Ændring af færdselsloven - små motoriserede køretøjer

Høringssvar til Transportministeriet vedr. forslag til lov om ændring af færdselsloven (bemyndigelse til ministeren om at fastsætte regler om små motoriserede køretøjer). Afgivet 9. august 2017.

Cyklistforbundet skal hermed kommentere på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets forslag til lov om ændring af færdselsloven og bemyndigelse til at fastsætte regler om små motoriserede køretøjer.

De danske kommuner har igennem mange år – med hjælp fra statslige puljer og indsatser – stået bag et stort og vigtigt arbejde for at gøre cyklen til et attraktivt og bæredygtigt alternativ til bilen. Det styrker folkesundheden, klimaet og miljøet. Skal flere få lyst til at vælge cyklen og den nedadgående kurve knækkes, er trafiksikkerhed og fremkommelighed helt afgørende forudsætninger – blandt andet i form af cykelstier og tilstrækkeligt med plads.

Med Transport-, Bygnings- og Boligministeriets forslag om at ændre færdselsloven, således at ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om små motoriserede køretøjer, frygter Cyklistforbundet, at der åbnes op for, at flere af disse motoriserede køretøjer vil kunne færdes lovligt på cykelstien. Dette giver øget trængsel på cykelstien, hvilket særligt kan blive et problem de steder, hvor der er tæt cykeltrafik, som det er tilfældet i landets største byer.

Det er tryghedsskabende og fremmende for cyklismens udbredelse, at vi i Danmark har særlige cykelstier i eget tracé. Det gør, at såvel erfarne som mindre erfarne cyklister i alle aldre kan færdes trygt på cykel. Selvom cyklister er forskellige og kører med forskellige hastigheder (med de potentielle konflikter det allerede giver anledning til på de mest befærdede cykelstier), så er cyklister en relativt homogen forsamling, der altovervejende formår at sameksistere på ofte meget begrænset plads. Cyklister – og for den sags skyld bilister og gående – er endvidere trænede i at bedømme andre cyklisters hastighed.

Forekomsten af knallerter på cykelstien er allerede en trussel mod trygheden og sikkerheden for cyklister. Det vil med lovforslagets vedtagelse være muligt, at de nye typer små motoriserede transportmidler som Segways, motoriserede rullebræt og løbehjul m.v. også får adgang til cykelstien. Dermed forudser Cyklistforbundet, at konfliktpotentialet på cykelstien – særligt i forbindelse med overhalinger – forøges, og at færdselssikkerheden dermed forringes betragteligt for cyklister og for førerne af disse transportmidler. Det vil være endnu et argument for forældre til at transportere deres skolesøgende børn på bilens bagsæde i stedet for at lade dem cykle, og det være endnu en grund til at eksempelvis ældre medborgere fravælger cyklen som transportmiddel, for bare at nævne nogle få eksempler på konsekvenser af lovforslaget hvis det fører til, at cykelstien anvises som det sted, hvor de små motoriserede køretøjer skal færdes.

Det er Cyklistforbundets holdning, at forslaget er kontraproduktivt i forhold til kommunernes mange indsatser for at fremme cyklismen. Cyklistforbundet mener, at lovgiver bør arbejde for cyklisters tryghed og fremkommelighed og for at fremme de transportformer, der styrker folkesundheden i størst muligt omfang – til gavn for den enkelte og for samfundsøkonomien.

Hvis du vil vide mere: Se Høringsportalen for diverse høringspapirer

Høringssvar

Cyklistforbundet inviteres løbende til at kommentere lovforslag, udkast til bekendtgørelser, kommunale planer.

Brug os

Vi har cykelkampagner, cykellegekorps, medlemskaber og certificeringsordning for virksomheder, partnergrogrammer for kommuner og meget mere.

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for cykelsagen på mange måder.