Cyklisme og anden bevægelsestransport er fremragende mobilitetsværktøjer til at reducere den enkeltes CO2-udledning, også over længere afstande, hvis denne tænkes i kombination med offentlig transport.

Forslag til lov om klima

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med forslag til lov om klima. Afgivet den 31. januar 2020.

Cyklistforbundet har læst Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets forslag til lov om klima.

Cyklistforbundet bifalder overordnet set, at der fremsættes forslag til en klimalov med bindende mål for reduktion af CO2, progressiv delmålsjustering, handlepligt herpå, årlige klimaplaner og en styrkelse af et uafhængigt Klimaråd.

Klimarådets sammensætning

Det bemærkes til §10 stk. 3 vedr. Klimarådets sammensætning, at det er vigtigt, at der i fremtidige udpegninger af rådsmedlemmer kigges i retning af eksperter inden for bæredygtig byudvikling, da fodgænger- og cykelvenlige byer centreret omkring kollektive trafikknudepunkter i høj grad kan bidrage til CO2-reduktion. Dette er en bæredygtig urbaniseringstendens, som ses i flere byer i både Danmark og resten af verden. Det er vigtigt at et rådsmedlem med fokus på transportområdet også har for øje, at måden vi indretter og ombygger vores byer på har stor indflydelse på morgendagens transportbehov. Cyklisme og anden bevægelsestransport er fremragende mobilitetsværktøjer til at reducere den enkeltes CO2-udledning, også over længere afstande, hvis denne tænkes i kombination med offentlig transport. I samme åndedrag bemærkes, at den forestående revision af planloven bør have tydelige CO2-reducerende tiltag, jf. Cyklistforbundets nylige bidrag hertil.

Klimarådets antagelser

Cyklistforbundet bemærker, at tonerne fra det nuværende Klimaråd har været af den endog meget ”gamle skole”. F.eks. har rådsmedlem Niels Buus Kristensen ved flere lejligheder udtalt, at cyklen ikke spiller en rolle ift. klimaomstillingen (magasinet CYKLISTER 4/19), da fremtidens elbiler bliver CO2-neutrale når elnettet er CO2-neutralt. For det første er det udtryk for en ekstremt silopræget tænkning, at CO2-neutralitet skal opnås uden at se til andre, i øvrigt politisk ukontroversielle, mål, såsom at forbedre folkesundheden, friluftslivet, bymiljøerne, trængslen mv. Alt sammen noget elbiler ikke bidrager til. For det andet virker det meget naivt at antage, at elbiler er CO2-neutrale så længe brændstoffet er det, da produktionen af elbiler kræver meget store, globale produktionskæder, som alt andet lige vil stille krav til at flere aktører, lande mv. omstiller sig samtidigt.

I samme ”gamle skole” har det lydt, at fravalg af bilen er et ”velfærdstab”. Dette stemmer meget dårligt overens med interessen som fodgænger- og cykelvenlige danske byer oplever i disse år fra byer over hele verden, der igennem årtier har tilvalgt bilen og i dag har måttet erkende, at bilen har medført velfærdstab pga. forurening, støj, forringet sundhed og livskvalitet, trængsel, dårlig pladsudnyttelse og ringe bymiljøer.

Cyklen kan bidrage til CO2-reduktion

Cyklen er en nemmere, sundere og hurtigere løsning til reduktion af CO2 end en ren 1:1 omstilling fra benzinbiler til elbiler. Cyklen udleder 92 % mindre CO2 per kilometer sammenlignet med nutidens benzinbiler, samtidig med at den afhjælper trængsel, sundhed mv. Når 47 % af danskere i job har mindre end 10 km til arbejde og 66 % har mindre end 20 km til arbejde (Danmarks Statistik), er der naturligvis et kæmpe potentiale for at flytte en masse mennesker over på (el-)cykel, hvis vi sørger for at gøre det sikkert og trygt at cykle.

Dette kræver naturligvis, at vi indretter vores transportsystem på en sammenhængende måde med seriøse investeringer. Således bør det altid være muligt at korte og mellemlange ture kan tilbagelægges på cykel på sikker, komfortabel og velholdt cykelinfrastruktur, både på landet og i byerne. De senere års udvikling med el-cykler og speedcykler har muliggjort cykelture over længere distancer. Endeligt skal transportsystemet understøtte at længere ture kan tilbagelægges i kombination med et effektivt, hurtigt kollektivt trafiknet mellem byerne og landsdelene, der har indrettet trafikknudepunkter med gode cykelparkeringsforhold, højt informationsniveau, pendlercykler mv.

Klimadialogforum

Cyklistforbundet melder sig naturligvis til at deltage i Klimadialogforummet, da cyklen er en meget vigtig spiller, når CO2-udslippet skal reduceres. Cyklistforbundets arbejde understøtter i øvrigt opfyldelsen af mindst fem af FN's verdensmål:

  • 3 - sundhed og trivsel
  • 11 - bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 12 - ansvarlig forbrug og produktion
  • 13 – klimaindsats
  • 17 - partnerskaber for handling

Klimapartnerskaber

Cyklistforbundet vil gerne benytte lejligheden til at minde om, at vi sammen med Dansk Erhverv har opfordret regeringen til at nedsætte et Klimapartnerskab for cyklisme i regi af Transportministeriet. De nuværende klimapartnerskaber er ufyldestgørende og er præget af et manglende helhedsblik, hvilket partnerskabet for landtransport desværre er et godt eksempel på, hvor privatbilisme ikke er tænkt med.

Hvis du vil vide mere: Se høringsportalen for diverse høringspapirer