Aalborg Kommunes Mobilitetsplan

Illustration fra Aalborg Kommunes Mobilitetsplan

715

Mobilitetsplanlægning og cykelfremme i Aalborg Kommune

CYKELKONFERENCE 2014 Aalborg Kommunes første mobilitetsstrategi gør op med den løftede pegefinger for i stedet at sætte fokus på at gøre det lettere at træffe et SMART transportvalg.

Af Brian Høj, Aalborg Kommune

Målet er det samme - tænkningen ny

Stigende urbanisering stiller store krav til mobiliteten i de danske byer. Sammen med befolkningsvækst følger trafikvækst, der risikerer at give trængsels- og miljøproblemer i de fleste større byer i de kommende år. Hvis vi ikke tænker os om kan det betyde, at byerne bliver mindre attraktive for borgere og erhverv, ligesom der opstår negative miljøeffekter mv. Vi er simpelthen nødt til at nytænke mobiliteten for sikre attraktive byer!

Gennem de seneste år er Aalborg i stort omfang transformeret fra industriby til kultur- og vidensby. En ny mobilitetsstrategi skal vise vejen mod en udvikling af Aalborg Kommune, hvor mobilitet ses i et nyt og bredere perspektiv. Mobiliteten skal sammentænkes med byudvikling!

Mobilitetsstrategien flytter fokus fra den enkelte transportform til det enkelte menneske, som træffer forskellige transportvalg. Vi er mobilister, som vælger transportmiddel afhængig af tid og sted. Kommunens opgave er klar: Indsatser skal gøre det attraktivt og enkelt at træffe et fornuftigt (SMART) transportmiddelvalg i den enkelte situation.

Et koncentreret vækstbånd fra lufthavnen i vest og universitetet og havnen i øst er drivkraften i Aalborgs udvikling. Mobilitet er rygraden i denne vækstakse, hvor Aalborg satser målrettet på en letbane som et bærende element.

SMART mobilitet

Fremtidens mobilitetsløsninger skal bygge på Sociale, Miljøvenlige, Attraktive, Rentable og Tilgængelig hensyn: SMART. Ved at gøre det lettere for den enkelte at træffe et SMART valg er målet, at en større andel af trafikken skal foregå med bæredygtige transportmidler som gang, cykel, bus eller tog (disse transportformer udgør i dag ca. 30 % af turene). Men mulighederne vil ikke være det samme overalt.

Øget brug af bæredygtige transportformer afhænger af tid og sted

Mobilitetsstrategien har generelt fokus på at øge brugen af bæredygtige transportformer ved at styrke muligheder og kvalitet. Aalborg er en stor kommune og mobilitetsstrategien introducerer samtidig en opdeling af mobilitetstilbud efter geografier: Aalborg, Vækstbyerne, øvrige byer og det åbne land samt Norddanmark.

Den geografiske opdeling udtrykker en differentiering mellem forskellige mobilitetstilbud alt efter, hvor man som borger – eller virksomhed – bosætter sig i Aalborg Kommune. Det giver samtidig indsigt i, hvad kommunen vil arbejde for af mobilitetstilbud.

Strategien skelner imellem, hvad man kan forvente indenfor (indadtil) en given geografi og hvad man kan forvente uden for egen geografi og dermed kobling til andre geografier (udadtil). I Aalborg skal letbanen fx sammen med cykle, være det bærende element i Aalborg, mens bil uden for storbyen fortsat vil være det væsentligste transportmiddel mange andre steder.

Værktøjskassen

Det er en stor mundfuld at ændre på folks transportadfærd. For at skabe en god og bæredygtig mobilitet arbejdes der således på flere fronter, og der gøres brug af flere værktøjer og virkemidler:

 • Adfærd (holdningsbearbejdning, rejseplaner, hastighedsgrænser mv.)
 • Teknologi (højhastighedsinternetforbindelser, ITS, elektromobilitet mv.)
 • Fysik (infrastruktur, trafikrum, byfortætning, samkørselspladser mv.).

Alle tre har stor betydning for vores fremtidige mobilitetsbillede, hvor adfærd og vanens magt er et af de områder, Aalborg Kommune vil arbejde mere målrettet med. Det være sig i forhold til transportvalg, men i lige så høj grad i forhold til trafiksikkerhed.

Mobilitetsstrategien, der er indarbejdet i Aalborg Kommunes nye hovedstruktur – Fysisk Vision 2025 – udgør et godt udgangspunkt for at skabe rammerne for den attraktive by og kommune.

Ny cykelhandlingsplan udmønter nogle af tankerne

Bedre forhold for cyklister er central for mobilitetsstrategien. Vi skal være bedre til at tænke på tværs og til at samtænke mobilitet med byudvikling. Første skridt er taget med vedtagelsen af en samlet cykelhandlingsplan for Aalborg Kommune. De fysiske indsatser er de kendte; men herudover er i der Aalborg særlig fokus på:

 • Øget helhedsorientering 
 • Brug af hele paletten af mobilitetsværktøjer 
 • Sammentænk mobilitet og byudvikling 
 • Brugerfokus- og involvering

I Aalborg halter lysten til at cykle lidt efter byer som Aarhus, Odense og København, men det er politikerne indstillet på at ændre! Med afsæt i et overordnet, klassificeret og sammenhængende cykelrutenet er der udpeget 5 indsatsområder

 • Pendlere
 • Multimodalitet (rejsekæde)
 • Børn på cykel
 • Trafiksikkerhed
 • Fritid

Bag planen står et nyt, tværfagligt cykelsekretariat, hvis fornemste opgave også fremadrettet bliver at fremme, koordinere og udvikle cykelindsatsen i Aalborg Kommune. Fokus er rettet mod at styrke helhedstænkningen og øge kommunikationen og dialogen med cyklisterne. Etablering af et Advisory Board, der skal bistå med råd og vejledning er ét af flere konkrete initiativer.

Mobilitet under mere lige vilkår

Cyklen giver svar på mange af byens problemer; trængsel, forurening, sundhed, og kan samtidig være med til at skabe byliv og sammenhængskraft i byen. Politisk er der ingen intentioner om at glemme at bilen, som er uundværlig for rigtig mange mennesker – ikke mindst i det store opland.

Men i Aalborg sigter mobilitetsstrategien entydigt mod at understøtte et mere bæredygtigt mobilitetsvalg – til gavn for den enkelt og til gavn for byen. Det betyder bl.a. at vilkårerne for cyklister fortsat skal afbalanceres med bilisternes fremkommelighed.

Med Mobilitetsstrategi 2013-2025 er Aalborg Kommune klar til at tage udfordringen op omkring valg af transportmiddel. Det bliver ingen let opgave. Det er et tankskib, der skal vendes for at komme på rette kurs, og netop derfor er det vigtigt, at der sættes ind på mange fronter.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.