Arbejdsprogram for 2022

Cyklistforbundets landsmøde har vedtaget arbejdsprogram for 2022, hvor tre indsatsområder får særlig opmærksomhed i vores arbejde for at gøre cyklen til det oplagte valg i hverdagen for at skabe en grønnere, sundere og sjovere Danmark.

Øget fremkommelighed

Fremkommelighed er væsentligt for, at flere vælger cyklen i hverdagen, eksempelvis i form af grøn bølge, vigepligt for biler frem for cykler, velholdt og sammenhængende cykelinfrastruktur også på større broer og i forbindelse med byudvikling. Grundlaget for flere af de oplagte tiltag er bundet i Færdselsloven, som kalder på en cykelvenlig revision, som Cyklistforbundet vil arbejde for. Cyklistforbundet vil yderligere fokusere på fordelingen af den procentdel af rejsende, der vælger cyklen som transportmiddel og arbejde for nationale målsætninger for en øget cykling-andel og dermed øge fokus på bedre fremkommelighed som værktøj for mere cykling.

Dette indsatsområde kan eksempelvis løftes i form af:

  • Afdelinger: Pege på forbedringsmuligheder i områdets infrastruktur eller muligheder for kombinationstransport, samle lokal opbakning til forandring eksempelvis via sociale medier eller events. Bakke op hvis lokale uden for medlemskredsen italesætter problemer med bestemte strækninger. Afgive høringssvar ifm. kommunale infrastruktur/mobilitetsplaner mv.

  • Hovedbestyrelsen: Viderebearbejde forslag til cykelvenlig revision af Færdselsloven, bidrage med landsdækkende kommunikation om fremkommelighed, sikre videndeling på tværs af organisationen om ideer til events, høringssvar mv.

  • Sekretariat: Arbejde for yderligere statslige bevillinger til medfinansiering af kommunal cykelinfrastruktur og vidensprojekter, bistå med bearbejdelse og kommunikation af forslag til cykelvenlig revision af Færdselsloven, opretholde løbende dialog med Vejdirektoratet, DSB og andre relevante myndigheder om generelle problematikker.

Organisatorisk udvikling

Flere af Cyklistforbundets afdelinger har gennem de senere år kæmpet for at tiltrække nye, engagerede medlemmer til at tage aktiv del i det lokale cykelarbejde. Mange steder er det vanskeligt at få nye til at involvere sig i afdelingernes arbejde, hvilket kan føre til udbrændthed hos de eksisterende frivillige. For at sikre, at Cyklistforbundet også fremadrettet har aktive frivillige blandt en større kreds af medlemmer og kan tiltrække ny støtte blandt andre med interesse i cykelsagen, er der behov for at se på udvikling af organisationen.

Dette indsatsområde kan eksempelvis løftes i form af:

  • Afdelinger: Arbejde på øget rotation i bestyrelsesposter, udvælge nye delegerede til landsmødet mv. så flere medlemmer aktivt lærer organisationen at kende. Opbygge nye alliancer og samarbejde på lokalt niveau med andre organisationer og grupper med relaterede interesser, arrangere generalforsamlinger på nye måder, der appellerer til en bredere gruppe.

  • Hovedbestyrelsen: Arbejde på øget rotation i hovedbestyrelsen og tillidsposterne, invitere bredt til at stille op til bestyrelsen, have fokus på kulturen og tonen i organisationen, løbende arbejde for udvikling og nytænkning af organisationen, understøtte kommunikation på tværs af organisationen til gensidig inspiration

  • Sekretariat: Assistere og inspirere til nye former for aktiviteter og synlighed, kommunikere og række ud til nye frivillige bl.a. ved at indtænke mobilisering af nye frivillige til funktioner i projekter og aktiviteter.

Styrket kommunal og regional dialog

Hovedparten af investeringer i bedre forhold for cykling besluttes på kommunalt niveau, hvor størstedelen af landets cykelinfrastruktur skal vedligeholdes, forbedres og etableres. Med infrastrukturforliget vedtaget i 2021 er der afsat midler til kommende cykelpuljer, hvor kommunerne kan få medfinansiering til cykelprojekter. Det er væsentligt, at Cyklistforbundet sikrer kommunernes opmærksomhed på puljerne og indgår i dialog med kommunerne om behov for yderligere statslig medfinansiering end hvad der er afsat op nuværende tidspunkt. Derfor vil Cyklistforbundet i forlængelse af de nyvalgte byråd øge dialogen med kommunerne om cyklens betydning for sundhed, klima, bosætning og fremkommelighed og muligheden for statslig medfinansiering.

Dette indsatsområde kan eksempelvis løftes i form af:

  • Afdelinger: invitere nyvalgte byrådsmedlemmer og centrale embedsfolk på cykeltur og fremvise svag cykelinfrastruktur, arrangere (cyklende) debatmøder gerne sammen med andre foreninger med fokus på grøn omstilling, sundhed, børns bevægelse eller lign.

  • Hovedbestyrelsen: Sikre videndeling på tværs af afdelingerne, opfordre afdelinger i samme region/område til at mødes og udveksle erfaringer om arbejdet med det kommunale niveau, bidrage til videndeling på sociale medier om cykelpuljerne.

  • Sekretariat: Rette henvendelse til alle kommuner (borgmester eller udvalgsforperson) efter tiltrædelse af nyvalgte byråd med overordnet information om betydningen af cykling og muligheden for statslig medfinansiering cykelpuljerne, øge dialogen med KL og Danske Regioner, styrke det generelle samarbejde med kommunerne og regionerne gennem løbende projekter.

Læs også

Det arbejder vi for

Vi arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen og for at skabe en sund og bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Læs Cyklistforbundets manifest

Høringsvar

Vi bliver hørt: Cyklistforbundet kommenterer lovforslag, udkast til bekendtgørelser, kommunale planer etc.

Se vores høringssvar

Om Cyklistforbundet

Hvad arbejder vi for? Hvad laver vi? Hvor kommer vores penge fra? Hvordan er vi organiseret? Bliv klogere på Cyklistforbundet.

Læs mere om os