Svendborgs Cykeløer

CYKELKONFERENCEN 2013 Svendborg Kommune har af to omgange modtaget støtte fra den særlige Øcykelpulje til gennemførelse af et cykelfremme-projekt på Skarø og Drejø. Formålet er at bidrage til øernes udvikling ved at tiltrække beboere og arbejdspladser.

Af Klaus Johannessen

Øboere er ildsjæle

Baggrunden for projektet er den særlige udfordring småøerne står overfor mht affolkning, tilbagegang i arbejdspladser og service i det hele taget. Samtidig står øerne imidlertid også med nogle helt unikke muligheder bl.a. i kraft af en enestående natur og virkelig mange menneskelige ressourcer – kort sagt: stort set alle øboere er i en eller anden forstand ildsjæle!

Et væsenligt formål for projektet har derfor været at yde et bidrag til at understøtte en udvikling på øerne i bred forstand med mulighed for flere arbejdspladser og øget bosætning.

Perler i Det Sydfynske Øhav

Skarø og Drejø ligger centralt i Det Sydfynske Øhav og betjenes med færge fra Svendborg med en sejltid på tre til fem kvarter. Indbyggertallet på de to øer har de seneste 10 ligget nogenlunde stabilt på henholdsvis ca. 35 og ca. 65 indbyggere.


Afstand er en barriere for pendling
Kreativiteten blandt øboerne er stor og der er således udviklet en række nye erhvervsaktiviteter indenfor de senere år. Afstanden til fastlandet betyder dog at pendling til arbejde og skole kan være en barriere for bosætning især for børnefamilier.

Attraktive stier på tangdiger
Skarøs udstrækning er ikke meget mere end 1,5 km på hver led, hvor Drejøs langstrakte form giver en afstand fra øst til vest på omkring 4 km. På begge øer er der et udviklet net af mindre veje og stier, hvoraf især kystnære stier ind imellem på gamle tangdiger er attraktive. Problemet er imidlertid stiernes tilstand, som gør cykling vanskelig og sine steder næsten umulig.

Cykeløer til turisme og børnecykling

Potentialet for at udvikle cykelmulighederne på øerne ligger primært i at gøre dem endnu mere attraktive for en- og flerdagesturister – og måske som det sted, hvor familien tager hen for på fredelige veje og stier at lære de yngste at cykle.

Cykelturisme styrker øudvikling

En forstærket cykelturisme kan benyttes som redskab til øudvikling – ift at udvikle turismen, øge sengekapaciteten, styrke dagligvareforsyningen og understøtte færgetrafikken.

I alt er projektet blevet tildelt 1,9 mio kr. De konkrete midler projektet tager i anvendelse er bl.a.

  • Infrastrukturforbedringer i form af renoveringer af stier
  • Beplantninger langs stier og veje
  • Øcykler til turisterne, specialcykler til eksempelvis ældre og gangbesværede samt transportcykler til sejlerturisterne til understøttelse af øernes købmænd
  • Forbedret cykelparkering ved færger
  • Etablering af rastepladser
  • Skiltning og information
  • Markedsføring af øcykelturisme
  • Undersøge muligheden for at etablere øhop (færgesejlads på tværs af øhavet)

Projektets anlægselementer forventes gennemført i løbet af 2013. Projektet har været forsinket pga uforudsete vanskeligheder med at opnå godkendelse ift bl.a. Naturbeskyttelsesloven til renovering af kyststierne.  

Organisering

Indledningsvis har der været afholdt velbesøgte beboermøder på de to øer. Efterfølgende er der blevet nedsat en referencegruppe med deltagelse af ørepræsentanterne og medlemmer fra beboerforeningerne. Projektet gennemføres med rådgivning fra arkitekt Philip Rasmussen

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.