Den strategiske regionale planlægning bør styrkes således at denne understøtter gang- og cykelvenlige byer og kombinationsrejser med kollektiv transport

Evaluering af planloven

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med evaluering af planloven. Afgivet den 31. januar 2020.

Cyklistforbundet giver hermed sit bidrag til Erhvervsministeriets evaluering af planloven.

Tema 1: Grøn omstilling, bæredygtighed og styrket natur

  • I formålsparagraffen for planloven, §1 stk. 2 foreslås det at tilføje: ”8) at der i den fysiske planlægning skabes optimale rammer for bevægelsestransport og kollektiv trafikbetjening, således at transportens klimabelastning og arealforbrug mindskes og befolkningen sikres nem og lige adgang til et sundt og aktivt liv.”

  • ”9) at der i den fysiske planlægning skabes det bedst mulige grundlag for at borgerne kan leve deres liv uden at være afhængig af en bil”

  • Disse forslag skal sikre, at folk i nye byområder ikke skal være afhængige af bil for at leve et godt liv, men naturligvis også for at tilgodese de næsten 40 % af danske familier, der i dag ikke råder over en bil.

Tema 3: Byudvikling og omdannelse af eksisterende byområder

  • Det må ikke være muligt at opføre nybyggeri, hvis der ikke til nærmeste station og bymidte er tidssvarende cykelinfrastruktur, der lever op til gældende standarder.

Tema 5: Landsplanlægning og samarbejdet med kommunerne

  • Den strategiske regionale planlægning bør styrkes således at denne understøtter gang- og cykelvenlige byer og kombinationsrejser med kollektiv transport.

  • Stationsnærhedsprincippet bør udvides til andre dele af landet for at undgå yderligere byspredning, der gør det nødvendigt for folk at anskaffe sig bil.

  • Formuleringerne fra §5j omhandlende hovedstadsområdet bør gøres landsdækkende og tilføjes ”stationsnært” og ”bevægelsestransport”, såsom cykling og gang: ”Kommuneplanlægningen skal sikre, at byudvikling og byomdannelse sker inden for eksisterende byzone og stationsnært eller under hensyntagen til eksisterende og besluttet infrastruktur, der styrker den kollektive trafikbetjening og bevægelsestransport”

  • Såfremt der bygges nye virksomheder udenfor det stationsnære kerneområde, bør grundejer forpligtes til at stille fungerende dele-(el)cykler til rådighed for medarbejdere. Hvordan dette bedst sikres over mange årtier er et juridisk spørgsmål, men muligvis kan tinglysning eller lignende redskaber være relevante.

Tema 6: Mere enkel og strategisk planlægning i kommunerne

  • Udbygningsaftaler bør kunne foreslås proaktivt af kommuner (og ikke kun som i dag; af grundejer) til dækning af udgifter til cykelinfrastruktur til/fra bykerne, station mv. Det skal i højere grad være tilladt at tale højt om at kommuner er i en forhandlingssituation med grundejere.

  • Kommuner bør kunne stille krav om hel eller delvis finansiering til cykelinfrastruktur, gode cykelparkeringsmuligheder ved stationer mv. fra grundejer ifm. byudviklingsprojekter

Hvis du vil vide mere: Se Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Høringssvar

Cyklistforbundet inviteres løbende til at kommentere lovforslag, udkast til bekendtgørelser, kommunale planer.

Brug os

Vi har cykelkampagner, cykellegekorps, medlemskaber og certificeringsordning for virksomheder, partnergrogrammer for kommuner og meget mere.

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for cykelsagen på mange måder.