Foto: Mikkel Østergaard

34

Cykling på landet

Cyklistforbundet mener, at cyklen bør være et reelt alternativ til andre transportformer for både børn og voksne i hele Danmark. Dette kræver prioritering fra kommunerne samt en strategisk medfinansiering fra statens side.

Det skal være attraktivt at cykle på landet

Udviklingen i cykelandelen viser et skævt cykeldanmark, hvor cyklingen går frem i de store byer, mens den går tilbage eller i bedste fald stagnerer i de mindre byer.

På landet er cykelkulturen udfordret af lange distancer, begrænset cykelinfrastruktur som stier og belysning samt bilernes høje hastigheder på vejene. Det gør det utrygt og mindre attraktivt at vælge cyklen på landet. En stærk bilkultur på landet er også en trussel mod cyklismen. Cyklistforbundet mener, at cyklen bør være et reelt og attraktivt alternativ til andre transportformer for både børn og voksne i hele Danmark. Dette kræver prioritering fra kommunerne samt en strategisk medfinansiering fra statens side.

FAKTA

Stor forskel på land og by

I Storkøbenhavn, Aarhus og Odense har der i perioden fra år 2000-2013 været en entydig fremgang i andelen af borgere, der cykler. Men mens cykelandelen er steget med 15 pct. i de nævnte byer, er den faldet tilsvarende i de mindre danske byer.

Danskerne vil gerne cykle mere

En undersøgelse foretaget af COWI i 2014 viser, at 30 pct. af de adspurgte ville cykle mere, hvis betingelserne var i orden. Ligeledes viser undersøgelsen, at 38 pct. af alle bilister ønskede at cykle mere. Det samme gør sig gældende for hele 46 pct. af dem, der normalt bruger kollektiv trafik. Andelen af cykelture er højest i byerne, og erfaringerne viser, at det er lettest at motivere folk til at tage cyklen på arbejde, når de har kortere end 5 km. Men ifølge COWIs undersøgelse drømmer lidt mere end 1/3 af befolkningen om at cykle mere, uafhængigt af om de bor i København, i en mindre by i Jylland eller på landet.

Behov for at ændre holdninger og vaner

Bilejerskabet er typisk højt på landet, fordi afstandene er lange, og der i en husstand ofte bor to voksne, der pendler til arbejde. Flere biler i carporten smitter af på hele familiens liv, hvor bilen typisk bruges til alle ture – også på de meget korte strækninger. Kommunerne kan udover at skabe trygge og sikre rammer for hele familiens cykling gøre meget i forhold til at udfordre borgernes holdninger og vaner, således at cyklen kan blive det foretrukne transportmiddel på de kortere strækninger (fx under 3-6 kilometer).

Case: Middelfart kommune cykler

I Middelfart Kommune har man som forsøgsprojekt samlet indsatsen omkring en 45 km lang rundstrækning, der kan anvendes af flere typer af cyklister fx motionscyklister, cykelturister og hverdagspendlere. Her har man i dialog med brugerne lavet stiinspektion og trafiksikkerhedsinspektion og på den baggrund udviklet tiltag, der imødekommer de forskellige cyklisters brug af strækningen.

Case: Varde som årets cykelkommune 2014

Varde Kommune fik i år 2014 Cyklistforbundets pris "Årets Cykelkommune", bl.a. fordi kommunen gennem kampagner og investeringer har formået at fastholde en cykelandel på 18 % i en del af Danmark, hvor cykelkulturen generelt er udfordret.

GODE RÅD OG ANBEFALINGER 

 • Kommuner i yderområderne bør udforme en cykelpolitik og en cykelstrategi.
 • Incitamentet for at cykle på landet kan forbedres væsentligt ved at skabe et sammenhængende cykelstinet imellem mindre byer og/eller styrke infrastrukturen for cyklister mellem den enkelte bys centrale institutioner som skoler, biblioteker og arbejdspladser.
 • For at få mest muligt ud af indsatsen bør landkommuner, hvor det er muligt, samle indsatsen på udvalgte strækninger, der tilgodeser flere typer cyklister. Gerne i samspil med brugerne.
 • Kommunerne bør vælge hvilke veje, der er egnede til tung trafik – og hvilke, der er velegnede for bløde trafikanter og derfor bør have lavere hastighedsbegrænsninger.
 • Cyklister skal gøres opmærksomme på alternative ruter, der er mindre befærdede end hovedvejene.
 • 2–1 veje, hvor bilerne deles om midtersporet og låner siderabatten fra de bløde trafikanter ved overhaling, er et godt og prisbilligt alternativ til cykelstier på strækninger med gode oversigtsforhold. Løsningen gør det også muligt at sænke hastigheden til 40-50 km/t.
 • Kommunerne kan med hastighedssænkning for biler i bestemte zoner og omklassificering af mindre biveje til cykelveje, hvor biler er gæster, gøre det mere attraktivt at vælge cyklen.
 • Nedlagte arbejdsveje langs banestrækninger kan omlægges til cykelstier.
 • Kommunerne kan stille el-cykler til rådighed for at øge incitamentet for at cykle på de længere distancer.
 • Samarbejd gerne med den kollektive trafik om at skabe muligheder for at medtage cykler i busser og tog, da strækningerne er lange på landet.
 • Store arbejdspladser kan aktivt påvirke medarbejdernes transportvaner med mobilitetsplaner og cykelfremmende aktiviteter.