Der er brug for incitamenter til, at virksomheder tænker ladcyklen og elladcyklen ind i forretningsmodellen, særligt den såkaldte last mile-levering i byerne
DHL cubicycle

Foto: DHL Danmark

Pulje til omstilling af erhvervstransport

Høringssvar fra Cyklistforbundet vedr. bekendtgørelse om pulje til omstilling af erhvervstransport. Afgivet den 17. juni 2020.

Cyklistforbundet har læst udkastet til bekendtgørelse om pulje til omstilling af erhvervstransport og ønsker i den forbindelse at bemærke følgende:

Cyklen er central i omstillingen af erhvervstransporten

Cyklistforbundet bifalder ambitionen om at bidrage til erhvervstransportens omstilling med en pulje, der fokuserer på offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur i forbindelse med knudepunkter for erhvervstrafikken. Dog mener vi ikke, at man kan tale om en grøn omstilling af erhvervstransporten uden at adressere det enorme potentiale, som transport med ladcykel og elladcykel udgør. Ifølge det europæiske cyklistforbund, European Cyclists’ Federation har ladcyklen et betragteligt og uudnyttet potentiale for at mindske trængslen og CO2-udledningen, give en renere luft og mere sikker trafik i byerne. ECFs undersøgelse fra 2015 viser, at 25% af alle varer og 50% af det lette gods kan fragtes med ladcykel i byerne.

Cykelbaserede virksomheder myldrer frem

I såvel danske som europæiske byer ser cykelbaserede virksomheder dagens lys i disse år, lige fra budfirmaer, håndværkere og virksomheder inden for oplevelsesøkonomien som kokke og kaffebarer til det danske firma Bededamerne, der laver ’rustvognskørsel’ på ladcykel. Senest har den globale distributionsvirksomhed DHL introduceret ’last mile’ levering på ladcykel i 80 europæiske storbyer, herunder København. Nogle steder med det resultat, at cyklen har erstattet 60 % af firmaets ture i bykerner .

Danske ladcykelproducenter melder om, at salget af ladcykler og elladcykler er stigende, og man kan forvente, at endnu flere virksomheder de kommende år vil bruge ladcykler, elcykler og speed cykler til erhvervsmæssig brug. Der er dog langt fra de små hippe, cykelbaserede firmaer og globale distributionsfirmaer i landets største byer til, at danske virksomheder mere bredt set overvejer at basere hele eller en del af forretningen på ladcykler og elladcykler.

Pulje kan støtte virksomheder i omlægning

Der er brug for incitamenter til, at virksomheder tænker ladcyklen og elladcyklen ind i forretningsmodellen, særligt den såkaldte last mile-levering i byerne. Cyklistforbundet vil derfor gerne opfordre til, at en del af puljen til omstilling af erhvervstransporten allokeres til, at virksomheder kan få støtte til at omlægge transporten eller dele af den til cykler – eller at der etableres en fremtidig pulje med dette formål. Puljen bør kunne søges af private og evt. også offentlige arbejdspladser til medfinansiering til erhvervelse af elladcykler, ladcykler, speedcykler eller elcykler eller udvikling af specialcykler. Det kan endvidere være relevant, at puljen kan søges af kommuner, handelsstandsforeninger og lignende til at etablere strukturer, der understøtter cykellogistik (last mile-levering af varer på cykel). Det kan være i forbindelse med etablering af omlastningscentraler, hvor fragten ved overgangen til tæt by kan omlastes fra lastbil/varebil til elladcykel, og hvor de cyklende chauffører kan ombytte elcyklens batteri til et fuldt opladet.

Lad cyklen tage den bynære fragt

Cyklistforbundet opfordrer til, at man i fremtidige puljer husker elladcyklens og andre typer cyklers store potentiale for at løfte en betragtelig del af den bynære fragt i forbindelse med omstillingen af erhvervstransporten – til gavn for klima, miljø og trængsel i byerne.

Cyklistforbundet står gerne til rådighed med viden og cases på området, da netop spørgsmålet om, hvordan elladcykler kan dække en del af behovet for virksomhedernes varetransport og anden kommerciel distribution er en central del af det rådgivningscenter for cykelfremme for virksomheder, som de politiske partier bag aftalen om kollektiv trafik har bevilliget støtte til, at Cyklistforbundet etablerer og driver over de næste fire år.

Se bekendtgørelsen og det øvrige høringsmateriale på Høringsportalen