Det er afgørende, at afstanden mellem cykelparkeringen og adgangen til perronen ikke er for stor, da parkeringsfaciliteterne ellers ikke vil blive benyttet, og cykler vil blive parkeret på arealer forbeholdt andre formål.
Utrecht cykelparkering

Pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik

Cyklistforbundets høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik. Afgivet den 15. maj 2020.

Cyklistforbundet har med interesse læst bekendtgørelsen om pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik og har i den forbindelse følgende bemærkninger:


Puljens udmøntning

I og med at aftale om Finanslov 2020 blev indgået primo december 2019, fremstår det som meget langsommeligt, at høringen om en i øvrigt ret enkel bekendtgørelse først sker henover foråret 2020, og at ansøgningsfristen er 14. august 2020 med derefter følgende sagsbehandling af de indkomne ansøgninger. Således kan statslige midler, der er bevilliget i 2020 først kom ud at ’arbejde’ i kommunerne i løbet af 2021. Idet vi siden 2014 alene har haft 1-2 årige statslige cykelpuljer, har meget anlæggelse af nødvendig ny cykelinfrastruktur ude i kommunerne desværre trukket i langdrag og været præget af en vis usikkerhed i længere, vidtrækkende planlægningsprocesser og uvished om fremtidige statslige cykelpuljer. Den lange sagsbehandlingstid, som der er ifm. denne cykelpulje, bidrager desværre ikke til at ændre denne opfattelse. Det er Cyklistforbundet håb og ønske, at fremtidige statslige cykelpuljer får en flerårig horisont (10 år) for derved at sikre kontinuitet, styrket kvalitet og sammenhæng i både den statslige og den kommunale planlægning på cykelområdet.


Forudsætninger for en funktionel cykelparkering

Det er afgørende, at afstanden mellem cykelparkeringen og adgangen til perronen ikke er for stor, da parkeringsfaciliteterne ellers ikke vil blive benyttet, og cykler vil blive parkeret på arealer forbeholdt andre formål. Det bør derfor tilstræbes, at cykelparkeringen placeres i en radius af ca. 50 meter fra perronen og med mindst mulig omvej.

Andre vigtige forudsætninger for en velfungerende cykelparkering, som cyklisterne intuitivt har lyst til benytte, er endvidere:

  • At der er komfortabel og uhindret adgang til cykelparkeringen, inklusive god plads mellem stativerne.
  • At cykelparkeringen er synlig og nem at finde med god skiltning.
  • At parkeringen tager højde for forskellige typer af cykler og cyklister, herunder ladcykler.
  • At parkeringen opleves som tryg og sikker, blandt andet gennem ordentlig belysning, overvågning, gennemstrømning af mennesker, fjernelse af ’herreløse cykler’ og rengøring.
  • At der er tilstrækkelig kapacitet, gerne med 10-30% overkapacitet ved etableringen og mulighed for udvidelse.
  • Endvidere bør der i relation til parkeringsfaciliteterne være synlig trafikinformation om tog- og busafgange.

Der henvises i øvrigt til Idékatalog for cykeltrafik for flere anbefalinger til funktionel cykelparkering.

Cyklistforbundet skal endelig opfordre til, at Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen benytter sig af de meget store faglige kompetencer, der er på cykelinfrastrukturområdet i Vejdirektoratet; herunder evalueringer af tidligere puljer mm.

Se udkast til bekendtgørelse og øvrigt høringsmateriale på Høringsportalen.