Arbejdsprogram for 2023

Cyklistforbundets landsmøde har vedtaget arbejdsprogram for 2023. Fire indsatsområder får særlig opmærksomhed i arbejdet for at gøre cyklen til det oplagte valg i hverdagen for at skabe et grønnere, sundere og sjovere Danmark:

 1. Børn og unges mobilitet

 2. Fremkommelighed

 3. Sikkerhed og tryghed

 4. Cykling og den grønne omstilling


1. Børn og unges mobilitet

En række aktuelle undersøgelser peger på, at danske unge cykler stadig mindre:

 • Tal fra DTU viser, at cykling hos de 10-17-årige er faldet med 24,5% over en tiårig periode (2009-2019).

 • De 16-24-åriges brug af bil på tre år er steget med 14,7 % (Danske Regioner / DTU’s transportvaneundersøgelse, 2019)

 • De 15-25-årige i Region Hovedstaden cykler ifølge Danske Regioners undersøgelse fra juni 41 % mindre end for tre år siden. Endnu værre ser det ud i resten af landet, hvor over halvdelen af de unge siger, at de cykler mindre. Tendensen fortsætter på ungdomsuddannelser, hvor nedsat aldersgrænse for kørekort, billigere mikrobiler og stigende antal biler pr. husstand får alt for mange unge til at vælge cyklen fra - også når afstanden kan klares på cykel eller elcykel. Der er brug for en øget indsats og øget bevidstgørelse af cyklens fordele og muligheder blandt børn og unge

Dette indsatsområde kan eksempelvis løftes i form af:

 • Afdelinger: Udforme eller deltage i arrangementer på skoler eller med elever og studerende, tænke i aktiviteter og kommunikationsformer, der appellerer til unge, opsøge samarbejde med ungdomsfællesskaber på cykelområdet mv.

 • Hovedbestyrelsen: Arbejde på at fastholde/rekruttere unge hovedbestyrelsesmedlemmer og lade dem optræde som Cyklistforbundets repræsentanter i relevante sammenhænge for at tale i øjenhøjde med børn og unge.

 • Sekretariat: Styrke den faktuelle viden om børn og unges cykelvaner, kommunikere målrettet til børn og unge, undersøge muligheder for finansiering af projekter og aktiviteter målrettet børn og unge mv.


  Det bør her noteres, at sekretariatet i 2022 har henholdsvis gennemført og igangsat to
  nye projekter med unge som målgruppe. Det drejer sig om pilotkampagne Vi Cykler Til Uddannelse i samarbejde med Region Syddanmark og cykelpuljeprojektet ’Gode cykelvaner i
  ungdomsårene’

2. Øget fremkommelighed

Fremkommelighed er væsentligt for, at flere vælger cyklen i hverdagen, eksempelvis i form af grøn bølge, vigepligt for biler frem for cykler, velholdt og sammenhængende cykelinfrastruktur også på større broer og i forbindelse med byudvikling. Grundlaget for flere af de oplagte tiltag er bundet i Færdselsloven, som kalder på en cykelvenlig revision, som
Cyklistforbundet vil arbejde for. Cyklistforbundet vil yderligere fokusere på fordelingen af den procentdel af rejsende, der vælger cyklen som transportmiddel og arbejde for nationale målsætninger for en øget cykling-andel og dermed øge fokus på bedre fremkommelighed som værktøj for mere cykling.

Dette indsatsområde kan eksempelvis løftes i form af:

 • Afdelinger: Pege på forbedringsmuligheder i områdets infrastruktur eller muligheder for kombinationstransport, samle lokal opbakning til forandring eksempelvis via sociale medier eller events. Bakke op hvis lokale uden for medlemskredsen italesætter problemer med bestemte strækninger. Afgive høringssvar ifm. kommunale infrastruktur/mobilitetsplaner mv.

 • Hovedbestyrelsen: Viderebearbejde forslag til cykelvenlig revision af Færdselsloven, bidrage med landsdækkende kommunikation om fremkommelighed, sikre videndeling på tværs af organisationen om ideer til events, høringssvar mv.

 • Sekretariat: Arbejde for yderligere statslige bevillinger til medfinansiering af kommunal cykelinfrastruktur og vidensprojekter, bistå med bearbejdelse og kommunikation af forslag til cykelvenlig revision af Færdselsloven, opretholde løbende dialog med Vejdirektoratet, DSB og andre relevante myndigheder om generelle problematikker.

