Cyklistforbundet ser det som helt centralt at tænke cyklisme ind i handlingsplanen for FN’s verdensmål på sundhedsområdet. Cyklismen styrker sundheden, giver en renere luft og mindsker antallet af alvorlige ulykker.

Regeringens handlingsplan for FN's verdensmål på sundhedsområdet

Cyklistforbundets input til regeringens handlingsplan for FN’s verdensmål på sundhedsområdet. Afgivet den 25. februar 2021.

Cyklistforbundet ser det som helt centralt at tænke cyklisme ind i handlingsplanen for FN’s verdensmål på sundhedsområdet. Cyklismen styrker sundheden, giver en renere luft og mindsker antallet af alvorlige ulykker.

Luftmiljø

Når man cykler, udleder man ikke partikelforurening, og bidrager dermed til et sundere luftmiljø end hvis man kører med transport baseret på fossile brændsler.

Støj

Mindst en ud af fem europæere (140 mio.) og over 1 mio. danskere er udsat for vedvarende trafikstøj på et niveau, der anses som skadelige for deres helbred, ifølge Det Europæiske Miljøagentur. Da cyklen er et støjfrit transportmiddel, hjælper mere cyklisme dermed til et roligere land- og bymiljø.

Motion

Cyklen er en vigtig komponent i hverdagen, hvis man vil kombinere transport og motion. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil er 51% af danskerne overvægtige, og det er derfor oplagt at se hverdagsmotion og transport i sammenhæng.

Motion blandt børn og unge

Ifølge Sundhedsstyrelsen lever kun 25 procent af 11-15-årige op til anbefalinger om fysisk aktivitet, og tal fra DTU viser at de 16-24-åriges brug af bil på tre år er steget med 14,7 % samtidig med at cykelandelen er faldet med 15,1%. Derfor er det vigtigt at gøre vejen til skoler, ungdomsuddannelser og fritidsaktiviteter så sikker som muligt, for at mindske forældrekørsel.

Økonomi

Cyklen kan kombinere bedre sundhed for medarbejdere i virksomheder og en bedre bundlinje. En undersøgelse fra Incentive har vist at virksomheder sparer én sygedag per 1200 km cyklet blandt medarbejderne.

-

Der er mange gode grunde til at opprioritere cyklisme i en handlingsplan for FN’s verdensmål på sundhedsområdet, og ovenstående er blot et udpluk. Cyklistforbundet opfordrer til øget politisk fokus og en reel tilførsel af midler, der går til at fremme cykling som en naturlig del af hverdagen, såsom:

  • bedre cykelinfrastruktur og cykelparkeringsforhold

  • byplanlægning, der inviterer til aktiv transport

  • kampagner, der fokuserer på førnævnte befolkningsgrupper

  • forskning og vidensindsamling, der yderligere belyser hvordan flere kommer i sadlen

Slutteligt kan det tilføjes, at cyklisme også bidrager til opfyldelse af en lang række andre af FN’s verdensmål, herunder målene om at gøre byer og lokalsamfund bæredygtige, fremme af ansvarligt forbrug og produktion, styrkelsen af det globale partnerskab for handling og naturligvis klimaindsatsen. Det Europæiske Cyklistforbund har i sin rapport ”Cycling Delivers on the Global Goals” beskrevet hvorledes cyklisme bidrager til at opnå endnu flere af verdensmålene.