Undersøgelsen viser blandt andet, at andres brug af mobiltelefon under kørslen kan vække vrede hos både bilister og cyklister. Foto: Mikkel Østergaard

0

Vejvrede blandt cyklister og bilister: Hvad er forskellen?

FORSKNING: Vi har udviklet et nyt instrument til at måle vejvrede blandt cyklister. En sammenligning af cyklister og bilister viser, at bilister udviser mere verbal aggression end cyklister. Derudover er køreglæde relateret til mere vejvrede, mens cykelglæde ikke er.

Af Mette Møller og Sonja Haustein - DTU Management Engineering
23. november 2017

Manglede viden om vejvrede blandt cyklister

Der er stor interesse for fænomenet vejvrede både i Danmark og internationalt. Hidtil har forskning om vejvrede dog primært fokuseret på bilister. Man ved derfor kun meget lidt om vejvrede blandt cyklister.

Bilistbaseret viden om vejvrede kan kun delvist overføres til cyklister. Det understøttes af en undersøgelse, der har vist, at trafikanter var mindre tilbøjelige til at udvise aggression som motorcyklist end som bilist. 

Forskellen blev forklaret med, at trafikanterne følte sig mere udsatte i trafikken på motorcykel end i bil, og derfor udviste mindre aggression over for andre trafikanter.

Disse mekanismer gør sig måske også gældende for cyklister, men i lyset af den veletablerede cykelkultur og veludviklede cykelinfrastruktur i Danmark er det også muligt, at cyklister ikke føler sig særligt udsatte eller sårbare, og derfor heller ikke holder sig tilbage med at udvise aggression i trafikken.

I lyset af ovenstående var formålet med vores undersøgelse, at sammenligne selvrapporteret vrede blandt cyklister og bilister. For at gør det, var det dog først nødvendig at udvikle et instrument til at måle vejvrede blandt cyklister.

Spørgeskemaundersøgelse om vejvrede

For at måle vejvrede og faktorer relateret til vejvrede udviklede vi et spørgeskema. Skemaet tog udgangspunkt i tidligere undersøgelser om vejvrede i Danmark (DST & DKR, 2005; DKR, 2009) og internationalt (Stephens & Sullman, 2014). To tusind personer mellem 18 og 75 år udfyldte et online spørgeskema. Halvdelen af deltagerne var mænd. Data blev indsamlet i september 2016 af EPINION på vegne af Rådet for Sikker Trafik.

Forskellige måder at reagere på, når man føler sig vred

Vi udviklede et instrument til at måle vejvrede hos cyklister baseret på et eksisterede og afprøvet instrument udviklet til bilister (DAX - Driving Anger Expression Scale, se Stephens & Sullman, 2014).

DAX består af fire underskalaer, som beskrives i tabel 1. Det nye instrument til at måle vejvrede som cyklist (CAX) består af samme underskalaer som DAX, bortset fra ”brugen af køretøj til at udvise vrede”.
En sammenligning af scoren på de forskellige underskalaer for bilister og cyklister viser, at bilister udviser mere verbal aggression end cyklister gør. Der er dog ingen relevant forskel for de øvrige underskaler.


Tabel 1 – Underskala af instrument til at måde udtryk af vejvrede 

Underskala                     

 Eksempel * 

Verbalt udtryk for vrede  

Jeg bander højlydt over den anden trafikant. (DAX / CAX) 
Fysisk udtryk for vrede 

Jeg stiger ud af bilen for at sætte den anden trafikant på plads. (DAX)
Jeg står af cyklen for at sætte den anden trafikant på plads. (CAX)

Brug af køretøj til at udtrykke vrede  Jeg kører meget tæt på den anden trafikant. (DAX)
Konstruktiv  Jeg siger til mig selv, at det ikke er ulejligheden værd at blive vred. (DAX / CAX) 

*Udsagn vurderes på et 5-trin skala fra ”meget uenig” til ”meget enig”.


Involvering i vejvrede inden for de seneste 12 måneder

En tredjedel af deltagerne (34%) havde oplevet mindst én af fem vejvrede situationer, der blev spurgt til, inden for de seneste 12 måneder som offer, og en fjerdedel (25%) som aktør.

Tabel 2 viser andelen af deltagerne, der havde været involveret i hver af de fem specifikke situationer. De fleste havde oplevet at blive råbt ad af en anden trafikant (22%) eller at få fingeren (21%), mens en procentdel er blevet slået af en medtrafikant. I de fleste tilfælde var både offer og aktør en bilist. Det at slå eller sparke til andre trafikanters køretøj, blev dog oftest udført af cyklister imod bilister.


