Statslig medfinansiering på cykelområdet

Cyklistforbundet mener, at der bør findes midler til en ny flerårig cykelpulje til udmøntning i årene frem mod 2020.

Det er helt centralt for en fortsat udvikling af cykelinfrastrukturen og cykelkulturen i Danmark, at staten er med til at finansiere cykelfremme i de danske kommuner. Cyklistforbundet mener, at der bør findes midler til en ny flerårig cykelpulje til udmøntning i årene frem mod 2020.

En ny statslig cykelpulje skal fortrinsvist støtte anlægsinvesteringer, kampagner og udviklingsprojekter – ikke drift og vedligehold. Den statslige medfinansiering bør som udgangspunkt kunne differentieres i forhold til parametre som størrelse og geografi, så mindre kommuner får et større incitament for at sætte cykelprojekter i gang med hjælp fra cykelpuljen.

Desuden skal det være muligt at opnå 100 pct. tilskud til mindre innovationsprojekter, såsom forsknings- og udviklingsprojekter og tværgående projekter. Ligeledes bør det prioriteres, at der indsamles viden og erfaring fra projekterne.

Fakta: Stadig færre cykler på landsplan

Årene fra 2000-2015 har med stor tydelighed påvist nødvendigheden af, at staten påtager sig et medansvar for at udvikle af Cykellandet Danmark. Fem år startende i 2009 med øremærkede millioner til cykelfremme har knækket en ellers faldende cykelkurve.

I 90’erne blev cykelfremme støttet gennem statslige trafik- og miljøpuljer. Men puljerne blev lukket ned i slutningen af 90’erne. Først i 2009 tog staten igen medansvar for cykelfremme i Danmark. Tallene i Vejdirektoratets Cykeltrafikindeks viser med tydelighed, hvad dette betød for cyklismen.

I dag går det fremad for cyklismen i de store byer. Men Cykeldanmark er ekstremt skævt. I mange kommuner går udviklingen stadig den forkerte vej med færre og færre cyklister blandt både børn og voksne, og nogle områder er i fare for helt at miste deres cykelkultur.

Case: Cykelpuljen 2009-2014

Statens femårige cykelpulje har givet støtte til i alt 338 projekter. I alt kom der 1.013 ansøgninger om støtte fra puljen. Det høje antal ansøgninger viser, at der er stor interesse for at fremme cykling i kommunerne. Cykelpuljen har i perioden bevilget 717 mio. kr. i tilskud.

Puljen har affødt investeringer i cykelfremmende aktiviteter for mere end 2 mia. kr. Hertil kan lægges, at der er besluttet 50 statsvejsprojekter, hvortil der er afsat 297 mio. kr. til cykelstiprojekter og krydsningsforbedringer.

Cykelpuljen ser ud til at have tjent sit formål. Langt de fleste evalueringer viser, at de forskellige projekter får flere til at cykle. Anlæg af cykelstier medfører typisk flere cyklister på strækningen.

Fælles for mange pendler-, og skolevejsprojekter er en stigning i trygheden. I undersøgelser svarer markant flere, at det er trygt at cykle på en strækning, når strækningen har fået anlagt cykelsti- eller bane. Derudover har cykelpuljen skabt øget fokus på cykling, og nye samarbejder og netværk er opstået.

Se Den Nationale Cykelstrategi hos Transportministeriet

Cyklistforbundet anbefaler

  • Der bør etableres en ny flerårig cykelpulje

  • Ved fremtidige trafikaftaler bør det sikres, at der er finansiering til cykelfremme for hele aftalens periode

  • Der bør være fokus på også at få vendt den negative udvikling i de mindre kommuner, hvor færre og færre cykler

  • Uddelingen af statslige midler bør foretages efter strategiske prioriteringer fra år til år.

Holdningspapiret er vedtaget af Cyklistforbundets landsmøde 2016.

Læs også

Aktuelt

12. januar 2019

Cykelland Nu

Danmark har brug for flere cyklister! Se vores fire politiske forslag til, hvordan vi kan sikre en stærk dansk cykelkultur også fremover.

Se politikoplægget

Det vil vi

Det arbejder vi for

Vi arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen for alle og for at skabe en sund og bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Læs Cyklistforbundets manifest

Det vil vi

Landsformandens ledere

Cyklistforbundets landsformand Jens Peter Hansen skriver lederen i medlemsmagasinet Cyklister. Altid om aktuelle emner.

Se landsformandens ledere