Vedtægter for Cyklistforbundet Næstved afdeling

§ 1. Foreningens navn og adresse

Foreningen, der er stiftet den 10. marts 2008, er en afdeling af af Cyklistforbundet. Afdelingens navn er Cyklistforbundet, Næstved Afdeling.

§ 2. Formål

 • At varetage cyklisternes interesse i Næstved kommune.

 • At skabe større færdselssikkerhed, fremkommelighed, tryghed og komfort for cyklister.

 • At få flere til at cykle mere.

 • At nedbringe trafikkens belastning af miljøet.

 • At sikre, at cyklen bliver betragtet som et ligeværdigt transportmiddel.

 • At opnå et bedre samspil mellem cyklen og andre transportmidler.

 • At sikre, at alle mål kan nås på cykel uden omveje.

 • At øge interessen for cyklen som et miljøvenligt og alternativt transportmiddel.

 • At skabe aktiviteter for medlemmerne (både motions- og familieorienterede)

§ 3. Medlemmer

Enhver privatperson, som er medlem af Cyklistforbundet, og som bor i Næstved kommune, er medlem. Personer, der er bosat i nabokommuner, kan også være medlemmer, såfremt de ikke er medlem af en anden afdeling.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed inden for de i vedtægterne fastsatte grænser. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Afstemning skal ske skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det.

Hvert medlem har én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Den ordinære generalforsamling afholdes så tidligt som muligt i kalenderåret dog inden udgangen af marts måned.

Medlemmerne indkaldes skriftligt og/eller ved bekendtgørelse i foreningens medlemsblad med mindst 14 dages varsel.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 10% af medlemmerne skriftligt forlanger det, og bekendtgøres med angivelse af dagsorden og afvikles i øvrigt som en ordinær generalforsamling.

Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Regnskab og budget.

 4. Indkomne forslag.

 5. Valg af bestyrelse.

 6. Valg af suppleant for 1 år.

 7. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde.

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

 9. Eventuelt.

§ 5. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af mindst 3 medlemmer. Bestyrelsen er ulønnet. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, og halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Valgene gælder for 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

Bestyrelsen holder møde efter behov. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Suppleanten kan deltage i bestyrelsens møder på lige fod med bestyrelsens medlemmer, dog uden stemmeret.

§ 6. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af revisoren inden generalforsamlingen og godkendes endeligt af denne.

§ 7. Tegningsregler

Foreningen forpligter i økonomiske anliggender over for tredjemand ved underskrift af bestyrelsen. De daglige forretninger kan ske ved underskrift af formanden eller kassereren.

§8. Det lokale arbejde

Bestyrelsen:

 • Forestår i fællesskab afdelingens arbejde og kontakt til hovedforbundet.

 • Kan lade sig repræsentere i andre foreninger eller, hvor den i øvrigt anser det for hensigtsmæssigt.

 • Kan udtale sig på forbundets og afdelingens vegne i alle lokalspørgsmål.

 • Holder hovedbestyrelsen/forbundet underrettet om afdelingens aktiviteter.

 • Forpligter sig til at fastholde Cyklistforbundets linje.

 • Indberetter afvigelser eller uenighed til hovedbestyrelsens afgørelse.

 • Kan nedsætte permanente og ad hoc udvalg til varetagelse af foreningens aktiviteter.

§ 9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan besluttes på en generalforsamling. Hertil kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

§ 10. Ophør

Ophør af foreningen kan besluttes på en generalforsamling. Forslag om ophør af foreningen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Opløsning af foreningen kan ske, når mindst halvdelen af medlemmerne stemmer og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for. Er stemmerne ikke til stede, skal en ny generalforsamling indkaldes inden udgangen af den følgende måned, og beslutningen tages da med det nævnte flertal, uanset omfanget af tilstedeværende stemmer.

Ved foreningens ophør overgår eventuelle ejendele til landsforeningen Cyklistforbundet.

§ 11. Ikrafttræden

Ovennævnte vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 10. marts 2008. Vedtægterne træder i kraft ved vedtagelsen.