Forsøgsordning for speed pedelecs

Høringssvar til Færdselsstyrelsen vedr. udkast til ændringsbekendtgørelse for bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. Afgivet 5. juli 2018.

Cyklistforbundet har noteret sig ændringerne til tidligere fremsendte udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs.

Vi skal ikke gentage de omfattende bemærkninger, som vi havde i forbindelse med den første høringsrunde, idet vi efterfølgende har noteret os den meget omfattende, udtalte og velargumenterede usikkerhed, skepsis og bekymring, som en lang række af høringsparterne giver udtryk for. En usikkerhed, skepsis og bekymring vi i Cyklistforbundet kun i begrænset omfang synes, at Færdselsstyrelsens høringsnotat forholdt sig anerkendende til.

I samme forbindelse kunne vi læse os frem til, at en lang række af høringsparter var kommet med meget konstruktive input til, hvordan speed pedelecs som en del af fremtidens bæredygtige transportbillede på forsvarlig vis kunne introduceres i det samlede danske transportbillede, bl.a. gennem en udstrakt dialog med og inddragelse af en række relevante parter. Input som Færdselsstyrelsen desværre også i vidt omfang har siddet overhørig.

I Cyklistforbundet noterede vi os også den omfattende debat, der var i medierne i den sidste uge af juni 2018 i denne forbindelse. En debat som også førte til, at vi i Cyklistforbundet modtog en sand storm af henvendelser på mail, brev, telefon og sociale medier fra bekymrede danskere.

I Cyklistforbundet sætter vi derfor meget stor pris på, at det qua en politisk intervention ved et møde Transport- Bygnings- og Boligministeriet fredag den 29. juni 2018 gennem politiske forhandlinger lykkedes at opnå enighed om en række ændringer, jf. nærværende ændringsbekendtgørelse.

Vi har således noteret os, der nu er indført et krav om et gyldigt knallertkørekort eller kørekort til kategori B (jf. bekendtgørelse nr. 1594), såfremt unge mellem 15 og 17 år ønsker at føre en speed pedelec.

Her er en af de indvendinger, vi havde ift. den oprindelige bekendtgørelse, nu indarbejdet i ændringsbekendtgørelsen. Dette hilser vi velkomment.

Vi har dog også noteret os, at der stilles krav om, at føreren af en speed pedelec skal medbringe præmiekvittering for tegnet ansvarsforsikring, og at det er under bødeansvar at undlade dette. Dette fremgår desværre ikke af det faktaark som Færdselsstyrelsen offentliggjorde på sin hjemmeside den 3. juli 2018. På selve hjemmesiden, men ikke fakta arket, står kun nævnt, at Færdselslovens bestemmelser om bl.a. forsikring gælder. Det synes i øvrigt fuldstændig ude af trit i en digital tidsalder at bede borgere medbringe en kvittering. I relevante tilfælde, bør de kontrollerende myndighederne være i stand til at trække disse oplysninger selv.

Desuden er det fortsat uklart, hvem det påhviler at orientere køberen/føreren af en speed pedelec om denne og andre bestemmelser, som bl.a. påbud om cykelhjelm, lygter m.m. Er dette cykelhandlerens ansvar, eller påhviler det køberen/føreren af en speed pedelec selv at orientere sig om disse regler?

Vi kan forstå, at der også på mødet i Transport- Bygnings- og Boligministeriet den 29. juni 2018 også bl.a. blev truffet beslutning om en evaluering af forsøgsordningen for speed pedelecs inden et år.

Vi har med tilfredshed konstateret, at det fremgår af føromtalte faktaark, at den første evaluering gennemføres senest den 1. maj 2019. Vi skal dog opfordre til, at Cyklistforbundet og andre relevante parter inddrages i processen omkring udformning og gennemførsel af evalueringen. Det er således ikke nok alene at se på antallet af eventuelle uheld, idet evalueringen også bør forholde sig til andre trafikanttypers (cyklister, elcyklister, fodgængere, bilister, lastbilchauffører m.m.) oplevelser af mødet med en speed pedelec. Ligeledes bør evalueringen afdække førerne af speed pedelecs oplevelser af både mødet med andre trafikanttyper (jf. ovenstående) samt information og instruktion ifm. erhvervelsen af speed pedelecen. Endelig bør evalueringen afdække i hvor høj grad cykelinfrastrukturens fysiske indretning spiller ind på både reel og oplevet tryghed og sikkerhed hos dens brugere inklusive førere af speed pedelecs.

Hvis du vil vide mere: Se høringsportalen for diverse høringspapirer

Høringssvar

Cyklistforbundet inviteres løbende til at kommentere lovforslag, udkast til bekendtgørelser, kommunale planer.

Brug os

Vi har cykelkampagner, cykellegekorps, medlemskaber og certificeringsordning for virksomheder, partnergrogrammer for kommuner og meget mere.

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for cykelsagen på mange måder.