3. Sikkerhed og tryghed

Trafiksikkerheden er forbedret over årene for mange trafikantgrupper. Men ikke for cyklister, hvor der fortsat ses alt for mange ulykker både i byområder, kryds og ulykker, hvor cyklister rammes bagfra, ligesom antallet af højresvingsulykker desværre ikke falder. Også den tryghed eller mangel på samme, som cyklister oplever ved f.eks. udformning af infrastruktur eller bilernes fastgrænser, er også afgørende for, hvor mange cyklister vi har i landet. Den oplevede tryghed hos cyklister kan være dårlig på en strækning eller i et kryds, hvor der ikke sker uheld, men hvor oplevelsen alligevel er ubehagelig og afholder
nogle fra at vælge cyklen. Derfor skal Cyklistforbundet arbejde med både sikkerhed og tryghed.

Dette indsatsområde kan eksempelvis løftes i form af:

 • Afdelinger: Indgå i dialog med kommunen og politiet om forbedring af usikre steder i lokalområdet. Arrangere informationsmøder og prøveture af elcykler i samarbejde med lokale cykelhandlere. Indgå i lokal debat om trafiksikkerhed for cyklister; ikke mindst på børns skolevej.

 • Hovedbestyrelsen: Fremhæve nødvendigheden af at sikkerhed for cyklister øges.

  Deltage i formidling af ny viden og nye tiltag bl.a. via sociale medier. Bistå afdelinger og repræsentanter med formidling af ideer til lokale aktiviteter.

 • Sekretariat: Deltage i kampagnearbejde med andre relevante aktører. Afsøge mulighederne for at indgå i projekter i forhold til at øge elcyklisters sikkerhed. Sikre en nuanceret stemme i debatten om f.eks. lovpligtig brug af cykelhjelm, 1,5 m afstand ved overhaling, politiets tilladelser til hastighedsnedsættelser mv.

4. Cykling og den grønne omstilling

Cyklen er en vigtig del af løsningen, hvis Danmark skal nå sit klimamål om at reducere CO2 udledningen med 70% i 2030. Det gælder både i forhold til reduktion af udledningen fra persontransport, hvor mange af de daglige bilture kan erstattes af cyklen og elcyklen, og i forhold til udledning fra varetransport, hvor store dele af varelogistik og erhvervskørsel kan flyttes fra varebiler til elladcykler. Der er behov for fortsat at øge befolkningen og erhvervslivets viden om el(lad)cyklernes potentiale til at erstatte biltransport med cykling også til nye funktioner og over længere afstande end almindelige cykler. Udfasning af fossilbiler skal kombineres med andre tiltag, der kan iværksættes og implementeres hurtigt. Cyklistforbundet vil lægge endnu mere pres på myndigheder, politikere og meningsdannere for at sikre, at cyklings potentiale i den grønne omstilling kendes og udnyttes.

Dette indsatsområde kan eksempelvis løftes i form af:

 • Afdelinger: Indgå i samarbejde med andre lokale aktører om tiltag og aktiviteter, der sætter fokus på klima og bæredygtig transport, eksempelvis klimaarrangementer, cykelparader mv., pege på muligheder i kommunen, hvor varetransport oplagt kan foregå på cykel.

 • Hovedbestyrelsen: Sikre videndeling på tværs af organisationen om klimarettede tiltag og klimaarrangementer, bidrage til at budskabet om cyklen som middel til klimaforbedringer kommer bredt ud også uden for de gængse cykelkredse

 • Sekretariat: Styrke netværket med grønne organisationer, indgå i aktiv dialog med erhvervsliv og myndigheder om brug af el(lad)cykler, aktivt deltage i og opsøge muligheder for at fremhæve cykling som en del af løsningen på klimaudfordringerne, være proaktive i forhold til at sætte cyklen på klimadagsordenen i medierne og i politiske sammenhæng

Læs også

Det arbejder vi for

Vi arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen for alle og for at skabe en sund og bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Læs Cyklistforbundets manifest

Høringssvar

Vi bliver hørt: Cyklistforbundet kommenterer lovforslag, udkast til bekendtgørelser, kommunale planer etc.

Se vores høringssvar

Om Cyklistforbundet

Hvad arbejder vi for? Hvad laver vi? Hvor kommer vores penge fra? Hvordan er vi organiseret? Bliv klogere på Cyklistforbundet.

Læs mere om os

CYKLISTFORBUNDET kæmper for et cykelvenligt samfund, hvor cyklen står højt på den politiske dagsorden.

Støt os ved at blive medlem