Refusion og aflønning

Her kan du læse om mulighederne for refusion og aflønning til medlemmer i Cyklistforbundet, der udfører frivilligt arbejde i form af fx opgaver/rejser for forbundet. For alle refusioner gælder, at det skal ske senest 14 dage efter afholdelse af udgiften.

Hent refusionsbilag i forbindelse med rejser og udlæg

Aflønning

 1. Frivilligt arbejde udført af medlemmer i Forbundet er som hovedregel ulønnet.

 2. Som frivilligt arbejde regnes arbejde, der udføres i Forbundets bestyrelser, udvalg, lokalafdelinger eller lignende.

 3. Medlemmer modtager normalt ikke honorar for artikler m.v. til brug i Forbundets regi. Som hovedregel har Forbundet alle rettigheder til et sådant materiale. Der kan dog træffes aftale om rettigheder ved større udgivelser.

 4. Hovedbestyrelsen kan undtagelsesvis efter ansøgning herom bevilge medlemmer godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ved f.eks. nødvendig mødevirksomhed for Forbundet, som finder sted i medlemmets arbejdstid.

 5. e) Landsformanden kan i nødvendigt omfang få udbetalt godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møder i Forbunds-sammenhæng.

Refusioner med karakter af udlæg

 1. I forbindelse med opgaver for Forbundet, der falder uden for afdelingsregi, kan medlemmer få refunderet udgifter til materialer, forsendelse, telefonsamtaler og lignende.

 2. Ved refusion skal dokumentation i form af originale bilag vedlægges. Ved refusion af telefonudgifter skal der foreligge et udskrift af telefonsamtaler (kopi) med afmærkning af de samtaler, der ønskes refusion for. Til bilagene skal være vedlagt oplysninger om formål/opgave, tidspunkt, i hvilket regi udgiften er afholdt (udvalgets navn, HB o.l.). Endvidere skal oplyses navn og adresse, bankoplysninger bestående af registreringnummer (4 cifre) og kontonummer (10 cifre).

Rejse og mødeaktiviteter

 1. I forbindelse med rejser for Forbundet, der falder uden for afdelingsregi, kan medlemmer få refunderet udgifter til persontransport/rejser. Transport foretages på den for Forbundet billigste måde. Såfremt eget transportmiddel anvendes følges staten regler og laveste satser for KM-penge (2021-satser er 1,90 kr i bil og på cykel). Såfremt cykelmedtagning i offentligt transportmiddel er hensigtsmæssigt, refunderes også udgiften hertil.

 2. Ved betalt overnatning anvendes fortrinsvis vandrehjem eller anden overnatning på et prismæssigt tilsvarende niveau.

 3. Ved rejser i udlandet, som er godkendt af hovedbestyrelsen, ydes diæter i henhold til statens regler.

 4. Ved vedtægtsbestemte møder i Forbundets regi samt heldagsmøder dækkes udgifter til beskedent traktement/bespisning.

 5. Ved refusion skal dokumentation i form af originale bilag vedlægges. Dette gælder også for billetter udstedt af Forbundet. Til bilagene skal være vedlagt oplysninger om formål/opgave, tidspunkt, i hvilket regi udgiften er afholdt (udvalgsnavn, HB o.l.). Endvidere skal oplyses navn og adresse, Registreringnummer (4 cifre) og kontonummer (7-10 cifre).