Håndbogen "Rundkørsler i åbent land"

Høringssvar til Vejdirektoratet vedr. håndbogen "Rundkørsler i åbent land". Afgivet d. 24. januar 2019.

Cyklistforbundet har læst udkastet og har følgende bemærkninger:

Side 32:
Cyklistforbundet er enig i, at cykeltrafik ikke kan fungere sikkert i 2-sporede rundkørsler.
Men 2-sporede rundkørsler vil også ofte have 2-sporede til- og frafarter. Krydsning af
sådanne er kompliceret og farlig for cyklister, så et meget mere sikkert alternativ til at
pålægge cyklister vigepligt er at lave niveaufri skæring med cykeltunnel eller rundkørsler i
2 niveauer. Det bør overvejes, om det ikke skal være et krav at udforme 2-sporede rundkørsler
sådan i stedet for alene at fokusere på vigepligt. Ikke mindst fordi antallet af biler
er stort og udformning gør, at biler i 2. spor kan køre ud af rundkørslen med stor hastighed.

Side 47:
Krav til sekundærhelle som er støttepunkt for cyklister er kun en bredde på 2,5 m målt
helt ude fra den yderste kant. Opfordringen til at gøre den bredere bør gøres mere generel,
da det i praksis er meget svært at vide, hvor stort antallet af cykler med anhænger er
og vil blive. Den anførte bemærkning: ”Ellers kan disse cykeltyper enten holde på skrå i
hellen eller krydse både til- og frafart i én omgang, så der ikke standses på hellen.” er
ikke retvisende, da krydsning af flere vejbaner samtidig ikke vil være mulig i lange tider.

Side 69:
Referencer til afsnitsnumre i "Fælles grundlag og planlægning for vejkryds i åbent land",
2018 passer ikke med den udgave fra juli 2018, der findes på portalen.
Kapitelnummer 5 ser ud til at skulle være 12, så kunne numrene næsten
passe. Samme problem ses ved de andre referencer til dette dokument.

Generelt:
Der mangler tegninger af rundkørsler med cykelsti uden om, herunder udformning af
helleanlæg med vigepligt for cyklister. Det eneste sted noget er vist, er på billedet fra
Holland i appendiks A.1, og her er hellen tydeligvis mere end 2,5m bred, men afsnittet
handler ikke om cyklisters forhold.

Se håndbogen "Rundkørsler i åbent land"

Høringssvar

Cyklistforbundet inviteres løbende til at kommentere lovforslag, udkast til bekendtgørelser, kommunale planer.

Brug os

Vi har cykelkampagner, cykellegekorps, medlemskaber og certificeringsordning for virksomheder, partnergrogrammer for kommuner og meget mere.

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for cykelsagen på mange måder.