Trygge og tilfredse cyklister

Udover trafiktællingerne har der været lavet spørgeskemaundersøgelse før og efter gennemførelse af projektet. I førundersøgelsen var der kun 15 respondenter. I efterundersøgelsen var der 50 respondenter.

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at:

  • At antallet af cyklister som er meget eller noget trygge er steget fra 43 % til 88 %
  • At antallet af cyklister, som synes, at vejen er særdeles og meget god at cykle på er steget fra 29 % til 88 %.
  • At antallet af tilfredse cyklister er steget fra 36 % til 94 %.

Trafiksikkerheden forventes også at være blevet bedre, men det kan først eftervises efter en årrække. Uheld kan ikke evalueres før der er gået 3 år fra færdiggørelsen. Det er i efteråret 2015.

Projektet må således siges at have været meget vellykket. Der er skabt bedre fremkommelighed og meget større tryghed for cyklister på langs af Østre Havnevej.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.