Vedtægter for Cyklistforbundet i Holstebro

§ 1. Navn og hjemsted
Cyklistforbundet Holstebro er en lokal afdeling af Cyklistforbundet med
hjemsted i Holstebro.

§ 2. Formål
Formålet med Cyklistforbundet i Holstebro er i overensstemmelse med
Cyklistforbundets vedtægter:
At varetage cyklisternes interesser
At øve indflydelse på planlægning og beslutninger, der vedrører cyklisternes forhold
At søge opnået størst mulig færdselssikkerhed for cyklisterne
At fremme forståelsen for cyklingens positive indvirkning på miljø og sundhed
At skabe kontakt mellem Holstebros cyklister, bl.a. ved at planlægge cykelture.

§ 3. Medlemmer
Medlemmer af Cyklistforbundet i Holstebro er de i Holstebro kommune bosatte
medlemmer af Cyklistforbundet, hvor alle interesserede kan søge optagelse.

§ 4. Økonomi og regnskabsforhold
Driften af foreningens formål er baseret på kontingentbetaling, og midlerne tilgår
foreningen fra Cyklistforbundet.
Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i
overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Holstebro kommunes
retningslinjer.
I økonomiske forhold tegnes foreningen af bestyrelsens formand og kassereren i
forening. Regnskabsåret er kalenderåret.
Kasserer og revisor underskriver årsregnskabet.

§ 5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er den øverste myndighed for Cyklistforbundet i Holstebro.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkomne forslag kan ses på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kasserens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag, der skal være indgået bestyrelsesformanden
senest 3 uger før generalforsamlingen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
6. Valg af delegerede til Landsmødet
7. Eventuelt
Der skrives referat fra generalforsamlingens beslutninger

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 20 % af
medlemmerne. Varsel og bekendtgørelse er i øvrigt som ved ordinær
generalforsamling.

§ 7. Valg og Konstitution
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. I lige årstal 2 medlemmer og i ulige årstal
3 medlemmer.
Der vælges 2 bestyrelses-suppleanter og 1 revisor for en 1 årig periode.
Alle fremmødte medlemmer af Cyklistforbundet i Holstebro er valgbare.
Fraværende medlemmer kan lade sig opstille ved skriftlig henvendelse til
bestyrelsen senest ugedagen for generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende møde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen varetager Cyklistforbundet i Holstebros interesser i overensstemmelse
med generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§ 8 Afstemninger
Generalforsamlingerne er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal. Alle
afgørelser, jfr. Dog afsnit 2, sker ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning kan
forlanges.
Ændringer i vedtægterne for Cyklistforbundet i Holstebro og opløsning af
lokalforbundet kræver 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen.

§ 9 Udvalg og arbejdsgrupper
Bestyrelsen kan tage initiativ til nedsættelse af udvalg eller arbejdsgrupper, og
tilsvarende kan ske på medlems initiativ.
Bestyrelsen kan udpege repræsentanter for forbundet til at tiltræde i udvalg under
andre foreninger og organisationer.

§ 10 Opløsning af Cyklistforbundets lokale afdeling i Holstebro
Ved beslutning om opløsning tilfalder foreningens midler Cyklistforbundet

Vedtaget på generalforsamlingen onsdag d. 14. marts 2018