Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med udkast til Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert). Afgivet d. 11. marts 2019.

Cyklistforbundet skal hermed kommentere på Regeringens udkast til lovforslag til lov om ændring af færdselsloven, hvor det foreslås at nedsætte aldersgrænsen fra 18 til 16 år for kørekort til stor knallert.

Cyklistforbundet noterer sig, at hovedformålet med lovforslaget er at styrke mobiliteten for unge mennesker i særligt tyndt befolkede egne af Danmark. Cyklistforbundet anerkender i den forbindelse, at der er en mobilitetsudfordring i landområder, hvor afstandene er store og adgangen til kollektiv trafik kan være sparsom.

Cyklistforbundet ser dog med bekymring på lovforslaget da det ikke trækker i den rigtige retning for så vist angår trafiksikkerhed, sundhed og klima. Det foreslås at fokusere på alternative løsninger som netop forbedring af den kollektive trafik og grønne transportmidler som elcykler og speed pedelecs for at øge mobiliteten i landområder. Dette alternativ vil på kort sigt styrke folkesundheden og til dels også færdselssikkerheden, mens det på lang sigt vil gavne klimaet.

1. Negativ effekt på trafiksikkerhed
Cyklistforbundet mener, at det er problematisk at iværksætte en lovændring, når det specifikt nævnes ifm. lovforslagets fremsættelse, at ulykkesanalyser udført af DTU viser, at risikoen i hvert fald ”i nogen grad” er betinget af førerens alder, herunder, ”at unge førere af motorkøretøj har vanskeligere ved at agere hensigtsmæssigt i samspillet med de øvrige trafikanter, end ældre.”

Endvidere bemærker DTU, ”at det vil medføre en markant stigning i antallet af alvorligt tilskadekomne og dræbte både i byområde og landområde, såfremt flere vælger knallert 45” (s. 20 i DTU-notatet ”Scenarieberegninger vedrørende sænkede aldersgrænser for knallert 45 og lille motorcykel”).

DTU-undersøgelsen viser endeligt, at tidsbesparelsen ikke kan stå mål med forringelsen af trafiksikkerheden: ”Resultaterne tyder endvidere på, at den potentielle rejsetidsbesparelse ved at tillade anvendelse af knallert 45 og lille motorcykel i en yngre alder generelt ikke kan opveje de omkostninger, der er forbundet med den stigning i antallet af ulykker, som ændringen formentlig vil medføre” (s. 20 i førnævnte DTU-notat).

Cyklistforbundet bemærker i samme anledning, at ovenstående også vil kunne føre til øget oplevet usikkerhed for cyklister, der i værste tilfælde vil kunne fravælge cyklen til fordel for et mere usundt, miljøbelastende transportmiddel.

2. Negativ effekt på sundhed
Ifølge DTU-undersøgelsen vil der ske en mindre overflytning af personer, der i dag benytter sig af cykel, til knallert 45, såfremt lovforslaget realiseres. Dette vil føre til en forringelse af sundhedstilstanden for de personer, der vælger at gøre dette, og vil også for samfundet være bekosteligt i form af øgede udgifter til behandling.

Hvis hovedformålet med lovforslaget er at øge mobiliteten, kan dette med fordel gøres på alternative måder, hvor den passive transport erstattes med den aktive - for eksempel ved at gøre det let for unge i yderområderne at erhverve sig elcykler og speed pedelecs, der assisteret kan opnå samme fart som en knallert 45.

3. Negativ effekt på klima og miljø
Der argumenteres i lovforslaget for miljøomkostningen er minimal, men ved at gøre knallert- og bilkørsel mere attraktivt, må man alt andet lige forvente, at brugen af disse transportformer vil stige, hvilket DTU også peger på. Forslaget vil således også øge CO2-udledningen samt disse transportmidlers øvrige miljøbelastende effekter såsom støj, partikelforurening m.m. Cyklistforbundet mener derfor, at forslaget hænger dårligt sammen med Danmarks mål om at sænke CO2-udledningen fra transportsektoren.

Cyklistforbundet mener, ud fra en samlet betragtning, at de menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser af nærværende lovforslag overgår de positive, hvorfor lovændringen ikke kan bifaldes.

Hvis du vil vide mere: Se høringsportalen for diverse høringspapirer

Høringssvar

Cyklistforbundet inviteres løbende til at kommentere lovforslag, udkast til bekendtgørelser, kommunale planer.

Brug os

Vi har cykelkampagner, cykellegekorps, medlemskaber og certificeringsordning for virksomheder, partnergrogrammer for kommuner og meget mere.

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for cykelsagen på mange måder.