Helt overordnet ser Cyklistforbundet gerne et landsdækkende udlejningscykelsystem, der hægtes op på kollektive trafikknudepunkter.
Foto_Mikkel Østergaard

Høringssvar ifm. ændring af vejloven, lov om private fællesveje og færdselsloven

Cyklistforbundet skal hermed kvittere for initiativet til ændring af de nævnte love, som skaber rammerne for bedre regulering af brugen af offentlige byrum i forhold til placering og håndtering af diverse mindre udlejningskøretøjer. Vi har en række bemærkninger:

Lov om offentlige veje, ny § 80 a

Som ordlyden er i forslaget, lægges der op til, at vejmyndigheden (kommunen) reelt fratages muligheden for at bestemme over brugen af de kommunale arealer. Jf. stk. 3 skal kommunen uden unødig ophold indgå aftale med udlejningsoperatøren om de nærmere vilkår for benyttelse af arealet, dog ikke vilkår om antallet af udlejningscykler. Der indgår derfor ikke mulighed for, at kommunen siger nej til at indgå en aftale med en operatør.

Cyklistforbundet vil kraftigt opfordre til at denne paragraf omformuleres, så kommunen som vejmyndighed har mulighed for at sige nej til indgåelse af en aftale, eksempelvis hvis kommunen vurderer, at der i forvejen er rigelig kapacitet af udlejningscykler i byen eller hvis arealet vurderes at skulle benyttes til andre formål til gavn for byens borgere.

Som Cyklistforbund bakker vi selvsagt op om, at cykling som et aktivt og bæredygtigt transportmiddel gøres tilgængeligt for alle. Udlejningscykler kan i visse situationer udgøre et fint supplement til privatejede cykler, eksempelvis til brug i kombination med kollektiv transport. Helt overordnet så Cyklistforbundet gerne et landsdækkende udlejningscykelsystem (evt. flere forskellige operatører, men én brugerplatform) der hægtes op på kollektive trafikknudepunkter. Når det er sagt, oplever vi dog, at flere byer langt fra har tilstrækkelig cykelparkering til at dække behovet for at kunne parkere borgernes egne cykler, ikke mindst i forbindelse med stationer/(kollektive) trafikknudepunkter og andre centrale steder i byerne. Det synes ikke rimeligt, at kommunalt finansierede cykelstativer fyldes op af kommercielle udlejningscykler, så hverdagscyklister med egne cykler ikke kan finde egnet parkering.

Cyklistforbundet opfordrer derfor til, at det i de kommende lovændringer præciseres, at private firmaer, der benytter offentlige cykelstativer til deres udlejningscykler, kan pålægges at betale for opsætning og vedligeholdelse af yderligere cykelstativer. Ligeledes mener Cyklistforbundet, at det er helt centralt, at kommunen ved indgåelse af aftale med udlejningsoperatør skal have mulighed for at begrænse antallet af udlejningscykler særligt på centrale steder, hvor cykelparkeringskapaciteten i forvejen er presset.

Lov om offentlige veje ny §133 a

Cyklistforbundet undres over, at der kun nævnes § 80 a, stk. 3 (udlejningscykler) og ikke § 80 b, stk. 2 (løbehjul mv.) og foreslår, at der også henvises til §80b, stk. 2, således at også disse tvister afgøres af transportministeren.

Færdselsloven ny § 123 a stk. 3

Det er ikke klart hvad ”forudgående høring” betyder. Vendingen er ikke tidligere brugt i Færdselsloven og overlader det tilsyneladende til myndighedens fortolkning. Cyklistforbundet foreslår det præciseret med tilføjelse af ”via markering på cyklen”.

Færdselsloven ny § 123 a stk. 4

Her foreslår Cyklistforbundet, at det tilføjes, at fundet af cyklen skal meddeles til politiet, hvis cyklen viser sig at være meldt stjålet.