Tabel 2 – Involvering i vejvrede 

Situation 

 

Procentdel af befolkning, der var involveret i vejvrede de seneste 12 måneder

Hyppigste kombination af trafikanter i situationen
(selv-modpart) 
Jeg er blevet råbt ad af en medtrafikant.   22 % bilist-bilist 
Jeg har fået ’fingeren’ af en medtrafikant.   21 % bilist-bilist 
Jeg er blevet truet af en medtrafikant.   7 % bilist-bilist 
Mit køretøj (fx bil, cykel, knallert osv.) er blevet slået på eller sparket til.   4 % bilist-cyklist 
Jeg er blevet slået af en medtrafikant.*   1 %
Jeg har selv råbt af en medtrafikant.   18 % bilist-bilist 
Jeg har selv givet ’fingeren’ til en medtrafikant.   13 % bilist-bilist 
Jeg har selv truet en medtrafikant.*   1 %
Jeg har selv slået på eller sparket til et køretøj (fx bil, cykel, knallert osv.).*   1 %
Jeg har selv slået en medtrafikant.*   0,5 %

*For få tilfælde til at kunne foretage en videre analyse.


Deltagerene blev desuden bedt om at beskrive den mest ubehagelige situation af vejvrede, de havde været i inden for de seneste 12 måneder. Beskrivelserne handlede for eksempel om situationer, hvor bilister eller fodgængere blev vrede på cyklister, som ikke benyttede cykelsti. Cyklister blev især vrede på bilister, som havde overset dem (især i høresving) eller kørte for tæt.

Konflikter mellem cyklister handlede ofte om forskellig hastighed og overhalingssituationer. Benyttelsen af mobiltelefon (både af bilister og cyklister) blev også ofte nævnt som årsager for konflikter mellem trafikanter.

Hvad hænger vejvrede sammen med?

Personer, som udviser vejvrede får flere bøder
Analysen viste, at bilister, der inden for de seneste 12 måneder havde fået en bøde for en overtrædelse af hastighedsgrænsen, havde en højere score for aggressivt udtryk for vrede som bilist. En tilsvarende sammenhæng blev fundet blandt cyklister.

Dog viste analysen, at cyklister, der havde fået en bøde inden for de seneste 12 måneder, havde en højere score for aggressivt udtryk for vrede, både som bilist og cyklist.

Unge og mænd udviser mere vejvrede
Analysen viste, at køn og alder var de eneste demografiske faktorer, som var signifikant relateret til aggressivt udtryk for vrede, både for bilister og cyklister. Således udviser mænd og yngre mere aggressiv adfærd i trafikken.

Stress og holdninger har en effekt på vejvrede
Analysen viste endvidere, at både for bilister og cyklister stiger aggressiviteten, jo oftere de pågældende transportmidler benyttes. Det samme gælder for mængden af stress, som trafikanterne oplever i forbindelse med benyttelse af de pågældende transportmidler. En positiv holdning til bilkørsel er desuden relateret til mere aggressiv adfærd som bilist, dvs. at bilentusiaster udviser mere aggressiv adfærd end personer, som er mindre begejstrede for at køre bil. Dette var dog ikke tilfældet for cyklister, idet cykelglæde ingen betydning havde for, hvor meget aggression man udviste som cyklist. 

Konklusion om forskelle og ligheder blandt cyklister og bilister

Faktorer som har betydning for vejvrede som cyklist og bilist
Undersøgelsen viste, at der både er ligheder og forskelle med hensyn til vejvrede blandt cyklister og bilister. For både bilister og cyklister har individuelle faktorer som alder og køn betydning for, hvor ofte de giver aggressivt udtryk for vrede i trafikken. Trafikanternes holdning til deres transportmiddel har ligeledes betydning for omfanget af vrede, men betydningen er lidt forskellig for bilister og cyklister.

Udtryk for vejvrede
En forskel mellem bilister og cyklister er, at bilister er mere tilbøjelige til at udvise deres vrede verbalt, måske pga. større anonymitet i bilen. Der var dog ingen signifikant forskel i fysisk udtryk for vejvrede. Det tyder på, at sårbarheden som blød trafikant ikke afholder cyklister i Danmark fra at udvise aggression, som undersøgelser i andre lande antyder. Det kan muligvis forklares med en anden mobilitetskultur, fx en højere status for cyklister og mere trængsel på cykelstien. Yderligere undersøgelser er dog nødvendige for at kunne afklare dette.

Brug for yderligere forskning
Undersøgelsen giver ikke tilstrækkelig mulighed for at forklare de ligheder og forskelle i aggressionsudtryk, som undersøgelsen identificerede. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at afdække dette. Endvidere er undersøgelser af, hvad der udløser de forskellige former for vredesudtryk og hvorfor, relevante.  


Referencer:

 

Vil du vide mere

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.