138

Cykelpuljen – effekter af projekter og hvad har vi lært?

CYKELKONFERENCEN 2013 Cykelpuljen giver kommuner og organisationer landet over mulighed for at søge tilskud til cykelfremmende projekter. Ansøgningsrunden for 2013 er netop afsluttet og denne præsentation giver et overblik over proces og resultater hidtil.

Af Charlotte Vithen og Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet

Cykelpuljen
I januar 2009 besluttede en bred forligskreds, at det skulle være muligt for kommuner og organisationer landet over at søge tilskud til cykelprojekter via ”Pulje til mere cykeltrafik” på ca. 1 mia. kr. i perioden 2009-2014. Formålet med cykelpuljen er at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv, udbredt og sikker transportform til både pendling og fritid.

Det er således en bred vifte af cykelrelaterede projekter, der kan opnå tilskud fra puljen, og de indkomne ansøgninger er blevet inddelt i kategorierne: Cykelbyer, cykelpendling, cykling til skole og fritid, rekreativ cykling og cykelturisme, udviklings- og demonstrationsprojekter, kampagner og cykelturisme på småøer. Der er i perioden 2009-2012 bevilget 480 mio. kr. til 221 tilskudsprojekter landet over.

Kriterier og udvælgelsesproces
Den 11. april i år modtog Vejdirektoratet 168 ansøgninger, hvoraf 38 bortfalder fordi disse projekter har opnået tilskud gennem ’Superstipuljen’ (se nedenfor). Den ansøgte budgetsum er, hvis der ses bort fra bortfaldne projekter, på ca. 900 mio. kr. og den ansøgte tilskudssum tilsvarende på ca. 400 mio. kr. Cykelpuljen 2013 har ca. 160 mio. kr. til rådighed til tilskudsprojekter og cykelprojekter på statsvejnettet. 70 % af disse gives til tilskudsprojekter.

Det betyder at der ca. er 112 mio. kr. til tilskudsprojekter, og derfor at ca. en fjerdedel af alle ansøgte projekter kan opnå tilskud. Projekterne bliver valgt ud i forhold til kriterier som transportmiddelvalg og adfærdsregulering, sammenhæng i transportnettet og fremkommelighed, tryghed og sikkerhed, innovation og relevans samt formidling og borgerinddragelse alt afhængigt af kategori.

Hvert projekt vurderes til en projektkarakter mellem 0 og 4 i forhold til hvert kriterium – og i forhold til projektets omkostning, der naturligvis har indflydelse på hvorvidt et projekt opnår tilskud. 

Hvordan øger man så chancerne for at ens projekt opnår tilskud? Det er naturligvis essentielt, at projektet er et godt projekt, ment på den måde, at projektet har en mærkbar cykelfremmende effekt.

Det er derudover essentielt at kommunikere dette ud i en kort, velformuleret og præcis ansøgning. Jo tydeligere og konkret projektet er beskrevet, jo nemmere er det at vurdere, hvorvidt projektet har den ønskede effekt.

Erfaringer hidtil De erfaringer vi har fået af puljen er at mange projekter ikke ellers ville være gennemført og at man har kunnet gennemføre mere omfattende, innovative og sammenhængende projekter end ellers. Udover synlige effekter af projekter skaber puljen også mange sidegevinster som oprettelse af netværk, styrket samarbejde på tværs og nye ideer. Vi har også lært at kommunikation er essentiel.

Supercykelstipuljen I 2012 blev der afsat 189 mio. kr. til etablering af supercykelstier i de større byer efter ’Aftale om bedre og billigere kollektiv trafik af 12. juni 2012’. Supercykelstipuljens overordnede formål er at få så mange pendlere som muligt til at vælge cyklen frem for bilen. Der er modtaget 49 ansøgninger (14 projekter) med budget på 528 mio. kr. og tilskudssum 264 mio. kr.

Evaluering Et særdeles vigtigt element i cykelpuljen er evaluering af alle projekter, der opnår tilskud, da videndeling netop er et af formålene med puljen. Alle projekter der får tilskud fra cykelpuljen skal udarbejde en evalueringsplan og gennemføre en evaluering af deres projekter. På baggrund af de modtagne evalueringer udarbejdes en samlet evalueringsrapport i efteråret 2013.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.