I dag planlægges smutveje for cyklister og fodgængere på tværs af de indre dele af Københavns Havn, netop med det formål at give incitament til at transportere sig bæredygtigt, pladsbesparende og sundt. I Nordhavn er man nu på vej i modsatte retning ved at give bilister smutveje og omveje for fodgængere og cyklister

Anlæg af Nordhavnstunnel

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med forslag til lov om anlæg af Nordhavnstunnel. Afgivet den 10. maj 2019.

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavnstunnel

Cyklistforbundet skal hermed kommentere på Transportministeriet og Vejdirektoratets udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavnstunnel.

Hovedformålet med forslaget er at forbinde byudviklingsområdet Nordhavn med området øst for Svanemøllen Station. Dette skal ske med tunnel (”Nordhavnstunnel”) fra Nordhavnsvej/Strandvænget til øst for Færgehavnsvej i Nordhavn i København med tilslutning til vejnettet i Nordhavn og forberedt til videreførelse af en ny ringvej (”Østlig Ringvej”). Desuden planlægges der etableret en midlertidig erstatningshavn i Færgehavn Nord i stedet for Svanemøllen Havn.

Opsummering

Cyklistforbundet mener,

  • At der generelt bør bygges infrastruktur til den slags mobilitet, vi ønsker mere af. Mere plads og genveje til biler i en storby som København vil betyde flere biler, færre cykler og dermed langsommere transport, mindre by(liv), dårligere bymiljøer, mere forurening og CO2-udledning, mindre plads til mennesker, mere støj, højere sundhedsomkostninger osv.

  • At forventningen om, at et fuldt udviklet Nordhavn vil udløse 65.000 nye bilister, må basere sig på meget gammeldags fremskrivninger, der antager, at folk, der i dag bosætter sig i cykelbyen København egentlig hellere vil bo i en bil-by.

  • At det, såfremt tunnelen absolut skal bygges, er yderst vigtigt at etablere en parallel tunnel eller bro for cyklister (samt fodgængere og andre nye mobilitetsformer som i disse år vinder frem) således, at korte og mellemlange ture fra Nordhavn til det nordlige Østerbro, Hellerup og længere nordpå bliver hurtigere på (el-)cykel end i bil.

Samfundsøkonomi

Tal fra Københavns Kommune viser, at det koster samfundet 5,28 kr. for hver ny kilometer, der bliver kørt i bil, hvorimod det har en positiv samfundsøkonomisk gevinst på 4,80 kr. for hver ny kilometer, der bliver cyklet[1]. Cyklistforbundet mener på den baggrund, at det først og fremmest er samfundsøkonomisk problematisk, at anlægge en motorvejstunnel – og dernæst, såfremt tunnelen absolut skal anlægges, decideret samfundsøkonomisk uansvarligt ikke at anlægge tunnelen med tilhørende (gang- og) cykelforbindelse. I forlængelse heraf mener Cyklistforbundet ikke, at afsnittet om påvirkning af befolkningen og sundheden, ”7.16 Mennesker, Sundhed og Samfund”, er fyldestgørende, da det ikke tager højde for ovenstående samfundsøkonomiske konsekvenser.

Smutveje for bilister er ukøbenhavnsk

København er ikke kun blevet en succesfuld cykelby, fordi det er nemt at cykle, men også fordi bilen ikke er det attraktive transportvalg på kortere distancer. I dag planlægges smutveje for cyklister og fodgængere på tværs af de indre dele af Københavns Havn, netop med det formål at give incitament til at transportere sig bæredygtigt, pladsbesparende og sundt. I Nordhavn er man nu på vej i modsatte retning ved at give bilister smutveje og omveje for fodgængere og cyklister. Det er værd at minde om, at en cykelsti kan transportere fem gange så mange mennesker som en bilvej, ifølge tal fra Transport for London.

Cyklistforbundet har noteret sig, at Københavns Kommune desværre har besluttet ikke at anlægge tilhørende cykelstiforbindelse til Nordhavnstunnel-projektet. Der mindes i den forbindelse om, at anlæg af cykelinfrastruktur er en overordentlig god forretning for både stat og kommune.

Antagelser og foranlediget efterspørgsel

Cyklistforbundet stiller sig kritiske overfor, om der overhovedet bør bygges en Nordhavnstunnel og efterfølgende Østlig Ringvej. Det er dokumenteret af bl.a. Californiens Department of Transportation mv., at nye veje og udvidelser af eksisterende veje forårsager, at flere tilvælger bilen.

Cyklistforbundet mener, at Vejdirektoratets forventninger til fremtidens biltrafik til og fra Nordhavn virker noget opskruede, og noget derfor kunne tyde på, at grundlaget for tunnelen er overvurderet. Såfremt 40.000 nye beboere og 40.000 nye arbejdspladser vil medføre 65.000 køretøjer, betyder dette, at Vejdirektoratet antager, at fordelingen af trafik på transportformer i det nye Nordhavn ikke vil minde om det centrale København, hvor området ret beset ligger. I Københavns Kommune, hvor byudviklingsområdet ligger, transporterer 31 % af befolkningen sig med bil, hhv. 21 % med offentlig transport, 20 % fodgængere og 28 % med cykel (kommunens egne tal). Det bemærkes, at det ifølge kommunens egen klimaplan er et erklæret mål, at mindst 3/4 af trafikken skal være med cykel, gang eller kollektiv trafik i 2025. Henset til, at Nordhavn vil blive overordentligt godt betjent med metro-afgang til city og større skiftestationer hver 3. minut, en central beliggenhed, bebyggelsestætheder, der svarer til de tætbebyggede brokvarterer mv., må det formodes, at Nordhavn kan invitere til mere bæredygtig og pladseffektiv mobilitet end kommunen som helhed, der også dækker ekstensivt bebyggede bydele såsom Brønshøj.

Cyklistforbundet kan ikke støtte op om, at en Nordhavnstunnel bygges. Såfremt denne bliver bygget alligevel, er det ekstremt vigtigt, at en parallel gang- og cykelforbindelse etableres.

[1] Copenhagen - City of Cyclists: Facts and Figures 2017, Københavns Kommune (2017)

Hvis du vil vide mere: Se høringsportalen for diverse høringspapirer

Høringssvar

Cyklistforbundet inviteres løbende til at kommentere lovforslag, udkast til bekendtgørelser, kommunale planer.

Brug os

Vi har cykelkampagner, cykellegekorps, medlemskaber og certificeringsordning for virksomheder, partnergrogrammer for kommuner og meget mere.

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for cykelsagen på mange måder.