Mindre forbedringer på stinettet i Fredensborg Kommune

Kapitel 1

I slutningen af 2018 blev der ansat en projektleder, Mathilde Løvenholdt Larsen, som kontaktede bestyrelsen og bad os hjælpe med at finde ud af, hvor pengene ville gøre mest gavn for borgerne og brugerne af stinettet i kommunen.

Vi havde i forvejen en lang liste over små og store forbedringsforslag, så den blev støvet af og afsendt med invitation til en cykeltur, så vi i fællesskab kunne se på tingene.

Mathilde var frisk på at cykle med os, og da hele materialet af hensyn til den videre planlægning skulle gennemgås i 2018 fik vi travlt med at arrangere og cykle ture i de kolde vintermåneder november og december.
Vi planlagde 3 ture forskellige steder i kommunen.

Den 29/11 cyklede vi en hel eftermiddag på stierne i Kokkedal og Nivå og den 3. december tilsvarende i Humlebæk. Den tredje tur, som var planlagt til 17/12 i Fredensborg, måtte desværre aflyses på grund af sygdom.

Efter vores cykelture var det planen at en ekspert skulle gennemgå og vurdere de forskellige problemer og komme med løsningsforslag.

Men tiden gik, og da vi i august 2019 lavede et lokalblad, hvor vi beskrev planen savnede vi stadig at se de lovede forbedringer

Kapitel 2.

Hen over efteråret 2019 skete der så noget.

Efter et møde i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 11. september blev der udsendt følgende orientering:

Orientering om projektet Mindre forbedringer på stinettet.

Sagsfremstilling og økonomi

I Mobilitet- og Infrastrukturplanen er der for 2019 afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til mindre stiforbedringer på kommunens stinet. Projektet har til formål at lave trafiksikkerhedsmæssige- og tryghedsmæssige forbedringer på stinettet i kommunen, så cyklisterne oplever større tryghed og sikkerhed i stisystemet og så der på sigt kommer flere cykelister i kommunen.

I forbindelse med udarbejdningen af projektet har der været afholdt møder med cyklistforbundet og været afholdt tre fælles besigtigelser hvor cyklistforbundet har haft mulighed for at pege på de steder de oplever som utrygge i kommunen. Denne bruttoliste at punkter er blevet reduceret, da nogle projekter på privat grund, var blevet udbedret under projekteringen, eller bliver løftet i andet regi (eksempelvis projekter på og ved Nivå havn).

De endelige mindre stiforbedringer som administrationen herefter er kommet frem til er:

  • Etablering af en forbedret overkørsel i T-krydset Gammel Strandvej/Sølyst Allé.

I dag oplever cyklisterne at dækkene bliver fanget i den eksisterende chaussestens belægning.

Løsningen består af; en overkørsel i sten, der har til hensigt at reducere farten for de svingende bilister og dobbeltrettede cykelstier i asfalt, således deres fremkommelighed og sikkerhed øges.

  • Ombygning af busperron på Brønsholm Kongevej (øst for Rema 1000)

I forbindelse med denne busperron skal cyklister og busser i dag krydse hinanden. Dette skaber usikkerhed og reducerer fremkommeligheden for busser og cykelister. Med dette projekt anlægges en cykelsti til højre for busperronen, således cyklisterne kan komme sikkert frem og bussens passagerer kan komme hurtigere og mere sikkert ind og ud af bussen.

  • Forbedring af trafikafviklingen for lette trafikanter på den vestlige side af Humlebæk station. Her forbedres afviklingen af cykeltrafikken til og fra cykelparkeringen således den i dag, ikke regulerede forplads, får en mere adskilt trafikafvikling til gavn for cyklister og fodgængere.

  • Forbedring af skiltning og etablering af slisker vest for Nivå station. Her optimeres skiltningen således den er mere tydelig og retvisende, fodgængerfeltet udvides således de lette trafikanter bedre kan passere hinanden og der etableres en sliske således cyklister har lettere adgang til stationsområdet. Da der er gang i større udviklingsplaner i området arbejdes der her med lette, ikke omkostningstunge løsninger.

Det er forventeligt at alle delprojekt vil skabe større sikkerhed og tryghed for de lette trafikanter i kommunen og reducere antallet af konfliktsituationer trafikanterne imellem.

NSPV forventer at kunne udføre anlæggene i indeværende år (2019)

Bevilling:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.