Vedtægter for Cyklistforbundet Frederikssund

Frederikssund, 14.9.2017

Vedtægterne må ikke stride mod landsforeningen Cyklistforbundets vedtægter, og er godkendt af Cyklistforbundets Hovedbestyrelse.

§ 1. Foreningens navn & adresse:

Afdelingens navn er ”Cyklistforbundet Frederikssund". Foreningens postadresse er: Kildebakken 51, 3600 Frederikssund.

Afdelingen er en afdeling af Cyklistforbundet.

Foreningens mailadresse er: cyklist@dantoft.com

§ 2. Formål:

 • At varetage cyklisternes interesser i Frederikssund kommune

 • At skabe større færdselssikkerhed, fremkommelighed, tryghed og komfort for cyklister bl.a. gennem et samarbejde med byråd og forvaltning

 • At få flere til at cykle mere

 • At nedbringe trafikkens belastning af miljøet

 • At sikre, at cyklen bliver betragtet som et ligeværdigt transportmiddel

 • At opnå et bedre samspil mellem cyklen og andre transportmidler

 • At sikre, at alle mål kan nås på cykel uden omveje

 • At øge interessen for cyklen som et miljøvenligt og alternativt transportmiddel

§ 3. Medlemmer:

Enhver privatperson, som er medlem af Cyklistforbundet, og som bor i Frederikssund kommune, er som udgangspunkt medlem. Personer, der er bosat i andre kommuner, kan også være medlemmer, såfremt de ikke er medlem af en anden afdeling, jvf. landsforeningens vedtægter § 19.

Medlemsskabets kontingent betales til landsforeningen Cyklistforbundet.

§ 4. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed inden for de i vedtægterne fastsatte grænser.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Valgbarhed og stemmeret forudsætter, at kontingentet er betalt.

Afstemning skal ske skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det. Hvert medlem har én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Stemmeberettigede skal være fyldt 16 år.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Medlemmerne indkaldes skriftligt/via e-mail og ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 10 % af medlemmerne skriftligt forlanger det, og bekendtgøres med angivelse af dagsorden og afvikles i øvrigt som en ordinær generalforsamling.

Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af suppleant

7. Valg af formand

8. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Fremtidig virksomhed

11. Eventuelt

§ 5. Bestyrelsen:

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af mindst 3 og maximalt 5 medlemmer.

Bestyrelsen er ulønnet.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, og halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Valgene gælder for 2 år.

Generalforsamlingen vælger en formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Formanden skal være fyldt 18 år.

Generalforsamlingen vælger delegerede til Cyklistforbundets landsmøde blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved formandens foranstaltning med kasserer og sekretær.

Kassereren skal være fyldt 18 år. Bestyrelsen holder møder efter behov, når formanden eller en af bestyrelsen finder det fornødent.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 1-2 suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling. Suppleanterne vælges for 1 år. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsens møder på lige fod med bestyrelsens medlemmer, dog uden stemmeret.

Er bestyrelsen ikke fuldtallig, supplerer den sig i årets løb med en suppleant efter stemmetal. Hvis en suppleant træder ind i bestyrelsen i stedet for et medlem, der går af i utide, skal denne suppleant på valg på den førstkommende ordinære generalforsamling, selv om der trædes ind i et medlemskab, der først udløber på en senere ordinær generalforsamling.

§ 6. Regnskab:

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af 1 revisor inden generalforsamlingen og godkendes endeligt af denne. Revisoren vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Desuden vælges hvert år 1 revisorsuppleant for 1 år.

§ 7. Tegningsregler:

Foreningen forpligter i økonomiske anliggender over for tredjemand ved underskrift af bestyrelsen.
De daglige forretninger kan ske ved underskrift af formanden eller kassereren.

§ 8. Det lokale arbejde:

Bestyrelsen:

 • Forestår i fællesskab afdelingens arbejde og kontakt til hovedforbundet

 • Kan lade sig repræsentere i andre foreninger, eller hvor den i øvrigt anser det for hensigtsmæssigt

 • Kan udtale sig på forbundets og afdelingens vegne i alle lokalspørgsmål

 • Holder hovedbestyrelsen/forbundet underrettet om afdelingens aktiviteter

 • Forpligter sig til at fastholde Cyklistforbundets linje

 • Indberetter afvigelser eller uenighed til hovedbestyrelsens afgørelse

 • Kan nedsætte permanente og ad hoc udvalg til varetagelse af foreningens aktiviteter

§ 9. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan besluttes på en generalforsamling.

Hertil kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer, som er besluttet af generalforsamlingen, skal godkendes af Cyklistforbundets hovedbestyrelse, jf. forudsætningsvis forbundets vedtægters § 17, stk. 2

§ 10. Ophør:

Ophør af foreningen kan besluttes på en generalforsamling.

Forslag om ophør af foreningen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Opløsning af foreningen kan ske, når mindst halvdelen af medlemmerne stemmer og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for. Er stemmerne ikke tilstede, skal en ny generalforsamling indkaldes inden udgangen af den følgende måned, og beslutningen tages da med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset omfanget af tilstedeværende stemmer.

Ved foreningens ophør overgår eventuelle ejendele til landsforeningen Cyklistforbundet.

§ 12. Ikrafttræden:

Ovennævnte vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 14.9.2017