117

Opgradering af cykelsti til supercykelsti

CYKELKONFERENCEN 2013 Hvor skal der sættes ind og hvad koster det?

Af Brian Henriksen, Grontmij A/S

Et konkret eksempel fra Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune valgte i efteråret 2012 at få jævnhedsmålt 2 cykelstistrækninger på Kongevejen før og efter at der blev udlagt nyt slidlag på stierne. I den efterfølgende figur kan det ses hvor der konkret blev udført jævnhedsmåling på Kongevejen.

Figur 1 - BPI jævnhedsmåling på dele af cykelstien ved Kongevejen i Rudersdal Kommune

Formålet med målingerne var, at få lavet BPI målinger af det der på et senere tidspunkt skulle være en del af cykelsuperstien til Hillerød. Med udgangspunkt i de opnåede BPI Jævnhedserfaringer fra hhv. Albertslundruten og Farumruten, ville kommunen lave en kort analyse af hvad der skulle til for at opgradere cykelstien, for at den senere vil kunne karakteriseres som en cykelsupersti.

Det var også et formål for Rudersdal Kommune, at få konkrete tal for forbedringen af kørselskomforten på cykelstierne gennem belægningsarbejdet. Der eksisterer i dag ingen krav i vejreglerne hvad angår jævnheden af cykelstien, efter at der er udlagt et nyt slidlag på stien. Kommunen ønskede at få sat tal på hvilken jævnhedsmæssig kvalitet de fik leveret af asfaltentreprenøren.

Dette indlæg kommer primært til at omhandle arbejdet med at opgradere cykelstien til en cykelsupersti.

I den efterfølgende figur ses billeder fra dele af cykelstien, før og efter at der var udlagt nyt slidlag. Øverst i figuren ses en graf der viser de målte BPI værdier fra de 2 forskellige scenarier, og det er tydeligt at der sker et markant fald i BPI værdierne, når der udlægges det nye slidlag. Des lavere BPI værdi des jævnere cykelsti.

Det er ikke på hele strækningen at der udlægges nyt slidlag. Ved samtlige skæringer med tilstødende veje, sker der ingen udskiftning af asfaltslidlaget. Som konsekvens af dette, bør der ikke være nogen forskel i BPI værdierne ved disse overkørsler, hvilket også kan ses i figuren.  Imellem station 1.390 og 1.415 er graferne tilnærmelsesvist sammenfaldende. 

Figur 2 - Før og eftermåling af BPI værdien på tilnærmelsesvist samme sted.

At de ikke er fuldstændigt sammenfaldende skyldes det faktum, at jævnheden som oftest ikke er målt i nøjagtigt de samme spor. Der er 2 lasere monteret på målekøretøjet, og laserstrålerne dækker maksimalt en flade på 10mm i bredden.

Der blev i forbindelse med projektet registreret 10 delstrækninger hvor cykelstien blev krydset af skærende veje, og disse kan ses i figur 3. 

Figur 3 - Arealer hvor veje krydser cykelstien

Der blev for hver af de 10 delstrækninger beregnet en specifik BPI værdi for sektionen, og denne værdi skulle sammenholdes med det generelle jævnhedskrav til en cykelsupersti. For de eksisterende cykelsuperstier, Albertslundruten og Farumruten, er en BPI værdi på 15 mm/m brugt som vejledende maksimale ujævnhed.

Samtlige resultater mht. areal, beregnede BPI værdier m.m. er vist i Tabel 1.

Ud af de 10 strækninger ligger 6 af strækningerne klart over grænseværdien, og en enkelt strækning ligger særdeles tæt på tærskelværdien (BPI = 14.8 for ”Rudemarken”), se Tabel 1.

Ved at udlægge et nyt slidlag på de 7 del strækninger, vil man kunne løfte kvaliteten af cykelstien således at kravene til jævnheden er overholdt. Prisen for disse ekstraarbejder (114.760 kr.) er beregnet i Tabel 1, og svarer til en forøgelse af asfaltbudgettet med ca. 13%.

Tabel 1- oversigt

I den efterfølgende Tabel 2 er den samlede udgift til asfaltarbejdet anført, herunder den totalt istandsatte længde af cykelstien.

Tabel 2 - Resultater

Såfremt man blindt havde valgt at asfaltere samtlige af de 10 strækninger, ville dette betyde en merudgift på yderligere 110.400 kr. Ved at have gennemført BPI målingen, har kommunen nu sparet denne udgift.

Hvad angår de målte BPI værdier, før og efter asfalteringen, så kan disse ses i Tabel 3. Jævnheden af en nyudlagt asfalt, skal helst ligge på mellem 4 og 5 mm/m. Da målingen blev foretaget i efteråret 2012, var der mange blade på stierne, og dette afstedkommer den forholdsvist høje BPI værdi på de 7.54.

Tabel 3 – BPI værdier før og efter udlæg af nyt slidlag.

Dét kan du gøre

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.