Skat

Cyklistforbundet mener, at ændringer i skattelovgivningen kan gøre det mere attraktivt at cykle til og fra arbejde.

Papireret er formuleret 2015: Danske pendlere vælger ofte cyklen fra selv på korte strækninger ned til 3 km. Cyklistforbundet mener, at en ændring af befordringsfradraget kan motivere flere til at vælge den sunde og grønne transportform. Det er en god samfundsøkonomisk forretning at styrke incitamentet til at bruge cyklen i hverdagen.

Men som reglerne for befordringsfradrag er i dag, skal man tilbagelægge mere end 24 km dagligt mellem hjem og arbejde for at få befordringsfradrag – uanset hvilket transportmiddel, man vælger. Og i realiteten betyder det, at alene bilister, togpendlere og kombinationspendlere tilgodeses skattemæssigt med et befordringsfradrag.

Derfor foreslår Cyklistforbundet at ændre fradraget, så det tilgodeser cyklister, der samlet cykler mere end 6 km tur retur mellem hjem og arbejde hver dag.

Arbejdsgiverbetalt cykel

En arbejdsgiver bør skattefrit kunne stille en cykel til rådighed for en ansat til brug for cykling til arbejde. Derudover bør en arbejdsgiver skattefrit kunne betale for den løbende vedligeholdelse af cyklen.

Alternativt til den arbejdsgiverbetalte cykel bør der indføres en fradragsordning, hvor arbejdsgivere kan lade medarbejdere købe cykler for deres bruttoløn og på den måde opnå en rabat på 40-50 pct.

Fakta: 1/3 af alle bilture er fem km eller derunder

I Danmark foretages der i bymiljøerne mange korte bilture. I dag er cirka en tredjedel af alle bilture 5 km eller derunder, mens over halvdelen af alle bilture er under 10 km.

Der er uden tvivl potentiale for at flytte pendlere fra bil til cykel med den rette incitamentsstruktur. Ikke mindst på de korte strækninger på 3-5 km, som for de allerfleste er en overkommelig cykeltur. Det samme gælder – om end i lidt mindre grad – for de længere strækninger på 6-12 km.

Dette underbygges af, at 38 pct. af de danskere, der kører i bil til og fra arbejde hver dag, drømmer om at cykle mere.

Cases fra Belgien og Holland

I Belgien og Holland er der indført økonomiske incitamenter til cykelpendlere. Holland gennemførte fra 2001 en skattereform med bl.a. det formål at fremme miljøvenlige transportformer. I dag kan en hollandsk arbejdsgiver stille firmacykler, regntøj og andet cykeltilbehør til disposition for medarbejderne, uden at de skal svare skat heraf.

Cyklister kan desuden få et årligt fradrag for brug af egen cykel i forbindelse med transport til arbejde, og hollænderne tillader, at arbejdsgiveren skattefrit udbetaler op til 0,15 € pr. km. I Belgien kan firmaer og offentlige myndigheder ligeledes betale deres ansatte for at cykle på arbejde. Taksten udgør 0,15 € pr. km, dog max 15 km pr. dag. Tilskuddet er skattefrit for cyklisterne, og firmaerne har fradrag for udgiften.

I Frankrig har man i fire måneder i 2014 kørt et pilotforsøg, hvor cykelpendlere fik en betaling på €0.25 pr. km, de kørte. Forsøget resulterede i, at cykelandelen steg med 50 pct. i de virksomheder, der deltog.

Tre forslag:

Befordringsfradrag

Befordringsfradraget for cyklister bør udformes på samme måde som det eksisterende, men med følgende kilometergrænser:

  • 0-6 km Intet fradrag

  • 6-24 km 2,05 kr. pr. km

  • 24-120 km 2,05 kr. pr. km (som det eksisterende befordringsfradrag)

  • Over 120 km 1,03 kr. pr. km (som det eksisterende befordringsfradrag)

Afstanden dækker den samlede rejse t/r mellem hjem og arbejde. Satsen på 2,05 kr. pr. km er samme sats, som i dag gælder alle trafikanter, der pendler 24 km eller derover.

Arbejdsgiverbetalt cykel

Såfremt en arbejdsgiver helt eller delvist vederlagsfrit stiller en cykel til rådighed for en ansat til brug for pendling mellem hjem og arbejde, bør der ikke betales skat, selv om cyklen også anvendes til private formål.

Skattefriheden bør også gælde evt. tilbehør i form af fx cykelhjelm, regntøj, cykeltasker og cykelcomputer. Som tilbehør anses også udgiften til reservedele ved vedligeholdelse.

Alternativt bør der indføres en fradragsordning, hvor arbejdsgivere kan lade medarbejdere købe cykler for deres bruttoløn og på den måde opnå en rabat på 40-50 pct.

Ensartet befordringsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse for kørsel i arbejdstiden skal ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn tilskynde til brug af cyklen ved, at der udbetales samme km-godtgørelse som ved bilkørsel.

Læs mere om Cyklistforbundets skatteforslag - og se regnestykket bag (pdf)

Holdningspapiret er vedtaget af Cyklistforbundets landsmøde 2016.