Vedtægter for Cyklistforbundet - Kolding Afdeling

§1 Cyklistforbundet - Kolding Afdeling er en lokalafdeling under Cyklistforbundet.

§2 Lokalafdelingens formål er, i overensstemmelse med Cyklistforbundets vedtægter, at virke for bedre vilkår for cyklister i Kolding kommune.

§3 Medlemmer i lokalafdelingen er de i kommunen bosatte medlemmer af Cyklistforbundet. Medlemmer i andre kommuner kan optages, jvf. landsorganisationens vedtægter § 19 stk. 2.

Lokalafdelingen opkræver ikke kontingent, men søger sine udgifter dækket af Cyklistforbundet.

§4 Generalforsamlingen er lokalafdelingens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i februar eller marts måned.

Medlemmerne indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på Cyklistforbundets hjemmeside. De medlemmer, som har meddelt deres e-mailadresse til bestyrelsen, modtager også en mail med indkaldelse og bestyrelsens forslag til dagsorden.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer og evt. 1-2 suppleanter, samt 1 revisor og evt. 1 revisorsuppleant.

6. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde.

7. Eventuelt.

Valgperioder: Bestyrelsesmedlemmer 2 år, øvrige 1 år. I ulige kalenderår vælges 2-3 i lige kalenderår 1-2 bestyrelsesmedlemmer afhængigt af bestyrelsens størrelse.

Forslag til dagsordenens punkt 4 vedrørende vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest den 15. januar for at kunne optages til beslutning. Andre forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, hvis disse ønskes udsendt.

Der optages protokol over beslutningerne. Kopi sendes til hovedbestyrelsen i Cyklistforbundet.

§5 Generalforsamlingens beslutninger er gyldige uanset de fremmødtes antal. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret. Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal, og skriftligt når det forlanges. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. Ændringer i lokalafdelingens vedtægter, samt opløsning af lokalafdelingen, kræver dog totredjedeles flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede.

§6 Ved opløsning af lokalafdelingen tilfalder lokalafdelingens midler Cyklistforbundet.

§7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 20 % af lokalafdelingens medlemmer. Den bekendtgøres ligesom en ordinær generalforsamling.

§8 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen arbejder kollektivt og repræsenterer lokalafdelingen udadtil, samt over for Dansk Cyklist Forbunds hovedbestyrelse. Bestyrelsen foranlediger generalforsamlingen indkaldt.

§9 Bestyrelsen kan tage initiativ til nedsættelse af arbejdsgrupper eller udvalg, ligesom medlemmer af lokalafdelingen med bestyrelsens godkendelse kan danne en arbejdsgruppe eller et udvalg. Bestyrelsen kan udpege repræsentanter for lokalafdelingen til udvalg hos andre organisationer.

Vedtaget på generalforsamling, onsdag d. 5. marts 2020.

CYKLISTFORBUNDET kæmper for et cykelvenligt samfund, hvor cyklen står højt på den politiske dagsorden.

Støt os ved at blive medlem