Arbejdsprogram 2021

Cyklistforbundet vedtog oktober 2020 et arbejdsprogram for det kommende år. Vi vil med tre særlige indsatser fortsætte arbejdet for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen og for at skabe en sundere og mere bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Vi vil med udgangspunkt i vores grundfortælling særligt arbejde med nedenstående indsatsområder i 2021. Indsatsområderne er ligeværdige og suppleres af andre, løbende indsatser i årets løb:

Øget fokus på unges cykelvaner

Billigere mikrobiler, nedsat aldersgrænse for kørekort og lange afstande til uddannelse får alt for mange unge til at vælge cyklen fra. Cyklistforbundet vil i 2021 sætte særlig fokus på at få flere unge til at få øjne op for cyklens mange fordele.

Dette indsatsområde kan eksempelvis løftes i form af:

  • Afdelinger: Lave eller deltage i arrangementer på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser (studiestartsmesser mv.), tænke i arrangementer og kommunikationsformer der appellerer til unge mv.

  • Hovedbestyrelsen: Arbejde på at fastholde/rekruttere unge hovedbestyrelsesmedlemmer og lade dem optræde som Cyklistforbundets repræsentanter i relevante sammenhænge for at tale i øjenhøjde med unge.

  • Sekretariat: Styrke den faktuelle viden om unges cykelvaner, kommunikere målrettet til unge/studerende, undersøge muligheder for finansiering af landsdækkende ungekampagne mv.

Øget fremkommelighed

Det skal være nemmere at vælge cyklen som det oplagte transportmiddel i hverdagen. Et vigtigt skridt på vejen er god fremkommelighed og sikre at cyklister har mulighed for at holde deres flow.

Noget af det, der sikrer fremkommeligheden, er grøn bølge, vigepligt for biler frem for cykler, velholdt og sammenhængende cykelinfrastruktur - også på større broer og i forbindelse med byudvikling og nye boligområder.

Ligeledes vil fremkommeligheden øges, hvis det gøres lettere og billigere eller endda gratis at medtage cykler i offentlig transport og på færger, som det med succes blev afprøvet som led i hjælpepakkerne under COVID-19.

Dette indsatsområde kan eksempelvis løftes i form af:

  • Afdelinger: Pege på forbedringsmuligheder i områdets infrastruktur eller muligheder for kombinationstransport, samle lokal opbakning til forandring eksempelvis via sociale medier, events eller happenings der sætter fokus på konkrete problemer. Bakke op hvis lokale uden for medlemskredsen italesætter problemer med bestemte strækninger. Afgive høringssvar ifm. kommunale infrastruktur/mobilitetsplaner mv.

  • Hovedbestyrelsen: Arbejde for udarbejdelsen af en række forslag til cykelvenlig revision af Færdselsloven, sikre videndeling på tværs af organisationen om ideer til events, høringssvar mv. Tage initiativ til samarbejde på tværs af lokalafdelinger ifm. cykelmedtagning i regionale/tværkommunale transportselskaber. Bidrage til at cykelinfrastruktur og cykelmedtagning tænkes med i debatten om større anlægsarbejder, letbaner mv.

  • Sekretariat: Fortsætte arbejdet for oprettelsen af ny og stor statslig cykel-pulje til medfinansiering af kommunal cykelinfrastruktur, fremhæve effekten af gratis færger til cyklister, gå i dialog med relevante parter forud for større anlægsarbejder, opretholde løbende dialog med Vejdirektoratet, DSB og andre relevante myndigheder om generelle problematikker.

Cykling som bidrag til den grønne omstilling

Cyklen er en vigtig del af løsningen, hvis Danmark skal nå sit klimamål om at reducere CO2 udledningen med 70% i 2030. Det gælder både i forhold til reduktion af udledningen fra persontransport, hvor mange af de daglige bilture kan erstattes af cyklen, og i forhold til udledning fra varetransport, hvor EU-finansierede studier viser, at en stor del af varelogistikken med fordel kan flyttes fra varebiler til elladcykler.

Alligevel fokuseres der ofte alt for ensidigt på, at løsningen transportsektorens udledning er, at elbiler skal erstatte benzin- og dieselbiler. Vi er nødt til at udfordre bilens magt, flytte bilister over på (el)cyklen og give danskerne en genvej til fremtidens klimavenlige og bæredygtige samfund.

Udfasning af fortidens fossilbiler skal kombineres med andre tiltag, der kan iværksættes og implementeres hurtigt. Cyklistforbundet vil derfor lægge endnu mere pres på myndigheder, politikere og meningsdannere for at sikre, at cyklings potentiale i den grønne omstilling ses og udnyttes.

Dette indsatsområde kan eksempelvis løftes i form af:

  • Afdelinger: Indgå i samarbejde med andre lokale aktører om tiltag og aktiviteter, der sætter fokus på klima og bæredygtig transport, eksempelvis klimaarrangementer, cykelparader mv., pege på muligheder i kommunen, hvor varetransport oplagt kan foregå på cykel

  • Hovedbestyrelsen: Sikre videndeling på tværs af organisationen om klimarettede tiltag og klimaarrangementer, bidrage til at budskabet om cyklen som middel til klimaforbedringer kommer bredt ud også uden for de gængse cykelkredse.

  • Sekretariat: Aktivt deltage i og opsøge muligheder for at fremhæve cykling som en del af løsningen på klimaudfordringerne, være proaktive i forhold til at sætte cyklen på dagsordenen i medierne og i politiske sammenhænge, hvor klimaet er omdrejningspunktet og cyklen en del af løsningen.
Indsatsområderne er valgt på Cyklistforbundets landsmøde d. 31. oktober 2020.

Læs også

Det arbejder vi for

Vi arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen og for at skabe en sund og bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Læs Cyklistforbundets manifest

Høringsvar

Vi bliver hørt: Cyklistforbundet kommenterer lovforslag, udkast til bekendtgørelser, kommunale planer etc.

Se vores høringssvar

Om Cyklistforbundet

Hvad arbejder vi for? Hvad laver vi? Hvor kommer vores penge fra? Hvordan er vi organiseret? Bliv klogere på Cyklistforbundet.

Læs mere om os